Şatt ve Şatt-ül-Arab

 

 

 

Şatt ve Şatt-ül-Arab

 

Osmanlıca yazılışı: Şatt:   شط

 

Şatt:  شط Arapça kökenlidir ve sözlüklerde “büyük nehir “, “nehir kıyılarındaki verimli arazi” olarak tarif edilir.

 

Şatt-ül-Arab : العرب شط:   Dicle ve Fırat nehirlerinin Kurna’da birleşmesinden meydana gelen büyük nehrin adıdır.

 

Şatt-ül-Arab özel isim olarak Dicle ve Fırat nehirlerinin Bağdad civarında Kurna mevkiinin 45 km. kadar güneyinde Gurmetali civarında birle birleşmesi ile oluşur. Şatt-ül-Arab 200 km. uzunluğa ve 400 m. ile 1200 m. Arasında değişen bir genişliğe ulaşır ve Fâv şehrinin güneyinden Basra körfezine dökülür. Basra körfezindeki Petrol tankerleri nehrin büyüklüğü sayesinde 30 km kadar içeri girebilmektedir. Şattülarap kıyılarında yılda yaklaşık olarak 150.000 ton civarında hurma üretilir ve dünya hurma ihtiyacının % 80’i bu nehrin kıyılarında yetişen hurma ağlılarından elde edilir.

 

 Şatt sözcüğü ve Şâttu'l-Arab tamlamasına Divân şiirinde de rastlanılır.  

 

Gözüm yaşını Şatt ederem âlemi Bağdâd

Andan geril gönlümü dil-şâcl ediserem   Kadı Burhancddîn

 

Terk etti hattı geldi diyû şol ki yârini

Yumaz gözü karasın Nîl ii Furât ıı Şât   HayretiKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Bağdat Şiir Dünyamızda Dârü's-Selâm
2 Basra Şehri Divan Edebiyatında Basra
3 Basralı Kadın Evliya Rabia el-Adeviyye ve Hayatı
4 Bağdatlı Ruhi Divanı Edebi Yönü
5 Bağdatlıyam Bahtım Yok

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016