Şeyhül'islam Yahya Şiirlerinden Seçmeler

 

 

DİVANINDAN SEÇMELER

 

Bakar

Hemîşe merdüm-i çeşmim izâr-ı yâra bakar
Gözüm o pencereden sahn-ı lâle-zâra bakar

Zaman gelir yine zerrîn kadeh alır eline
Çemende nergis-i şehlâ hemân bahara bakar

Nesîm-i lütfunadır intizârı fülk-i dilin
Çoğ oldu sahil-i mihnette rûzigâra bakar

Seni gelir işidip bağa yâsemen cânâ
Çıkıp o şevk ile dîvâr-ı reh-güzâra bakar

Ne i'tibâr bu evzâ'a merd olan Yahya
Ne zillete nazar eyler ne i'tibâra bakar

 


Gazel

Mescidde riyâ-pîşeler itsün ko riyayı
Mey-hâneye gel kim ne riya var ne mürâyi

Ey câm-ı safa talibi bi-hûde özenme
Cem’le bile defn eylediler câm-ı safâyı

Redditmiş idi yâr rakibi eşiğinden
Gelmiş o siyeh-rû yine gördün mü belâyı

Def’ idemedik ceyş-i gamı sa’y idegördük
Tedbir ne mümkin boza takdir-i Huda’yı

Yahya nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dil-berse güzel dilse nihâyetde havâyî

Yahyânın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yârân işitip söyleme yâbâne desinler

 

Gazel /

 Açılmadın İncitdi Seni Zâtı Hezârın

Açılmadın incitdi seni zâtı hezârın
Ey gonce-i ter gönlü müsün bülbül-i zârın

Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok
Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

Âgaazı güzel eyledin ey bülbül-i şeydâ
Hoş gelmedi ammâ dil-i pür-şevke kararın

Hâlin ideli gamze-i hûn-hâra takarrüb
Hûn itdi dilin nâfçe-i müşg-i Tatârın

Yahya ko dili pârelesün Iâle-sıf at yâr
Gül-zâr-ı gamın revnakıdır kalb-i figârın

 

Gazel


Mescidde riyâ-pîşeler itsün ko riyayı
Mey-hâneye gel kim ne riya var ne mürâyi

Ey câm-ı safa talibi bi-hûde özenme
Cem’le bile defn eylediler câm-ı safâyı

Redditmiş idi yâr rakibi eşiğinden
Gelmiş o siyeh-rû yine gördün mü belâyı

Def’ idemedik ceyş-i gamı sa’y idegördük
Tedbir ne mümkin boza takdir-i Huda’yı

Yahya nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dil-berse güzel dilse nihâyetde havâyî

 

Gazel / Çok

Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok
‘Aşkun safâsı yok değül ammâ cefâsı çok

Şehr-i cemâl o gamze vü ebrû vü hâl ile
Hakkâ ne cây-ı dil-keş olur dil-rübâsı çok

Bin câna virmeye n’ola bir bûsesini yâr
Az olıcak metâ’ olur anın bahâsı çok

Hiçbir belâ mı var ki gönül anı bilmeye
Seyyâh-ı bî-karârın olur âşinâsı çok

Zülf-i siyâh-ı yârda var sad-hezâr çîn
El çek tolaşmadan ana Yahyâ hatâsı çok

 

Gazel / Olsa Bize

Yâr açılsa da biraz bâde-i nâb olsa bize
Gelse sâkî sebeb-i ref-i hicâb olsa bize

Tâc-i Dârâ'da olan gevheri biz neyleyelim
Câm-ı Cem'de sunulan lâ'l-i müzâb olsa bize

Bâde-l-humm-i mecazî bize te’sir etmez
Eski meyhâreleriz köhne şarap olsa bize

Ehl-i dil düşmeni hussâda acep nettik biz
Şâd olur her biri bir güne, azâb olsa bize

Kande var tâze güzel deyu arardık Yahyâ
Yâri tenha bulucak sonra cevâb olsa bize


Gazel / Olmasın Dirsün

Komayub tâkatim feryâda nâlân olmasun dirsün
Gözüm yaşını alursun da giryân olmasun dirsün

Cefâ taşıyla mir'ât-ı dilim sad pare eylersin
Ne mümkündür yine hatır perişan olmasun dirsün

Melâhat mülkini teshir idüb şemşîr-i gamzenle
Güzellik kişverinde gayrı sultân olmasun dirsün

Benim zannitdüğüm bu kim gurûr-i hüsnüne bir gün
Felekde mihr-i rahşân tmâh-ı tâbân olmasun dirsün

Nice kul olmasun Yahya sana ey pâdişâh-ı hüsn
Yolumda senden özge kimse kurbân olmasun dirsün

KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Şeyhülislam Yahya Divanı Edebi Kişiliği
2 Şeyhülislam Bahayi Mehmed Efendi Hayatı Edebi Yönü
3 Şeyhülislam Yahya Hayatı ve Edebi Kişiliği
4 Şeyhülislam Şair Ahmet Arif Hikmet Bey
5 Nefi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016