Dosya:Sarayi Album 10a.jpg

Avnî (Fatih Sultan Mehmed) 
 
FATİH’İN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ
 
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed, ( (d. 29 Mart 1432– ö. 3 Mayıs 1481 yedinci  Osmanlı padişahıdır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun'un oğludur. İstanbul''u fethetmesinden sonra "Fatih" lakabıyla anılmıştır. İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır.İstanbul''u fethetmesinden sonra Caesar (Sezar, Kayser) unvanını da kullanmaya başlamıştır. İstanbul'un fethiyle  bin yıllık  Bizans İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.
 
Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman'ı kurmuştur. Sahn-i Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur.[1] Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi.Türkçe''den başka Arapça, Farisça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. "Avni" takma adıyla  Şiirler  yazdı. Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), .......... 
AĞLASA ÂŞIK BELÂ-YI HICR ILE NÂLÂN OLUP
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
37680    0
AĞLASA DERD-I DERÛNUM ÇEŞM-I GIRYÂNIM SANA
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
9009    0
AĞLASA DERD-I DERÛNUM ÇEŞM-I GIRYÂNUM SAÑA
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2980    0
ÂHIRET KESBEYLEMEKTIR DÂR-I DÜNYÂDAN GARAZ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
7590    0
AHIRETI KAZANMAK IŞ BU DÜNYADAN MURAD,
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
4833    0
AŞK ILE VIRAN IDEN GÖNLINI MA'MÛR ISTEMEZ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
13983    0
BÂDE-I NÂB ILE BULDI RUH-I CÂNÂN REVNAK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2349    0
BÂDE-I NÂB ILE BULDU RÛH-I CÂNÂN REVNAK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
5682    0
BÂĞDA GÜL RUHLERÜÑDÜR VERD-I HAMRÂDAN MURÂD
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3125    0
BÂĞDA GÜL RUHLERÜÑDÜR VERD-I HAMRÂDAN MURÂD
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
157    0
BAĞLAMAZ FIRDEVSE GÖÑLINI KALÂTÂYI GÖREN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2900    0
BAÑA CEVRI FIRÂVÂNDUR NIGÂRUÑ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2312    0
BEHIŞT GIBI OLDI HARÂBÂT SAHNI VESΑ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1950    0
BEYİTLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
6791    0
BEYİTLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
6056    0
BEZM-I VASLA IRELÜM GÜL GIBI HURREM OLALUM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2443    0
BILMEZIM NE DIDI OL DILBERE AĞYÂR YINE
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2524    0
BIR GÜNEŞ YÜZLÜ MELEK GÖRDÜM KI ÂLEM MÂHIDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
25464    0
BIR ŞÂHA KUL OLDUM KI CIHÂN AÑA GEDÂDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
6073    0
BIR ŞÂHA KULAM KIM KULI SULTÂN-I CIHÂNDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3181    0
CISMÜMÜZ RÂH-I VEFÂDA GERÇI KIM HÂK EYLERÜ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1996    0
ÇÜ OLDI L‘LÜÑE TEŞBÎH CÂN-FEZÂ-YI ŞERÂB
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
6182    0
ÇÜN SABÂ FASL-I HAZÂNDA GÜLŞENE DÎBÂ DÖŞER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2192    0
DÎDE ZAHM-I GAMZEDEN PÜR-HÛNDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1896    0
DILI BÜLBÜL KILUPDUR ‘ÂRIZUÑ ÜSTINDEKI GÜLLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2242    0
DIMEZEM VUSLAT ÜMÎDIYLE BENI ŞÂD EYLEGIL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2286    0
DOLSA 'ÂLEM TA'N DEGÜL DÛD-I SIYÂHUMDAN BENÜM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
4082    0
DÜR DIŞÜÑ FIKRI GÖZÜM YAŞINI UMMÂN EYLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1816    0
DÜŞELDEN DIL CEMÂLÜÑ ŞEM‘INE EY RUHLERI ALÜM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2268    0
EBR-I MÜJEM AYAĞUÑA GEVHER-NISÂRDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2040    0
EGER MEYL ITMESE NÂZA GÜZELLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2350    0
EY CEFÂ-HU HÂTIRUM DERD ILE MAHZÛN EYLEDÜÑ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2018    0
EY PERÎ HÜSN ILE ÇÜN GERM OLDI BÂZÂRUÑ SENÜÑ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1904    0
EY PÜR-GÜL Ü ŞÜKÛFE YÜZÜÑLE BEHÂR-I HÜSN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1775    0
GAMZELER TÎRINI DOLDURMIŞ KAŞI KURBÂNINA
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2498    0
GÖÑLÜMÜÑ L‘LÜÑE CÂN VIRMEK OLUPDUR HEVESI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2093    0
GÖÑÜL GAMINI NIÇE SAFHA-I BEYÂNA YAZAM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2297    0
GÖÑÜL MÜRGINE SER-TÂ-SER CIHÂN BÂĞIN TOLANDIRDUM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1902    0
GÖNÜL REDIFLI NAZIRESI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
