Şir Nedir Şiirlerimizde Aslan ve Teşbihleri

 

 

Şir Nedir Şiirlerimizde Aslan ve Teşbihleri

 

 

Şîr  شير  Farsça kökenli bir sözcüktür ve Türkçe da anlamca karşılığı Arslandır.  Arapçada aslan anlamına gelen sözcüklerden birisi de esed sözcüğüdür.

 

Şîr  شير  Farsça aslan neyistân  نیستان ise Farsça sazlık, kamışlık yer demektir. Dolayısı ile Şîr-i Neyistân “kamışlıkta veya sazlar içinde yatan aslan”  demek olur. [1] Divan edebiyatında aslan ile ilgili pek çok tamlama vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

şîr-i Hudâ: Allahın aslanı

mânend-i şîr: Aslan gibi, aslana benzer

şîr-veş: Aslan gibi

şîr-pençe: aslan pençesi

şîr-i dil-zebûn: gönlü düşkün eden aslan

şîr-i jiyân: kızgın, hışımlı aslan

şìr-i garrân: bela aslanı

şîr-i neyistân: aslan sazlığı, aslanının yattığı sazlık, kamışlık

şîr-i hasır: aslan hasırı, hasırdaki aslan resmi

şîr-i zaman: zamane aslanı

Şîr- gir: aslan sütü, süt kızı

 

 

Arslanlar güç ve kuvvetin sembolü, hayvanlar âleminde en yırtıcı ve gülcü olan hayvan ve canlı olarak bilinir.  Aslanlar avlarını ürkütmemek,, avlarından gizlenmek gözlemek ve  onları daha kolay yakalamak için sazlar ve kamışlıklar içinde yatmayı seven  bir hayvandır.

 

Aslanlar , karıncalar zararlı böceklerden korunmak için sazlıkların içinde yatarlar,  böylece yavrularının kulaklarının içine karınca girmesine mani olmaya çalışırlarmış.. “Zira karıncalar aslanların yavrularının kulaklarının içine girerek onları helak ederlermiş”  ( blz ŞÎR-I NEYISTÂN NEDIR SAZLIKTA YATAN ASLAN  ) [2]

 

Şiirlerde ve edebiyatta da aslan güç kudret, azamet sahibi olan kişilerin benzetildiği bir havyandır. Ormanlar kralı olarak ifade edilen aslan;  güçlü, kudretli, savaşçı ve muktedir hünkârların benzetildiği bir kraldır. Vakar duruşu, yenilmez oluşu, hiçbir hayvanın mağlup edemediği kuvveti ile büyük hünkârların benzetildiği bir hayvandır.  Örneğin Nefi, IV. Murad’ı aslana benzetmiştir.

 

Eyâ sultân-ı âdil ki zamân-ı adl ü dâdında

Gazâl-ı mâde hahergîr-i şîr-i şerze-i nerdir  Nefi

 

Aslan Divan şiirinde esed olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aslandan fizikî özellikleri gücü, kuvveti yenilmez oluşu ile söz edilir.  Ayrıca, onurlu, vakarlı,  başkasının avına tenezzül etmeyen duruşu ile de teşbih ve istiare edilir. Aslan, daha ziyade adil, adaletli, kudretli oluşu ile kudretli sultanların benzetildiği bir timsaldir.

 

Güç ve kudret yönünden Hz. Ali, Allah’ın aslanı olarak kabul edilir.

 

Bineridi Düldül'e bilinde Zülfekâr'ı

Erenler açdı dîni Tanrı Arslan'ı kanı  Yunus Emre

 

 Aslan, kahredici bakışı, avcılığı ve avlanması ile de karşımıza çıkar. Cesaret vermesi ve rengi nedeni rakı aslan sütüne benzetilir. Aslan sütü içenlerine cesaret verir. Tilki gibi korkak ve hilekâr rakib, aslan sütünü içince ceylan gibi sevgiliyi ayartacak cesareti dahi bulur.  

 

Aslan kimi zaman gaddar bir avcı olan sevgiliye ve gaddar bakışlarına teşbih edilir.

 

Gözlerüŋ şirâne baķsa kimdür âhû-yı

Hıtâ ‘Anber-efşân olsa zülfüŋ müşg-i tâtârı nedür Muidi

 

Aslan mitolojilerde de kraldır ve Güneş, aslanı temsil eder. Kral olan güneş 4. Felektedir. Fabllarda artık yemeyen bir hayvan, onurlu bir kral olarak karşımıza çıkar.

 

Bir midir şîr-i neyistân ile hiç şîr-i hasır

Rûz-ı himmettir garaz tavr u edâ lâzım değil Şeyh Galib

 

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek    Yavuz Sultan Selîm

 

Hidâyet irdi kamuya hevâsından geçmezlere

Tevfîk yüzin yire urup ‘ışkumı şîr-gîr eyleyem   Yunus Emre

 

Benem şîr-i zamân ey rûbeh-i gerdûn zebunumsun

Bugün fitrâk-i himmetde şikâr-ı ser-nigûnumsun   Vusûlî [3]

 

Bir midir şîr-i neyistân ile hiç şîr-i hasir

Rûz-u minnettir gâraz tavr- ı edâ lazım değil  

 

KAYNAKÇA 

 

[1] ŞÎR-I NEYISTÂN NEDIR SAZLIKTA YATAN ASLAN, https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=57405

[2] ŞÎR-I NEYISTÂN NEDIR SAZLIKTA YATAN ASLAN, https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=57405

[3] : Nalçacigil Çopur, E. (2020). Divan şiirinde aslan metaforu. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 285-302. DOI: 10.29000/rumelide.705636.

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016