Gazel (HÂFIZ'IN GAZELİNE TÜRKÇE NAZÎREDİR)

Yâr elbet rahm ider şol zâre bir gün ağlama 

Külbe-i ahzân döner gülzâre bir gün ağlama

 

Şâm-ı zülfinden çıkan bir murg-i ser-gerdân ise

Kand-i lebden cân bulır âvâre bir gün ağlama

 

Heb bize düşdi yazuk seng-i dil-i dildârdan

Ey felek kısmet olur ağyâre bir gün ağlama

 

La'l-i nâb-ı yâre kanduk yine çatlar başumız

Bu revişle tende kalmaz yâre bir gûn ağlama 

 

Es'adâ gönlümde har aklumda var bin derd ü gam

İntikâm alsam gerek bîçâre bir gün ağlama 

 

Hâme-i âteş-feşânı hâne-i ağyâre ur

Külbe-i ahzân döner gülzâre bir gün ağlama

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021