. âh kim yârum beni yarım agız yâd eylemez

 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
 
1. âh kim yârum beni yarım agız yâd eylemez
 bir selâmıyla yıkık göñlümi âbâd eylemez
2. deşt-i mihnetde dil-i dîvânenüñ etdüklerin
 bî-sütûn-ı kûh-ı gamda belki ferhâd eylemez
3. ‘âşık olmadan derûn-ı sîneden etmez figân
 dertlü olmayan kişi derd-ile feryâd eylemez
çeşm-i cellâduñ degüldür kanuma sensin giren
 emr-i şeh olmayıcak bir işi cellâd eylemez
5. ko yıkılsun hecrî eşküñle binâ-yı sabr u hûş
 ‘âkıl olan seyl öñinde hâne bünyâd eylemez
 
 
Ömer ZÜLFE, HECRÎ Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 1557], DÎVÂN, Ankara 2010, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10618,hecripdf.pdf?0

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016