Yâ ilâhî seg-i kûyını anun yarlıga

 

Yâ ilâhî seg-i kûyını anun yarlıga

Ki rakîbini kabûl itmediler yârlıga

 

Dili dildârlıg idüp eline alup ol serv

Her ne vaktin ki düşe hecrle dildârlıga

 

Kanda bir Yûsuf-ı gül-çihre görürse alınur

Âcizem gönlümi göndermege bâzârlıga

 

Cân u dil virmek ile yoluna yâr istemeyiz

Ne virürler a begüm böyle cefâkârlıga

 

Cürmine bakma Hüdâyî kulunun sen yâ Rab

Anı sen eyle ki lâyık ola gaffârlıga

 

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Ahmet TANYILDIZ – “Tahran’da Bulunan Bir Şiir Mecmûası ve Neşredilmemiş Bazı Şiirler”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265405- Yeri: Mecmûa 8bKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 GAZEL Sen pâydâr ol ki bu âlem gelür gider

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016