Dedikodu Ve G覺ybet 井

DED襤KODU VE GIYBET

Dinimiz, aile ve toplum hayat覺n覺n güvenli ve huzurlu olmas覺na, fertlerin dindar ve ahlakl覺 olmas覺na büyük önem vermitir. 

G覺ybet, kouculuk, iftira, yalan ve yalanc覺 ahitlik aile ve toplumun güven ve huzurunu yok eden, fertlerin gayr-i ahlâkî olmas覺na neden olan kötü davran覺lard覺r. 

Bu sebeple Yüce Rabbimiz (c.c) ve sevgili Peygamberimiz (sav) taraf覺ndan yasaklanm覺t覺r. Bu davran覺lar tövbe etmeyi gerektiren büyük günahlardan say覺lm覺t覺r. 

Yüce kitab覺m覺z Kur’an ;
"Birbirinizin g覺ybetini yapmay覺n. Herhangi biriniz ölü kardeinin etini yemekten holan覺r m覺? 襤te bundan tiksindiniz [Hucurat, 49/12]  

buyurarak bizi g覺ybetten sak覺nd覺r覺yor. Ayet g覺ybetin çirkinliini, irençliini gözler önüne sererek onu, "ölmü kardein etini yemeye" benzetmektedir.

G覺ybeti tasdik etmek de g覺ybettir. G覺ybet yap覺lan yerde susan kii g覺ybete ortak olmu olur. 

Bir hadiste öyle buyruluyor: 
"G覺ybet eden ve dinleyen günahta ortakt覺r." [Taberani]

襤slâm âlimleri g覺ybetin haram ve büyük günah olduu konusunda ittifak etmilerdir. Hadis-i erife göre bir kimsenin arkas覺ndan, duyduu takdirde holanmayaca覺 dinî veya dünyevî ilerine, bedenine, ahlâk覺na, soyuna ait bir eksiklik veya kusurunu söylemek g覺ybettir ve haramd覺r. Eer söylenen ey o kimsede yoksa iftira edilmi olur ki, bu daha büyük bir günaht覺r ve haramd覺r.

Ancak bir söz veya davran覺覺n g覺ybet say覺l覺p say覺lmamas覺 niyetle yak覺ndan ilgilidir. Buna göre bir kimsenin yanl覺lar覺n覺n s覺rf onu küçük düürmek amac覺yla söylenmesi g覺ybet say覺l覺rken, yanl覺lar覺n覺n düzeltilmesi maksad覺yla söylenmesi g覺ybet say覺lmaz. 
Herhangi bir kii veya zümreyi kastetmeden genel olarak insanlar覺n kötülüünden söz etmek de g覺ybet olmaz.

Bu itibarla müslüman, g覺ybet, kouculuk, iftira, yalan ve yalanc覺 ahitlik gibi kötü davran覺lardan uzak durmak zorundad覺r. 
Bu davran覺lardan herhangi birini yapt覺 ise hemen Allah'a tövbe etmelidir. 

Bir yerde bat覺l ve zararl覺 konumalar, dedikodu, g覺ybet ve kouculuk yap覺l覺yorsa ortam müsait ise önce ikaz edilmeli, ikaz edilemiyor veya ikaz fayda vermiyorsa o meclis terk edilmelidir. 

Bu, mümin için bir sorumluluk, bilinçli bir davran覺, günahtan kaç覺 ve günaha vas覺ta olmama duygusudur. Peygamberimiz (sav) konutuu zaman müminin doru konumas覺n覺 veya susmas覺n覺 
tavsiye etmektedir. 

Müslüman ne eliyle ne de diliyle insanlara zarar veremez, vermemelidir. Bu, mümin olman覺n gereidir.

Çok söze yalan kar覺abilir, çok konuma kalbe kasvet verebilir, zihni yorabilir, 
tefekküre mani olabilir, dinleyenleri usand覺rabilir. Çok konuan çok hata eder ve sözün tesirini azalt覺r. 

Bu itibarla az, öz, doru ve yararl覺 eyler konumak müminin iar覺 olmal覺d覺r.
Müslüman, çok k覺ymetli olan ömür sermayesini Allah’覺n r覺zas覺 dorultusunda harcamal覺, olumsuzluklar覺 terk etmeli, nefis muhasebesi yaparak kusurlar覺ndan dolay覺 tövbe etmelidir.

TRKMENOLU (KR ATAY)ye / Erkek / 2/14/2022