BANA DEVRANIN ÂZARI KEMÂZAR OLDUĞUMDANDIR
Nabi Şiirleri
ESA
34    0
YÂ İLÂHÎ SEG-İ KÛYINI ANUN YARLIGA
Aziz Mahmud Hüdayi Şiirleri
ESA
43    0
İSTEMEZ DİL BÜLBÜLİ SEN YÜZİ GÜLŞEN GÜLSİTÂN
EMRÎ ( D. Edirne?, Ö. Edirne 1575 )
ESA
24    0
GAZEL-İ YAHYÂ TAHMÎS-İ BÂKÎ
Baki'nin Şiirleri
ESA
48    0
HER BÂD-I SAB  SÛ-Yİ GÜLİSTÂNDAN GELİR
Osman Şems Efendi Şiirleri
ESA
53    0
KÜNC-İ DİLİMİ MÜLK-İ SÜLEYMAN’A DEĞİŞMEM
Yenişehirli Avni Şiirleri
ESA
38    0
YÂRE TE'SÎR İDE Mİ NÂLE VÜ ÂHUM BİLMEM
Nefi Şiirleri,
ESA
40    0
NAAT-I RESÛL: EĞER OLMAZ İSE LÛTFUN PENÂHIM YÂ RESÛLALLAH
ŞEREF HANIM ( ö. 1861) Şiirleri
ESA
74    0
RÛH-U SÂNİ : DİLİN HER DÂĞININ BİR MİHR-İ RAHŞÂN
Leskofçalı Galip Şiirleri
ESA
87    0
SEN CÂNA GÖZÜM KILALI BİR KEZ NAZAR İY DOST
Şeyhi Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
97    1
ÇOK DURUR ŞEHRÜNDE BEN KUL DÜŞMÜŞÜM ŞÂHÂ GARİB
Şeyhi Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
95    0
DİDÜM VİSÂLİNE İRMEK DİDİ HAYÂL-I MUHÂL
Şeyhi Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
108    1
CEFÂLARIN BANA BİLDÜM VEFÂYIMIŞ EY DOST
Cem Sultan Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
118    0
CAN DİMAĞINA İRÜP BUY-İ VATAN
Cem Sultan Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
109    0
EY NAZI ÇOK DİL- BER BENİ YANDIRMA HİCRİN NÂRINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
106    0
EY HASTE GÖNÜL, DERDÜNE DERMAN TALEB EYLE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
87    0
EHL-İ İMAN İŞLERİNİ ŞOL DEMDE İNKÂR ETTİLER
KUL NESİMİ Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
96    0
CANANI BENİM SEVDİĞİMİ CAN BİLİR ANCAK
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
112    0
ŞAH ZEYNÜ’L- ABİDİNDİR OL İMAM- I REH- NÜMA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
80    0
HER DİL ÂLEM SERVERİRİZ YA MUHAMMED YA ALİ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
83    0
SÜMÛM-I BÂDİYE YE’S OLUR ŞEMÎM-İ TÂB
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
91    0
KÂKÜLLERİN Kİ ÇÎN-İ CEBÎN ÜZRE BULDU TÂB
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
92    0
CİHÂNI ETMEĞE BİR LÂHZADA HARÂB SANA
