Sümûm-ı bâdiye ye’s olur şemîm-i tâb

 

Sümûm-ı bâdiye ye’s olur şemîm-i tâb

Riyâz-ı bahtıma olsa vezan nesîm-i tarab

 

Garîb-i şehr ü diyâr-ı mahabbetin bir olur

Yanında külhan-ı gam gülşen-i naîm-i tarab

 

O kıblegâh-ı temennânın eyler olmağa nâz

Gedâ-yı kûyu tavâf-âver-i naîm-i tarab

 

Tegafüliyle eder güft ü gûy-ı rûhânî

Gamiyle ülfet eden olsa da nedîm-i tarab

 

Olur mezak-ı hakîkatte Nâ’ilî hem-reng

Humâr-ı derd ü keder neşve-i amîm-i tarab

 

Aruz kalıbı: mefâilün feilâtün mefâilün feilün

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016