ORHUN-YENISEY YAZITLARININ TÜRÜ HAKKINDA BILIMSEL TARTIŞMALAR

 

 

 

Prof.Dr Salide ŞERİFOVA

                                                      ORHUN-YENISEY YAZITLARININ TÜRÜ HAKKINDA BILIMSEL TARTIŞMALAR

Giriş

Orhun-Yenisey yazıtlarının keşfi 17. yüzyılın sonlarına ve 18. yüzyılın öncelerine denk gelmesine rağmen, yazıtlar hala bilim camiasının gündemindedir. Orhun-Yenisey yazıtlarının dilinin incelenmesi, modern Türk dilleriyle karşılaştırmalı çalışma, yazıtların türü hakkında farklı görüşlerin oluşması anıtların bilimsel öneminin bir göstergesidir. Göktürk anıtları olarak bilinen Orhun-Yenisey yazıtları sadece akademisyenler tarafından incelenmekle kalmıyor, aynı zamanda üniversitelerde ders kitabı ve öğretim yardımcıları düzeyinde de ders olarak öğretiliyor. “Orhun-Yenisey anıtları”, “Orhun-Yenisey kitabeleri”, “Orhun yazıtları”, “Geçmiş Türk yazıtları”, “eski Türk yazıtları”, “Orhun-Yenisey yazıtları”, “eski Türk runi[k] yazıtları” vb. Tıpkı Orhun-Yenisey yazıtlarının türü hakkında farklı görüşler öne sürmesi ilginç olduğu gibi, bu sorunun henüz tam olarak çözülmediğini de görüyoruz. Türkolog, Profesör S.Y. Malov, Yenisey yazıtlarını “epitafiya” ve ya “mezar edebiyatı”, V.M. Jirmunskiy Orhun anıtlarını “başka bir tür”, F.E. Korş Orhun-Yenisey anıtlarının metninde “veznli menzumelerin” olmasını, Emin Abidse “veznli nesr” üslubunun olmasını, Tevfik Hacıyev “sanatsal kahramanlık destanları”, Veli Osmanlı “taş salname” ve s. gibi düşüncelerin olması belirtilirmiştir. Belirtmek gerekir ki, Orhun-Yenisey kitabelerindeki metnleri şiir numunesi olarak takdim etmiş İ.V. Stebleva anıtları kahramanlık dastanları olarak da belirtmiş, hatta “Kitapi-Dede Korkut” destanının da bu anıtlara yakın olabileceğine de değinmiştir: “Run kahramanlık döneminin poemlerine en yakını... “Kitapi-Dede Korkut” destanındakı menzum metnlerdir”.

Orhun-Yenisey yazıtlarının etnik mensubiyet sorunu

Bilim adamları ve araştırmacılar tarafından Türk eseri olarak tanımlanan Orhun-Yenisey yazıtlarının ilk yazılı edebi sanat eseri olduğu konusunda hemfikirdir. Bu yazıtları Türk olmayan halklara atfetmek için yapılan sayısız girişimlere rağmen, metnin Çince versiyonunun varlığı, Orhun-Yenisey yazıtlarının runik metinlerini deşifre etmeyi mümkün kıldı. Bu açıdan edebiyat eleştirisinde, Türk halklarının en eski yazılı anıtı olan Orhun-Yenisey yazıtlarının ilk yazılı edebi-sanatsal örnek olduğu iddiaları ilgi çekicidir. Edebiyat eleştirmeni Atababa Musahanlı, “Türk edebiyatının gelişiminin özellikleri” adlı çalışmasında, Orhun-Yenisey yazıtlarının edebi yazının ilk edebi eseri olduğunu kaydetti: “Orhun yazıtları, Türk edebi ürünlerinde yazılan ilk edebi eserler olarak kabul edilmektedir”. (Musahanlı, 1928: 80)