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
103    0
CİHÂNI ETMEĞE BİR LÂHZADA HARÂB SANA
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
78    0
DÖNDÜRÜP HER GÜLÜ BİR AHKER-İ SÛZÂNA SABÂ
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
87    0
ŞÂDİ-İ VUSLAT NİÇİN TAHMÎL-İ NÂZ EYLER BANA
Divan
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
112    0
BÎGÂNE-İ MAHABBETİN OLMAZ GAM-ÂŞİNÂ
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
81    0
 SÎNE GÜLZÂR-I MAHABBET NÂLE BÜLBÜLDÜR BANA
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
79    0
SÖYLEDÜB NÂZ İLE RUHSÂRINI GÜL GÜL Mİ EDER
Naili Şiirleri,
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
79    0
TERKÎB-İ BEND'DEN İLK BEND
Muallim Naci (1850–1893) Şiirleri
ESA
24    0
ESÎR-İ HARB – MUHAMMES
Muallim Naci (1850–1893) Şiirleri
ESA
32    0
GAZEL : YEK-CİHETDİR DİL HAYÂL-İ EBRÜVÂ
Muallim Naci (1850–1893) Şiirleri
ESA
26    0
TEVHÎD : ALLAH Kİ MÛCİB-İ CİHÂNDIR
Muallim Naci (1850–1893) Şiirleri
ESA
29    0
TASAVVURÂT-I BEŞERDEN HÜDÂ MÜNEZZEHDİR
Hersekli Arif Hikmet (ö.1903) Şiirleri
ESA
29    0
MÂNÎ’-İ İZHÂR-I ŞÜKR-İ LUTF-I YEZDÂNDIR SÜKÛT
Hersekli Arif Hikmet (ö.1903) Şiirleri
ESA
34    0
HUDÂNIN EN BÜYÜK İHSÂNI SENSİN YÂ RESÛLALLÂH
Hersekli Arif Hikmet (ö.1903) Şiirleri
ESA
28    0
GÜLŞEN-İ HÂTIRDA ÂSÂR-I TARÂVET KALMAMIŞ
Leskofçalı Galip Şiirleri
ESA
40    0
HÛN-I CİĞER OLSAK DA KEF-İ CÂNA DÖKÜLSEK
Yenişehirli Avni Şiirleri
ESA
41    0
GÖRÜNÜR TÂBİŞ-İ DİDÂR GÖNÜLDEN GÖNÜLE
Osman Şems Efendi Şiirleri
ESA
28    0
CÂN FEDÂ BENDENİM AMMÂ SANA LÂYIK DEĞİLİM
ŞEREF HANIM ( ö. 1861) Şiirleri
ESA
33    0
LUTF EYLE HUDÂYÂ BANA CÂNÂNIMI GÖNDER
ŞEREF HANIM ( ö. 1861) Şiirleri
ESA
26    0
ŞARKI : NİCOLDU BENDENİ LA‘LİNLE HÂMÛŞ ETDİĞİN DEMLER
Leyla Hanım (ö. İstanbul 1847) Şiirleri
ESA
30    0
KIL MECLİSİ ÂMÂDE NE DERLERSE DESİNLER
Leyla Hanım (ö. İstanbul 1847) Şiirleri
ESA
29    0
DÎVÂN-I BAHÂR-I EFKÂR'DAN GAZEL
Keçecizade İzzet Molla Şiirleri
ESA
27    0
MİHNET-KEŞÂN'DAN
Keçecizade İzzet Molla Şiirleri
ESA
31    0
DÂVUD PÂŞÂ'DA İNŞÂ OLUNAN KIŞLAYA TÂRÎH DÜŞÜRMELER
Aynî (G.antep, Ö.İstanbul, 1837) Şiirleri
