Sünni  ve Ehl-i Sünnet Nedir

 

Sünni  ve Ehl-i Sünnet Nedir

 

 

Osmanlıca yazılışı: sünnet :  سنت

 

Sünni, Sünniliği benimsemiş, Sünni mezhebinden, sünnet ehlinden olan kişilere denir. Sünniler"Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat (Sünnet ve topluluk ehli)" olarak da adlandırılır.

 

Sünni kesim Kur'ârı-ı Kerîm ve sünneti temel kabul eden sahabenin aralarındaki ayrılıkları ictihâd olarak gören Müslümanlardır. Kuran’ı, farzı, vacibi, sünnetleri yorumlamaya kalkmadan,  haramı ve helali Kuran’da hadislerde ve sünnetlerde olduğu gibi kabul eden harfiyen ” Resûl-i Ekrem’in yolunu izlemeyi kabul eden Müslümanlar olarak anlaşılır.   Sünniler “Hz. Peygamber'in Müslümanlara söz ve hareketleriyle yapılmasını emir ve işaret ettiği hususlara dikkat edem  “Resûlullah’ın söz, fiil veya tasvipleri” ; söz, fiil ve hareketlerine dayanan prensiplerine uyan”  Müslümanlardır.

 

Sünnîlik, Mâtürîdîlik ve  Eş'arilik düşünceleri bağlamında Hanefi, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbeli mezheplerine mensup olan Müslümanları ifade eder.  Sünni mezheplerin temelleri Eş'arilik ve Mâtürîdîlik anlayışları üzerine atılmıştır.

 

Eş'arilik - Ebü'l Hasan Eş'arî (873-935). Eşari düşüncesi insan aklının vahyi yorumlamakta yeterli olmayacağı bu nedenle nakille aklı birleştiren mutedil bir anlayış ile itikadî konular ve naslara sımsıkı bağlanmayı önerir.  Allah’ın tayin ettiği kader değişmeyecektir. Kulun kudret ve fiilini yaratan Allah’tır ve insanın iradesi cüzidir. Cüzi irade de müstakil değildir ve onu da Allah yaratır. Bu nedenle de kul kaderini değiştiremez.  Ancak kul inanç ve ahlaki ilkelerin kaynağını vahiy, peygamberin ve sahabilerin uygulamaları olarak görmekle yükümlüdür. İnsan aklı ve iradesi cüzi olduğu için iyi ve kötü haram ile sevap emirler ile bilinir.  Emredilmiş ise iyi, nehyedilmiş ise kötüdür. Yüce Allah'ın ahrette mü'minler tarafından gözle görülecektir.

 

 

Mâtürîdîlik - Ebu Mansur El-Matüridî (ö. 944). Mâtürîdîlik,  bilgi ve akıl yürütme ile Tanrı'nın var olduğunun anlaşılabileceğini savunur. Dinin gerekliliği konusunu anlamak içi akıl, naklin önemine değinir. Bu yönü ile bilgi ve aklı öne çıkarır.

 

Matüridî iman ile ameli birbirinden ayırarak “diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse mümin değildir.” Çıkarımına varır. Adam öldürmek, zina etmek, içki içmek gibi büyük günahlar mümini dinden çıkarmaz ama büyük günahkâr olur düşüncesi içindedir.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Sünnetin İnkarı Ebu Cehil'den De Cahil Eder İnsanı
2 Sünnet ve Ehl-i Sünnet Nedir
3 HZ MUHAMMED (Gazel)
4 HZ MUHAMMED'E NAAT'tan
5 Hz. Muhammed'e
6 Hadis-i erbain Kırık Hadis Nedir

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016