14259    0
GÖR OL TÜRK-I HITÂYÎ NÛŞ KILMIŞ CÂM-I SAHBÂYI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3554    0
GÖRSEK OL GONCA-LEBI ÇAK-I GIRIBAN IDERÜZ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
6035    0
GÖRÜÑ OL GONCA-LEBI KIM NICE RA‘NÂ OLMIŞ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2232    0
GÖZLERÜM HÂK-I DER-I DILDÂR ILE PÜR-NÛRMIŞ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3374    0
GÖZÜM YAŞI-Y-ILA KÛY-I NIGÂRI LÂLE-ZÂR ITDÜM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1898    0
GÖZÜMDEN AKAN YAŞ MIDUR KAN MIDUR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3106    0
GÜL YÜZÜÑ RENGIYLE GÜL CÂNINA BÎ-DÂD EYLEDÜÑ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2350    0
GÜL YÜZÜÑ ŞEVKIYLE KIM DOLMIŞDURUR HÛNÎN GÖÑÜL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2233    0
GÜL YÜZÜÑ ÜZRE KI DÜŞMÜŞ CA‘D-I KÂKÜL ŞÂH ŞÂH
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3488    0
HÂK-I PÂY-I YÂRDUR BU GÖZLERÜM PÜR-NÛR IDEN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1796    0
HÂSILI ÇÜN MEZRA‘-I DÜNYÂNUÑ OLDI GAM BAÑA
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2327    0
HER KAÇAN SEYR IDE BÂĞA OL GÜL-I RA‘NÂ GELÜR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2673    0
HER ZEMÂN ‘ÂŞIKLARA VARMAK DER-I CÂNÂNA GÜÇ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
8708    1
HÜSN ILE CÂNÂNLAR IÇRE CÂN-I CÂNÂNDUR VEYIS
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2655    0
İMTISÂL-I CÂHIDÛ FI'LLÂH OLUPDUR NIYYETIM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3857    0
İRELI CÂN KULAĞINA SENÜÑ ‘IŞKUÑ NIDÂSINDAN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2140    0
KAÇAN KI CÜR‘AÑ ILE TÂZE RÛH BULA HÂK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1643    0
KÂMETIN YÂD ITMEZ AÑA KIM LEB-I CÂNÂN GEREK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1802    0
KASD-I CÂNUM EYLEYÜPDÜR YINE HICRÂN VAR ISE
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1981    0
KESMEZEM AĞYÂR CEVRI ILE CÂNÂNDAN ÜMÎD
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
7790    0
KIME YÂR OLAM CIHÂN IÇINDE YÂRUM VAR IKEN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
8759    0
KIMSESIZ HIÇ KIMSE YOK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
11382    0
MAKÂM-I ME’MEN-I MEYHÂNE PÎR-I DEYR-I ŞEFÎK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1812    0
MUHAMMES : SEVDÜN OL DILBERI SÖZ ESLEMEDÜN VÂY GÖNÜL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
181    0
MÛSÂ-YI MÜJEÑ OLURSA CÂNUMA KÂTIL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2065    0
MÜRG-I DIL HER DEM IDER OL ÂTEŞÎN RUHSÂRA MEYL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2263    0
NEDÜR BU HÜSN Ü ŞEMÂIL NEDÜR BU HULK-I CEMÎL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1985    0
PÜR OLDI HAYL-I HÜSNÜÑ ILE YINE BU CIHÂN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1962    0
SAÇUÑ SEVDÂSIN ITMEKDE GÖÑÜL BIR BÛYA KÂNI‘DÜR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1848    0
SÂKÎ PÜR EYLE CÂM-I ŞERÂB-I MUGÂNEI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1937    0
SÂKIYÂ MEY SUN KI BIR GÜN LÂLEZÂR ELDEN GIDER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
9474    0
SEÇILMIŞ BEYITLER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
5926    0
SERV-KADDÜÑ BENDESIDÜR EY NIÇE ÂZÂDLAR
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1734    0
SEVDÜÑ OL DILBERI SÖZ ESLEMEDÜÑ VAY GÖÑÜL
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3165    0
SÎNEDEN BEN KI ÇEKEM ÂH Ü FIGÂN-I DERD-NÂK
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1781    0
ŞÂH-I ‘IŞKAM GAM BEYÂBÂNI BAÑA KIŞVER YETER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2033    0
ŞÂHID-I GÜL BÂĞDA ÇÜN GEYDI GÜL-GÛN PÎREHEN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1941    0
TAN MIDUR ITSE GÖNÜL NÂLE VÜ EFGÂN BU GICE
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2782    0
TAÑ MIDUR ITSE GÖÑÜL NÂLE VÜ EFGÂN BU GICE
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
120    0
TEN-I BÎ-CÂNA MÜJEÑ HANÇERI KIM CÂNA GEÇER
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2232    0
TEVÂRÎH-I CEM Ü İSKENDER ITMEZ HÂTIRUM HERGIZ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2110    0
VEFÂ GÖRMEDIN ÖLÜRSEM EGER BEN GÜL-‘IZÂRUMDAN
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3186    0
YIME DILBERLER GAMIN EY DIL KI ZÂR EYLER SENI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
2353    0
YINE MESTÂNE GELÜÑ ‘AZM-I HARÂBÂT IDELÜM
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
4495    0
YÜZÜÑ GÜLZÂRI ŞEVKINDEN GÖZÜM HAVZI PÜR-ÂB OLMIŞ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
1769    0
YÜZÜÑ MEH-I ‘ÎD Ü SER-I ZÜLFÜÑ ŞEB-I ESRÂ
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3913    0
ZÜLFÜÑÜÑ ZENCÎRINE BEND EYLEDÜÑ ŞÂHUM BENI
Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri
ESA
3333    0