Sitayiş-nâme Nedir ve Örnekleri

 

 

 

Osmanlıca yazılışı sitayişname  :  نامه ستايش 

 

Sitayiş : ستايش 

Nâme:   نامه

 

Sitayiş-nâme Sözlük Anlamları

Sitayiş, ستايش  Farsçada övgü, övme, meth etme anlamlarındadır. Nâme  نامه ise Farsça kökenlidir ve mektup, sevgiye ve aşka dâir yazılmış yazı, kitap, mecmua anlamlarına gelir. Şu halde sitayiş- name birleşik kelimesi övgü ve öğme maksatlı yazılmış mektup, yazı şiir anlamlarındadır.  ( bkz SITAYIŞ NEDIR VE KÖKENI   )

 

Edebiyatta Sitâyiş-nâme

Sitâyiş-nâme bir devlet, din veya bir ulu kişiyi övmek için yazılan şiir, eser anlamındadır. Sitayiş-nameler genellikle kaside nazım şekli ile yazılan övgü şiirleridir.  Ancak sitayişname bir nazım şekli değil bir yazı şiir konusudur. Bu nedenle bütün sitayiş-namelerin kaside nazım şekli ile yazıldığı iddia edilemez. Sitayiş-nameleri kaside nazım şekli ile aynı şey veya kasidelerin mehdiye bölümü olarak anlamamak gerekir.

Sitâyiş-nâmeler çoğunlukla kasîde nazım şekli ile yazılmış olsa bile değişik nazım şekilleriyle de yazılmışlardır. Kaside şeklinde yazılmayan sitayiş-namelere medhiye de denmiştir.  

 

Sitayiş-name Örnekleri için aşağıdaki şiirleri tıklayınız

 

BAHÂRIYE DER-SITÂYIŞ-I ŞEYHÜ’L-ISLÂM YAHYÂ EFENDI
Nevizade Atai, Atayi Şiirleri

BAHARIYYE’DEN “ KASÎDE-I BAHÂRIYYE DER-SITÂYIŞ-I SADR-I A‘ZAM…”
Nedim Şiirleri

BERÂ-YI SITÂYIŞ-I SA‘D-ÂBÂD
Nedim Şiirleri

DER SITÂYIŞ-I SULTÂN OSMÂN HÂN `ALEYHI'R-RAHME
Şeyhülislam Yahya Şiirleri

DER-SITÂYIŞ-I ALI PÂŞÂ
Nedim Şiirleri

DER-SITÂYIŞ-I İBRÂHIM PÂŞÂ
Nedim Şiirleri

KASIDE DER VASF-I İSTANBUL VE SITAYIŞ-I SADRAZAM İBRAHIM PAŞA)
Nedim ŞiirleriKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Medhiye Nedir Tüm Özellikleri Örnekleri Şairleri
2 Sitâyiş-i Sultân Ahmed-i Sâlis
3 Sitâre yâver-i tâli‘midür felek Behzâd
4 Sitayiş Nedir ve Kökeni
5 Der sitâyiş-i Sultân Osmân Hân `aleyhi'r-rahme
6 Der-sitâyiş-i Sultân Murâd ibn-i Süleyman Hân -Terci-i Bent
7 Bahariyye’den “ Kasîde-i Bahâriyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam…”
8 Berâ-yı Sitâyiş-i Sa‘d-âbâd

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016