“FUZULİ’Yİ TAZMİN
Fazıl Ahmet AYKAÇ Şiirleri
ESA
2936    0
AH EYLEDIĞIM SERV-I HIRAMANIN IÇINDIR
Fuzuli Şiirleri
ESA
5883    0
AŞIYAN-I MÜRG-I DIL ZÜLF-I PERIŞANINDADIR
Fuzuli Şiirleri
ESA
6523    0
AŞK DERDIYLE HOŞEM EL ÇEK ILACIMDAN TABIB
Fuzuli Şiirleri
ESA
7603    0
BAKA MÜLKÜN DILERSEN VARINI YOK EYLE DÜNYA TEG
Fuzuli Şiirleri
ESA
3286    0
BATALI KANA OHUN DÎDE-I GIRYÂN IÇRE
Fuzuli Şiirleri
ESA
2918    0
BENI CANDAN USANDIRDI CEFÂDAN YÂR USANMAZ MI
Fuzuli Şiirleri
ESA
56042    0
BENIM TEK HIÇ KIM ZAR Ü PERIŞAN OLMASIN YA RAB
Fuzuli Şiirleri
ESA
6365    0
BILMEZ IDIM BILMEK AĞZIN SIRRINI DÜŞVAR IMIŞ
Fuzuli Şiirleri
ESA
4504    0
CAN VERME SAKIN AŞKA AŞK AFETI CANDIR
Fuzuli Şiirleri
ESA
10549    0
CÂNI KIM CÂNÂNI IÇÜN SEVSE CÂNÂNIN SEVER
Fuzuli Şiirleri
ESA
7886    0
DEHENIN DERDÜME DERMÂN DEDILER CÂNÂNUM
Fuzuli Şiirleri
ESA
2989    0
DOST BI-PERVÂ FELEK BI-RAHM DEVRÂN BÎ-SÜKUN
Fuzuli Şiirleri
ESA
4797    0
DOSTUM ALEM SENINÇÜN GER OLUR DÜŞMEN BANA
Fuzuli Şiirleri
ESA
5687    0
EY BÎ-VEFÂ KI ÂDET OLUPDUR CEFÂ SANA
Fuzuli Şiirleri
ESA
4708    0
EY GIYIP GÜLGÛN DEMÂDEM AZM-I CEVLÂN EYLEYEN
Fuzuli Şiirleri
ESA
4018    0
EY MELEK-SIMA KI SENDEN ÖZGE HAYRANDIR SANA ,
Fuzuli Şiirleri
ESA
4392    0
EY MUSAVVIR YÂR TIMSÂLINE SÛRET VERMEDÜN
Fuzuli Şiirleri
ESA
2366    0
FUZULI’YE BENZETME
Mirza Alekber Sabir Şamahı 30 Mayıs 1862 – 12 Temmuz 1911
ESA
1375    0
GAYR ILE HER DEM NEDIR SEYR-I GÜLISTÂN ETTIĞIN;
Fuzuli Şiirleri
ESA
6792    0
GAZEL : CAN ÇIKAR TENDEN GÖNÜL ZIKR-I LEB...FUZULI
Fuzuli Şiirleri
ESA
133    0
GERÇI EY DIL YÂR IÇÜN YÜZ VERDI YÜZ MIHNET SANA
Fuzuli Şiirleri
ESA
2714    0
GÖNLÜM AÇILIR ZÜLF-I PERIŞANINI GÖRGEÇ
Fuzuli Şiirleri
ESA
5888    0
GÖNÜLDE BIN GAMUM VARDUR KI PINHÂN EYLEMEK OLMAZ
Fuzuli Şiirleri
ESA
8775    0
HANSI GÜLŞEN GÜLBÜNI SERV-I HIRAMANUNCA VAR
Fuzuli Şiirleri
ESA
3534    0
HÂSILIM YOK SER-I KÛYUNDA BELÂDAN GAYRI
Fuzuli Şiirleri
ESA
3229    0
HER GÖREN AYB ETTI ÂB-I DÎDE-I GIRYÂNIMI
Fuzuli Şiirleri
ESA
9820    0
HÜSNÜN OLDUKCA FÜZÛN IŞK EHLI ARTUK ZÂR OLUR
Fuzuli Şiirleri
ESA
3082    0
İLM KESBIYLE PÂYE-I RIF'AT
Fuzuli Şiirleri
ESA
10012    0
ĶAŚĮDE-YI FUŻŪLĮ DERNAǾT-I ĤAŻRET-I SEYYIDÜ’L-MÜRSELĮN
