Ruh-ı Nebati Nebat ve Nebati  Nedir

 

Ruh-ı Nebati Nebat ve Nebati  Nedir

Osmanlıca Yazılışı: Nebat, Nebatat:   نباتات

 

Nebat, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize de bu dilden girmiştir.  Nebat sözcüğünün sözlüklerdeki anlamları: Bitki ile ilgili, bitki cinsinden. Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan. Manalarına gelir.

Nebatî sözcüğü ise Nebat sözcüğüne ( î ) nispet i’si ilave edilmiş halidir. Nebati sözcüğü bu nedenle Bitkisel, bitki ile ilgili. Bitkiye âit, bitki kökenli manalarına gelmiş olur.

nebat : (a. i. c. : nebatat) : topraktan biten, çıkan her türlü şey, bitki.

nebatat : (a. i. nebât'ın c 1) nebat (bitki)  2) botanik, fr. botanique.

nebâtât-ı ibtidâiyye : basit hücreli bitkiler, eski , ilk bitkiler  fr. protophytes.

nebâtât-ı müteşebbise: sarmaşık türünde bitkiler, fr. liane.

 

 

Ruh-ı Nebati Nedir

Osmanlıca Yazılışı: Rûh  : روح

Rûh, kelimesi Arapça “gitmek, geçmek; (hava) rüzgârlı olmak; (bir şey) geniş ve ferahlık verici olmak” nefes, soluk, rüzgâr, esinti, güzel koku[ anlamlarındaki “revh “ kökünden gelen bir sözcüktür.  Arapçadaki rih, ravh ve ruh kelimeleri rüzgâr, hava, nefes, koku gibi anlamalara gelirken kavram olarak” canlılarda hayatı sağlayan unsur” manasını taşır. ( bkz RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ )

Şu halde ruh-ı nebati bitkilerde, otlarda yerden biten bitkilerde olan ruh demektir. Bu anlamı nedeniyle nefs-i nebat sözcüğü ile eş anlamlı olmaktadır. Nefs sözcüğü Arapça’ dan dan dilimize nfs kökünden geçmiş nafs نفس  “ nafasa "nefes almak”  kökünden türemiştir.

Nefs sözcüğü can, kişi, kendi, hayat, asıl, bir şeyin zatı olan kendisi, hakîkat, cevher, insanın özü, gönlü,  duyuları, içindeki mânevî gücü, becerileri, heves ve ihtiyaçları, anlamlarında anlaşılmış; dîne uymayan isteklerin kaynağı, “insanın istek ve duygusu” olarak bilinmiştir.[1] ( bkz NEFS-İ NEBAT NEDİR - BEYİTLERLE )

Tasavvufçular ruhu dört çeşit olarak düşünmüşlerdir. Bu ruh türleri insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve cansızlarda bulunur.  İnsanlarda olan ruh ölümsüzdür. Bu ruh, yaratanın ruhundan insana üflenmiştir. Yaratanın ruhundan insana üflendiği için ölümsüzdür. Bir bedene girse bile o bedenin ölümünden sonra bedeni terk ederek ruhlar âlemine gider. ( RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ )

Oysaki insan dışı, hayvan, bitki ve cansız varlıklarda da ruh vardır. Ancak bu ruh türleri ölümlüdür. Örneğin hayvanlardaki ruh hayvanlar birlikte ölür. ( bkz FELSEFE VE DİNLERE GÖRE RUH BEDEN VE RUHLAR ALEMİ )

Ruh-ı cemadi veya ruh-ı hayvan ile ruh’-ı nebati insan dışı canlı ve cansızlarda olan ruhtur.   İnsanların dışındaki ruhlar üç türlüdür. Cansızlarda olan ruh, ruh-ı cemadidir,  bitkilerde olan ruha, ruh-u nebati denir, hayvanlarda olan ruha ise ruh-ı hayvani denir.

Bîve-i bağa sudûr itse zinhâri

Nâ- ebed kalır idi nefs-i nebâti ergen    Nedim

 

O yasak bahçe dul karısına bile kalsa o bahçenin bitkileri- nebatı- ebede kadar ergen kalır. ( Üremez, çocuk doğurmaz.  )

 

Ruh-u hayvani ile ruh-u  nebâti mezcin

Eyle’di la’l-i leb- ü sebz –i hat – yar izhâr   Ziver Paşa

 

RUH İLE İLGİLİ BAŞLIKLARIMIZ İÇİN LİNKLERE TIKLAYINIZ

FELSEFE VE DİNLERE GÖRE RUH BEDEN VE RUHLAR ALEMİ

RUH-I HAYVAN HAYVAN HAYVANİ NEDİR

RUH-I NEBATİ NEBAT VE NEBATİ  NEDİR

RUH-I CEMADİ NEDİR

GIDA-YI RUH ( MÜZİK RUHUN GIDASIDIR)

RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ

AB-I HAYAT AB-I HAYVAN BENGİSU NEDİR BEYİT ÖRNEKLERİYLE

ÇEŞME-İ HAYVAN HIZIR İSKENDER VE AB-I HAYAT

 

KAYNAKÇA 

[1] https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/EDEB%C4%B0YAT-TER%C4%B0MLER%C4%B0-MAZMUNLAR/NEFS-%C4%B0-NEBAT- b

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016