ESA
16    0
GAZEL SENDE SÛFÎ HEVES-İ ZÜLF Ü İZÂR İKİSİ BİR
Aynî (G.antep, Ö.İstanbul, 1837) Şiirleri
ESA
33    0
HÜSN Ü AŞK’TAN (HİTÂB-I SÂKÎ) SÂKÎ GETİR ÂTEŞ-
Şeyh Galip Şiirleri
ESA
44    0
MÜSEDDES: SULTÂN-I RÜSÜL ŞÂH-I MÜMECCEDSİN
Şeyh Galip Şiirleri
ESA
28    0
GİTDİN AMMÂ EY ŞÂH-LEVENDİM TÎZ GEL
Esrar Dede Şiirleri
ESA
28    0
HÂLİYÂ FEYZ-İ HAZRET-İ GÂLİB
Esrar Dede Şiirleri
ESA
29    0
GAZEL : DÜ-ÂLEM ŞÂHI OLSAM HÂTIRIM NÂ-ŞÂDDIR SENSİZ
Enderûnlu Fâzıl Şiirleri
ESA
27    0
RAMAZANİYE’DEN
Enderûnlu Fâzıl Şiirleri
ESA
34    0
GAZEL : YÂD-I RUHSÂRUNLA BEZM-İ SÎNE GÜLŞENDÜR BU ŞEB
Arpaeminizâde Sâmî Şiirleri
ESA
30    0
BİZÜM CEVR-İ FELEKDEN ŞEKVE VÜ BÎ-DÂDUMUZ YOKDUR
Hoca Neşet Şiirleri
ESA
28    0
TUHFE-İ VEHBÎ'DEN
Sünbülzade Vehbi Şiirleri
ESA
26    0
LUTFİYYE : DER-‘İLM-İ NÜCÛM
Sünbülzade Vehbi Şiirleri
ESA
28    0
GAZEL : BAHÂR EYYÂMIDIR EY DİL FİGÂN
Sünbülzade Vehbi Şiirleri
ESA
33    0
NA‘T-I ŞERÎF
Tokatlı Kani Şiirleri
ESA
26    0
LÜGAZ : OL NEDÜR KİM ÜÇ BİRÂDER HER ZAMÂN
Fitnat Hanım (1831_1909) Şiirleri
ESA
30    0
OLMADA DİLLER RÜBÛDE GAMZE-İ CÂDÛSINA
Fitnat Hanım (1831_1909) Şiirleri
ESA
71    0
TAHMÎS-İ BERÂY-I GAZEL-İ NÂBÎ’DEN
Koca Ragıp Paşa Şiirleri
ESA
29    0
KASÎDE-İ RAMAZÂNİYYE
Koca Ragıp Paşa Şiirleri
ESA
31    0
GAZEL : HARABÂTI GÖRENLER HER BİRİ BİR HÂLETİN SÖYLER
Koca Ragıp Paşa Şiirleri
ESA
31    0
MISRA-I BERCESTELERİ II
Koca Ragıp Paşa Şiirleri
ESA
44    0
GAZEL : ÇOKDAN HUSÛLİNİ GÖREMEM
Nevresi Kadim, Abdürrezzak Şiirleri
ESA
27    0
TERKÎB-İ BEND’DEN :NE MÜŞKİL İMİŞ İLÂHÎ VATANDAN AYRILMAK
Nevresi Kadim, Abdürrezzak Şiirleri
ESA
53    0
KASİDE ACEB Mİ BA'D-EZ-İN TESHÎR EDERSEM MÜLK-İ İRFÂNI
Osmanzade Taib Şiirleri
ESA
27    0
DÜŞDİ RİND-İ LÂ-UBÂLÎ CÂM-I SAHBÂDAN YAÑA
Edirneli Kâmî Şiirleri
ESA
33    0
EM-Â-DEM NEY GİBİ BEZM-İ GAM-I ‘IŞKUŊDA NÂLÂNUM
Azmizade Haleti Şiirleri
ESA
28    0
KASİDE RAMAZANİYYE BERÂY-I BALTACI MEHMED PAŞA
Bosnalı Sabit Şiirleri
ESA
46    0
ZANN İTME GÜLDE JÂLE-İ TERDÜR VARAK VARAK
Bosnalı Sabit Şiirleri
ESA
29    0
ŞEVKUZ Kİ DEM-İ BÜLBÜL-İ ŞEYDÂDA NİHÂNUZ
Neşâti Şiirleri,
ESA
30    0
DÜNYÂYI HARÂB İTDİ O MESTÂNE BAKIŞLAR