Fuzuli Şiirleri
ESA
2246    0
ĶAŚIDE-YI FUŻŪLĮ DERNAǾT-I ĤAŻRET-I SULŦĀN-I ENBIYĀ
Fuzuli Şiirleri
ESA
2148    0
ĶAŚĮDE-YI FUŻŪLĮ DERNAǾT-I NEBI-YI EKREM
Fuzuli Şiirleri
ESA
2217    0
ĶAŚĮDE-YI FUŻŪLĮ DERNAǾT-I ŞEHSÜVĀR BAŦĤA VÜ YEŜRIB ǾALEYHI’T-TAĤIYYE
Fuzuli Şiirleri
ESA
2255    0
KEREM KIL, KESME SÂKIY, ILTIFATIN BÎNEVÂLARDAN
Fuzuli Şiirleri
ESA
2702    0
KILDI ZÜLFÜN TEG PERIŞAN HALIMI HALIN SENIN
Fuzuli Şiirleri
ESA
6244    0
KITA
Fuzuli Şiirleri
ESA
2049    0
KITA
Fuzuli Şiirleri
ESA
2688    0
LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSI'NDEN
Fuzuli Şiirleri
ESA
7454    0
LEYLÂ VÜ MECNÛN’UNDAN
Fuzuli Şiirleri
ESA
2956    0
MENDE MECNÛN'DAN FÜZÛN AŞIKLIK İSTI'DÂDI VAR
Fuzuli Şiirleri
ESA
13105    0
MEŜNEVĮ-YI FUŻŪLĮ DERNAǾT-I SULŦĀN-I ENBIYĀ
Fuzuli Şiirleri
ESA
2144    0
MUHAMMES-BIR KADI ŞIMŞAD Ü GÜL-RUHSARDAN AYRILMIŞAM
Fuzuli Şiirleri
ESA
1281    0
MÜRDE CÂNIM ILTIFÂTUNDAN BULUR HER DEM HAYÂT
Fuzuli Şiirleri
ESA
2938    0
NEY KIMI HER DEM KI BEZM-I VASLUNI YÂD EYLEREM
Fuzuli Şiirleri
ESA
2438    0
OL KI HER SA'AT GÜLERDI ÇEŞM-I GIRYÂNIM GÖRÜP
Fuzuli Şiirleri
ESA
3406    0
ÖYLE SER-MESTEM KI IDRÂK ETMEZEM DÜNYÂ NEDÜR
Fuzuli Şiirleri
ESA
3252    0
PERIŞAN HALIN OLDUM (MURABBA)
Fuzuli Şiirleri
ESA
6042    0
RAMAZAN OLDU ÇEKIB ŞAHID-I MEY PERDEYE RÛ
Fuzuli Şiirleri
ESA
2228    0
RUBAI
Fuzuli Şiirleri
ESA
2112    0
RUBAI
Fuzuli Şiirleri
ESA
2752    0
SU KASİDESİ : KASÎDE DER NAT-İ HAZRET-İ NEBEVÎ
Fuzuli Şiirleri
ESA
9534    0
TEN BOZULDU EŞK-I ÇEŞM-I HÛN- ( MUHAMMES-I MÜZDEVIC)
Fuzuli Şiirleri
ESA
3841    0
TERCEMEİ HADİSİ ERBAİN'DEN
Fuzuli Şiirleri
ESA
2230    0
TUTUŞDI GAM ODINA ŞÂD GÖRDÜGÜN GÖNLÜM
Fuzuli Şiirleri
ESA
3286    0
VEFA HER KIMSEDEN KIM ISTEDIM ONDAN CEFA GÖRDÜM
Fuzuli Şiirleri
ESA
12357    0
YA RÂB BELÂYI AŞK İLE KIL AŞINA BENI
Fuzuli Şiirleri
ESA
4320    0
YA RAB HEMIŞE LUTFUNU KIL REH-NÜMA BANA
Fuzuli Şiirleri
ESA
7897    0
YAR RAHM ETTI MEĞER NALE VÜ EFGANIMIZA
Fuzuli Şiirleri
ESA
3892    0
YAZMIŞLAR REDIFLI GAZEL
Fuzuli Şiirleri
ESA
5241    0
ZÜLFÜ GIBI AYAGIN KOYMAZ ÖPEM NIGARIN
Fuzuli Şiirleri
ESA
4418    0
ZÜLFÜ KIMI AYAĞIN KOYMAZ ÖPEM NIGÂRUM
Fuzuli Şiirleri
ESA
3804    0