Fuzuli Hakkında Kaynakça

 

 

Fuzuli Hakkında Kaynakça

 • Araslı, Hamit, Matla’u’l-i'tikâd ve'l-kasâ'idül-arabiyye, Baku, 1958.
 • Cunbur, Müjgan, Fuzûli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, ist. 1956.
 • Fuzuli, Beng-ü Bade, yayımlayan: Kemal Edip Kürkçüoğlu, M.E.B. yayını, ist. 1956.
 • Fuzuli, Enîsül-kalb, hazırlayan: Cafer Erkılıç, ist. 1944.
 • Fuzulî, Farsça Divan, yayımlayan: Prof. Dr. HasibeMazıoğlu, Ank. 1962.
 • Fuzuli, Farsça Divan Tercümesi, çeviren: A. N. Tarlan, ist. 1950.
 • Fuzuli, Fuzuli Divanı, hazırlayan: Komisyon, iş BankasıYayını, Ank. 1958.
 • Fuzuli, Hadikatü's-süedâ, Ahter Matbaası, İst. 1302.
 • Fuzuli, Hadikatü's-süedâ, sadeleştiren:Selahattin Güngör, İst. 1955.
 • Fuzuli, Kırk Hadis Tercümesi, hazırlayan:K. Edip Kürkçüoğlu, ist. 1951.
 • Fuzuli, Leylâ vü Mecnûn, Hazırlayan: Hüseyin Ayıan, Dergâh Yay., ist. 1981.
 • Fuzuli, Leylâ ile Mecnûn,Hazırlayan: N. H. Onan, ist. 1955.
 • Fuzûli, Leylâ ve Mecnun (ing. Tere.), Unesco Yayını, ist. 1959.
 • Fuzûli, Matla'u'l-i'kâd, hazırlayan: M. Tanci, çeviren: Esat Coşan, Kemal Işık, DTCF. yayını, Ank. 1962.
 • Fuzuli, Rind-ü Zahid, yayımlayan: K. Edip Kürkçüoğlu, D.T.C.F. Yayını, Ank. 1956.
 • Fuzulî, Sıhhatu Maraz, hazırlayan: A. Gölpmarlı, ist. 1940.242
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Fuzûli Divanı, ist. 1948.
 • İpekten, Haluk, Fuzûlî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Ank. 1973.
 • Karahan Abdülkadir, Fuzûlî'nin Mektupları, Ed. Fak. T.D.E.D. C. III., s. 1-2, 1948.
 • Karahan, Abdülkadir, Fuzûlî, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, İst. 1949.
 • Köprülü, Fuad, Külliyât-ı Fuzûli, önsöz, Şark Ktp. yayını, İst. 1924.
 • Köprülü, Fuad, İslam Ansiklopedisi Fuzûlî maddesi.
 • Kürkçüoğlu, Kemal Edip, Risâle-i Muammayât-ı Fuzûlî, D. T. C. F. Dergisi 1949, CVII, S. 1.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Fuzuli-Hafız, İş Bankası Yayını, Ank. 1956.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Fuzûlî'nin Bir Mektubu, Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi Dergisi, C.VI, S. 3, Ankana 1948.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Türk Ansiklopedisi Eski Türk Edebiyatı Maddesi.
 • Mazıoğlu Hasibe, Türk Ansiklopedisi Fuzulî maddesi.
 • Olgun, Tahir, Ruzulî'ye Dair, İst. 1936.
 • Süleyman, Nazif, Fuzulî, İst. 1925.
 • Tarlan, Ali Nihat, Fuzûlî Divanı, C. I, İstanbul 1950.
 • Tarlan, Ali Nihat, Fuzulî Divanı Şerhi. Ank. 1985 (3 cilt).
 • Fuzûlî Hadikatü's-Süedâ Özeti Özellikleri ve Hakkında Bilgiler
 • Fuzuli Arapça ve Farsça Divanları
 • Fuzuli Beng ü Bade Hakkında ve Özeti
 • FUZULİ LEYLA İLE MECNUN MESNEVİSİ
 • Fuzuli Rind ü Zahid Hakkında Bilgiler ve Özeti
 • Fuzuli Sâki-nâme ve Hadis'i erbain ve Hadikat'üs Süeda Adlı Eserleri
 • Fuzuli Türkçe Divanı ve Şiirlerinden Seçmeler
 • Fuzuli ve En Seçkin Şiirleri ( 16. yy )
 • FUZULİ'DEN BİR GAZEL VE AÇIKLAMASI
 • Fuzuli'nin Matlau’l-İtikad Sıhhat ü Maraz ve Mektubat Adlı Eserleri
 • Fuzuli'nin Bir Gazeli: İnceleme, Edebi Tenkit
 • Yesilgil, Nevzat, Fuzulî, Varlık Yayınlan, İst. 1955.


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Fuzuli'nin Bir Gazeli: İnceleme, Edebi Tenkit
2 Fuzuli Beng ü Bade Hakkında ve Özeti
3 FUZULİ LEYLA İLE MECNUN MESNEVİSİ
4 Fuzuli Arapça ve Farsça Divanları
5 Fuzuli'den Örnek Şiirler Ve Günümüz Türkçesiyle -1-
6 Fuzuli ve En Seçkin Şiirleri ( 16. yy )
7 Fuzuli Rind ü Zahid Hakkında Bilgiler ve Özeti
8 Fuzuli Matlau'l itikad Sıhhat ü Maraz Mektubat
9 Fuzuli Sakiname Hadis'i erbain Hadikat'üs Süeda
10 Fuzuli Türkçe Divanı ve Şiirlerinden Seçmeler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016