GAZEL (TERBİ )

GAZEL ( BÂKÎ'NİN "İDELİM "REDİFLİ GAZELİNE TERBİ )

. . -- -- /. . -- -- / . . -- -- /. . --

Coşalım aşka gelip dertleri pinhan idelim.
Öyle sessizce durup âlemi seyrân idelim.
Nev -bahâr oldu gelin azm-ı gülistân idelim.
Açalım gonca-ı kalbi gül-i handân idelim.

Gül de bülbül de saîd cümlesi dilşâd mâdem
Hep beraber gülelim meşk edelim gel hemdem.
Komayup lâle gibi elden eyâğı bir dem
Mest olup gonce sıfat çâk-i giribân idelim.

Ehl-i nâşid ede sermest çalalım mısraları.
Dökelim âb-ı harâbat aşalım sahraları.
İçelim lâl -i müzâbi saçalım cür'aları.
Hâk-i gülzâr-ı bugün kân-ı bedâhşân idelim.

Sunalım aşk şarabın kûze de pür şâd olsun.
Dil-i âvâre bırak aşk ile berbâd olsun.
Meclis-i ayş-ü tarâb hürrem ü âbâd olsun.
Yakalım zerk u riya deyrini virân idelim.

Vecdle dolsun sehaib üstüne yağsın şehrin.
Bezme dâhil ola Taşkın göre engin nehrin.
Okusun vasf -ı ruh-ı yâr ile Bâkî şi'rin.
Bülbül-i gülşeni mecliste gazelhân idelim.

NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA

ARUZ:feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

TERBİ: Bir gazelin beyitlerinin üstüne başka bir şair tarafından ikişer dize eklenerek yazılan murabbalara denir. Eklenen dizeler asıl gazelle aynı ölçü aynı kafiye düzeninde olmalı konu bütünlüğü sağlanmalıdır.

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017