Rubai'nin Tüm Özellikleri ve Rubai Örnekleri

 

 

RUBAİ

Fars edebiyatından geçen ve bir başka adıyla dübeyt (iki beyit) diye anılan Rubai, Anadolu şiirinde 16. yüzyıla kadar yaşayan tuyuğ nazım türünün benzeridir. Rubai  Fars edebiyatında oluşmuş, Türk ve Arap Edebiyatına da İran-  Fars-  edebiyatından girmiştir.

Rubai, kısa şiirlere mahsus olan  özlü  söz ve nükte yoğunluğu ile yazılması gereken bir şiirdir. Nükteli olmak, son derece özlü ve yoğun anlamlar taşımak zorunluluğu doğuran bir tür olarak özel bir yere sahiptir.  Rubailer tek bir dörtlüğe yoğun anlamlar, nükteler, söz sanatları ve anlam oyunları yükleyen bir Divan Edebiyatı Nazım Türü haline dönüşmüştür. Rubai yazmanın zorluğu da buradan gelir. Rubailer çok dikkat isteyen bir tür olduğundan rubai yazmak yoğun düşünmeyi, çarpıçı ifade etmeyi, bir dörtlüğe pek çok anlamı sığdırmayı gerektirir. Tüm bu özellikleri bir arada bulundurmak oldukça zordur. Rubailer, bu özelikleri dolayısıyla  eski edebiyatın en seçkin nazım türleri arasında yer almıştır.

Rubailerde genellikle ilk iki dize, son iki dizede vurgulanacak olan mesaj, nükte ve anlam oyununa hazırlık dizeleri şeklindedir. Rubainin vurucu  nükteleri veya anlam oyunları son iki dizede ortaya çıkar. Rubainin bu özelliği Şiirimizdeki  Manilere benzer.

Rubai, aruz ölçüsüyle yazılır. (  ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM. ) Rubailer tek  bi nazım biriminden oluşur ve tıplı mani ile tuyug gibi  tek bir dörtlükten. 4 dizeden meydana gelen Divan Edebiyatı nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeleri kendi aralarında kafiyeli, üçüncü dize ise serbesttir.  Yani rubailerin kaifye şeması  aaba şeklindedir.

İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Ayrıca tüm mısraları yani  rubaiyi oluşturan  her dizenin birbiriyle uyaklı olduğu  rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir. [1]Buna rağmen musarra veya terane rubai denilen rubailer az sayıda yazılmıştır.

 Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Rubailer birinci mısralarındaki ilk cüz’ü göz önünde bulundurularak ikiye ayrılır. Çünkü rubailerin ilk mısralarının cüzleri, ya Mef’u lün, ya da Mef’u lü ile başlar. Mef'ûlü cüz’ü ile başlayan 12 kalıba "ahreb", mef'ûlün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da "ahrem" denir. [2] Kalıpların sonu "fâül" ya da "fa" birimiyle biter. Türk Divan Şiirinde daha çok ahreb kalıpları kullanılmıştır.[3] Türk şiirinde ahrem kalıplarının hepsi değil, en ahenkli olanları kullanılmıştır.

Rubai’nin kıta ve dörtlüklerden ayrı bir tür olarak kabul edilmesi rubainin yazıldığı vezinlerin rubai’ye özel olmasındandır. Yani rubai’nin kendine özgü vezinleri vardır ve rubai,  bu vezinlerle yazılır. Esasında bu kural divan edebiyatının kalıpçılık anlayışı içinde şekillenmiştir. Günümüzde rubai yazılmak istenirse illaki rubainin kalıpları içerisinde kalınacak diye bir şart gözetilmeyecektir. Fakat Divan şairleri rubaiyi bu şekilde düşünmüşler ahreb ve ahrem kalıpların dışında  rubai yazmaya heves etmemişler ve aruzun  farklı  kalıplarıyla rubai yazmamışlardır.

Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” denir.[4][5]

     Rubai-i Musarra Örneği:  ( Terane Rubai )

Luft ile şem’i ümîdimi rûz eyle
İkbâlimi  tevfîk ile firûz eyle
Leylâ gibilafzımı dil- efrûz eyle
Mecnûn gibi nazmımı çiğer-sûz eyle   Fuzul

Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir.  Bu bakımdan rubailerde şairlerin mahlaslarına  rastlamak  çok da mümkün değildir.  Rubailer mürettep divanlarda olması lazım gelen  nazım türlerindendir. Fakat rubai konusunda ustalaşan şairler rubailerini ayrı bir eser oalrak da verebilirler.  Divan Şairlerinin divanlarının sonunda rubailer de sıralanır. Şairler diğer şiirlerini divanlarında toladıktan sonra divanlarının sonunda rubailer için ayrı bir bölüm açarlar ve rubailerini rubaiyyat başlığı altında sıralarlar.

Rubai  türünün en büyük şairi  tartışmasız olarak i Ömer Hayyam’ kaabul edilmektedir.  Arap edebiyatında ise Ömer İbn’ül Fârid önemli bir rubaicidir. [6]

Türk şiirinde de oldukça başarılı rubai örnekleri verilmiştir. Fuzuli, Azmizade Halleti, Kara Fazlı  Rybai türünde başarılı olan şairlerimizdir. Tuyug türünde eserler vermiş olmasına rağmen  Tuyugları da bir tür rubai kabul edersek Kadı Burhaneddin enfes tuyug örnekleri vermiş bir şairimizdir.

Rubai tek dörtlükten ibaret bir nazım şeklidir. Fakat Rubai kalıpları ile gazel örnekleri de yazılmıştır. Şeyhülislam Yahya’nın böylesi bir denemesi vardır.

Edebiyatımız ilk rubaileri Mevlana'nın Farsça yazdığı felsefi rubailerle tanımaya başlamıştır. Kara Fazlı, FUZULİ , Azmizade Haleti,  NEFİ, Divan Şiirİmizde rubaileri ile de dikkat çeken şairlerdir. Bu türde en verimli Türk Şairi Azmizade Haleti olmuştur. Azmizade Haleti  yazdığı bin kadar rubai ile en büyük Osmanlı rubai şairi olarak tanınmıştır. Öyleki kimi tezkireciler Azmizade Haleti'yi dünyaya rubaai yazamak için gelen bir şair olarak tanımlamışlardır. ( Bkz: Azmizade Haleti: Hayatı Edebi Yönü, Şiirleri (17.yy)

Türk edebiyatında Mevlana’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün Divan Şiirinde hızla yayılmasına neden oldu. Kara Fazlı, FUZULİ   16.Yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. ’nda  17 Yüzyıl Divan Şairleri için rubainin altın çağı oldu. Azmizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile "en büyük Osmanlı rubai şairi" olarak tanındı. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. Arif Nihat Asya ise rubailerini "Rubaiyyat-ı Arif " adlı eserinde yer almıştır. NAZIM HİKMET , Arif Nihat Asya, Atilla İlhan, YAHYA KEMAL,  Ümit Yaşar Oğuzcan,  Rubai üzerinde örnekler veren çağdaş  şairlerimizdir.


Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş![7]
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!     Ömer Hayyam

Rubainin Özellikleri:

 1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.  Her dizesi aynı kafiyede olan rubailere  Terane denir.
 2. Rubailerde aşk, şarap, eğlence, nükte,  hayattan çıkarılan anlık ironiler  ve hayat felsefesi, tasavvuf, çarpıcı fikirlere dayanan tespitler ve ölüm gibi çeşitli konular işlenir.
 3. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.
 4. Rubaide ilk iki dize, son iki dizede vurgulanacak olan nükte, ironi,  fikir veya çarpıcı düşüncenin  hazırlayıcısıdır. Asıl  düşünce 3. veya 4. dizede verilir.
 5. Genelde mahlassız şiirlerdir.
 6. Diğer divan şiiri nazım biçimleri gibi özel ve sabit konuları yoktur. Fakat şekil özelliği ve kalıpları sabit ve değişmeyen şekildedir