Şeyhülislâm Bahayİ Şiirleri
ESA
27    0
GÜN-BE-GÜN MU‘TEDİL OLMAKDA HEVÂ-YI BAGDÂD
Şeyhülislam Yahya Şiirleri
ESA
30    0
KASÎDE-(SULTÂN OSMAN)
Nefi Şiirleri,
ESA
40    0
BAHÂR ERSE YİNE SEYR-İ GÜLİSTÂN OLDUGUN GÖRSEM
Nefi Şiirleri,
ESA
42    0
KAŞLARUÑ TUGRÂSI CÂNÂ ÂFİTÂB ÜSTİNDEDÜR
Fiğânî Şiirleri
ESA
59    0
NİÇE BİR VÂDÎ-İ GAMDA DİL-İ MAHZÛN YERİNE
Taşlıcalı Yahya Şiirleri
ESA
29    0
GAZEL : ÂH KİM DİL-BER SAÑA DİL VİRMEYEYD
Fiğânî Şiirleri
ESA
38    0
YANUMDAN BİR DEM EKSİLMEZ GAM U DERD Ü BELÂ HERGİZ
Muhibbi, Kanûnî Sultan Süleyman Şiirleri
ESA
42    0
GAZEL : BELÂ DİLDENDÜR OL CÂNÂN ELİNDEN
Nev'i Şiirleri
ESA
40    0
KANUNİ MERSİYESİ VIII : DER-MEDH-İ VEZÎR-İ A‘ZÂM MEHEMMED PAŞA
Baki'nin Şiirleri
ESA
28    0
KANUNİ MERSİYESİ VII : BÂKÎ CEMÂL-İ PÂDİŞEH-İ DİL-PEZÎRİ GÖR
Baki'nin Şiirleri
ESA
31    0
KANUNİ MERSİYESİ VI : TÎGUÑ İÇÜRDİ DÜŞMENE ZAHM-I
Baki'nin Şiirleri
ESA
40    0
KANUNİ MERSİYESİ IV : OLSUN GAMUÑDA BENCİLEYİN
Baki'nin Şiirleri
ESA
21    0
KANUNÎ MERSİYESİ III : DÖKSÜN SEHÂB KADDİN AÑUP KATRE KATRE KAN
Baki'nin Şiirleri
ESA
22    0
KANUNÎ MERSİYESİ II HAKKA Kİ ZÎB Ü ZÎNET-İ İKBÂL Ü CÂH İDİ
Baki'nin Şiirleri
ESA
24    0
KANUNÎ MERSİYESİ I
Baki'nin Şiirleri
ESA
28    0
GAZEL : DİL KAYD-I ‘AKLI SELB İDELİ ŞÂD OLUP GİDER
Baki'nin Şiirleri
ESA
22    0
GAZEL: MÜJE HAYLİN DİZER OL GAMZE-İ FETTÂN
Baki'nin Şiirleri
ESA
44    0
GAZEL : ŞOL DENLİ ATDI CEVR OKIN OL KAŞI YÂ BANA
Hayali Bey Şiirleri
ESA
30    0
GAZEL: BU LETÂFET Kİ ATÂ EYLEMİŞ ALLÂH SANA
Hayali Bey Şiirleri
ESA
63    0
GAZEL : BENÜM DÎDÂRSUZ BÂG-I CİNÂNDA
Zati Şiirleri
ESA
23    0
GAZEL:: OL ŞEHÜÑ BÂBINDA DER-BÂN OLMAG
Zati Şiirleri
ESA
37    0
YÛSUF U ZÜLEYHÂ’DAN: KÂRBÂN ÇÜN YOLA REVÂN
Hamdullah Hamdi (d. 1449 – ö. 1503) Şiirleri
ESA
32    0
GAZEL : DİL-BERÂ TÂB-I RUHUNDA İTMESE NÛR İKTİSÂB
Karamanlı Nişani Mehmet Paşa Şiirleri
ESA
27    0
GAZEL : CÂNUMA CEVR Ü CEFÂ GÂH GELÜR GÂH GİDER
Cem Sultan Şiirleri
ESA
29    0
GAZEL: İY FELEK DÂİM BENİ SEN NÂ-MURÂD İTMEK NEDEN
Adlî II. Bayezit Şiirleri
ESA
36    0
MUHAMMES : SEVDÜN OL DİLBERİ SÖZ ESLEMEDÜN VÂY GÖNÜL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
36    0