 RUBAİ KALIPLARI:

Ahrep Kalıpları

        mef’ûlü mefâ'ilün mefâ'îlü fe'ül (sık kullanılır)
        mef’ûlü mefâ'ilün mefâ'ilün fâ' (sık kullanılır)
        mef’ûlü mefâ'ilün mefâ'îlün fa'
        mef’ûlü mefâ'îlün mef'ûlü fa'ûl
        mef’ûlü mefâ'ilü mefâ'îlü fe'ül (sık kullanılır)
        mef’ûlü mefâ'ilü mefâ'îlü fe'ûl
        mef’ûlü mefâ'ilü mefa'îlü fail
        mef’ûlü mefâ'ilü mefâ'îlün fâ (sık kullanılır)
        mef’ûlü mefâ'ilü mefâ'îlün fa'
        mef’ûlü mefâilün mef'ûlü fâûl (az kullanılır
 

Ahrem Kalıpları

        mef’ûlün fâ'ilün mefâ'îlün fâ' (az kullanılır)
        mef’ûlün fâ'ilün mefâ'îlün fa'
        mef’ûlün fâ'ilün mefâ'îlü fâûl (az kullanılır)
        mef'ûlün fâ'ilün mefâ'îlü fa'ûl
       mef’ûlün mef'ûlün mef'ûlün fâ'
        mef’ûlün mef'ûlün mef'ûlün fa'
        mef’ûlün mef’ûlün mefûlü fa'ûl
        mef’ûlün mef'ûlün mefûlü fa'il
        mef'ûlün mef’ûlü mefâ'îlün fâ'
        mef'ûlün mef'ûlü mefâ'îlün fa'
        mef'ûlün mef'ûlü mefâ'îlü fa'ûl
        mef'ûlün mef'ûlü mefâ'îlü fa’il

 

RUBAİ ÖRNEKLERİ

Seni aramaktan dünyanın başı dertte;
Zengine de göründüğün yok, fakire de;
Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa,
Hep kör müyüz, sen varsın da görünürde.   Ömer Hayyam

En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;
İyilik seven kötülük edemez zaten.
Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur:
Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.  Ömer Hayyam

Sevgiyle yuğrulmamışsa yüreğin
Tekkede, manastırda eremezsin.
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin.      Ömer Hayyam

Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik
Erbâb-i zekâ riyayi mezhep bildi
Bizler dili divâneye uyduk gittik   YAHYA KEMAL

Ya Rab dilimi sehv-ü hatâdan sakla
Endîşemi tezvîr-ü riyâdan sakla
Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Tan'ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla      NEFİ

Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti;
Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi.
Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş?
Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti?  ÖMER HAYYAM

Bir kalb ki onun sevmesi, aldanması yok.
Tutkunluğu yok, bir güzele yanması yok.
Bin kez yazık olsun sevisiz bir yüreğe,
Aşksız geçecek günlerin faydası yok      ÖMER HAYYAM

Arkadaş dünya için boş yere üzülme
Şu hurda dünya için gereksiz yere üzülme
Var olan zaten geçti yok da ortada yok
Şen ol  da var için, yok için üzülme     ÖMER HAYYAM

Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim      Azmizade Haleti

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin
Tekkede, manastırda eremezsin
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin cehennemin üstün desin   ÖMER HAYYAM

Adil davranmadıktan sonra
Hacı hoca olmuşsun kaç para
Hırka, tespih, seccade... ama
Tanrı kanar mı bunlara              ÖMER HAYYAM

KAYNAKÇA

 • [1] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973
 • [2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Rubai
 • [3] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973
 • [4] https://tr.wikipedia.org/wiki/Rubai
 • [5] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973
 • [6] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973
 • [7] https://www.e-sehir.com/siirler/siir2845.html#.UMXBEKypm0I

 

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]

 

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016