Aynı zamanda, Orhun-Yenisey yazıtlarının belirli bir grup Türk halkının mirasına ait olup olmadığı sorusu hala açık. Bu nedenle, çoğu bilim adamı Orhun-Yenisey yazıtlarının ortak bir Türk sanat mirası olduğu konusunda hemfikirdir. Akademisyen İsa Habibbeyli'nin eski Azerbaycan yazılı edebiyatının bir örneği olarak Orhun-Yenisey yazıtlarını sunumu, edebiyatımızın antik dönemine ve zenginliğine tanıklık ediyor: “Orhun-Yenisey anıtı halkımızın ortak kaderini ve umutlarını yansıtıyor. Ayrıca, Azerbaycan Oğuz-Türk düşüncesi, Orhun-Yenisey anıtlarında ifade edilen tüm-Türk sanatsal düşüncenin oluşumunda yer alan başlıca taraflardan biridir. Yakından bakarsak bile, “Kitabi-Dede Korkut” destanları ile Orhun-Yenisey'in yazılı metinleri arasında sözcüksel-sözdizimsel paralellikler çizmek için benzerlikler bulmak mümkündür. Tüm bunlardan dolayı, Orhun-Yenisey anıtları da eski zamanların ortak Azerbaycan yazılı edebiyatının örnekleri olarak kabul edilebilir”. (Habibbeyli, 2017:) Türkolog Ramiz Askerin eski dönem Türk edebiyatının Orhun Yenisey anıtlarının üzerine çıktığı açıklaması, anıtın edebiyat ve konuşma sanatı açısından öneminin bir kez daha altını çiziyor. “Eski çağlarda yaygın Türk edebiyatı Orhun-Yenisey anıtlarının üzerinde yükselir”. Akademisyen İsa Habibbeyli, Orhun-Yenisey yazıtlarının tüm Türk yazı kültürü ve eski Türk edebiyatıyla uyumuna da değindi: “Tüm Türk yazı kültürünün ve ortak yazılı metinlerin en klasik örneği Orhun-Yenisey yazıtlarıdır. Moğolistan ve Sibirya'daki Orhun ve Yenisey nehirlerinin havzalarında bulunan taşların üzerindeki yazılı metinlerde ifade edilen lüks üslup, figüratif imgelem, ritmik anlatım ve istikrarlı sözcük kompozisyonu, eski Türk dili ve edebiyatı gelenekleriyle yankılanmaktadır”. (Habibbeyli, 2017:) Veli Osmanlı da Orhun Yenisey yazıtlarını Ortak Türk kültürünün ilk yazılı edebi örneği olarak sundu. (Osmanlı, 2008: 26)

Öte yandan, bir grup bilim adamı, özellikle Orhun-Yenisey yazıtlarının belirli bir Türk halk ailesine ait bir gruba ait olduğunu belirtir. Örneğin Emin Abid'in yazdığı “Azerbaycan Türklerinin Edebiyatı Tarihi” adlı kitabında “Orhun anıtlarındaki kitapları Oğuzlarla ilgili edebi metinler olarak” sundu. Veli Osmanlının Orhun yazılarını değerlendirmesi ilginçtir: “O aşamada öngörü ile iki faktör belirlendi; Oğuz ve Orhun yazıtları. Oğuzlar - ulusal kimlik, Orhun yazıtları - erken edebi örnekler. Orhun anıtlarının Oğuz edebiyatı olarak tanıtımı. İleride göreceğimiz gibi, milli edebiyatımızın tarihi ilk etapta bu iki temel üzerine karar vermiştir”. (Osmanlı, 2008: 9)

Orhun-Yenisey yazıtlarının zengin malzeme içeriği nedeniyle ilk yazılı eser olmadığı da araştırmacılar tarafından vurgulandı. Yabancı ve Azerbaycanlı araştırmacılar Orhun-Yenisey yazıtlarının ilk olmadığını, bu anıtların bir takım deneysel eserler olduğunu, yazı ve kültür oluşumunun onlardan önce geldiğini düşünmüşlerdir. Yabancı Türkolojide, yani yabancı Türkologlar, Orhun-Yenisey yazıtlarının oluşturulması sırasında Türk halkları arasında edebiyat dahil gelişmiş bir kültür olduğu konusunda net bir konum oluşturmuşlardır. Rus Türkolog P.M. Melioranskiy, Orhun-Yenisey yazıtlarının bir anda ortaya çıkamayacağını vurgulayarak, “böyle bir hecelemeye sahip bir alfabe birdenbire yaratılmaz; o zaman yazı Türkler tarafından eskilerden daha iyi biliniyordu ve onlar bunu gerekli özenle uyguladılar”. (Melioranskiy, 1898: 46-47) Orhun-Yenisey yazıtlarının önemini vurgulayan İtalyan Türkolog A. Bombaçi, onları Göktürk İmparatorluğu'ndan bize gelen “edebi anıtlar” olarak nitelendirdi: “Bu yazılar bize eski Göktürk İmparatorluğu'ndan gelen tek edebi anıttır”. (Зарубежная тюркология, 1986: 192)

Azerbaycan bilim çevrelerinde Orhun-Yenisey yazıtlarının içerik ve tür özelliklerinin, yazıtın yüzyıllar süren edebi gelişimin bir sonucu olduğunu gösterdiğine ve bu bakımdan eski edebi örneklerin araştırılmasına devam edilmesi gerektiğine dair sağlam temellere sahip bir konum vardır. Emin Abid, Orhun yazıtlarını yazılı edebiyatın gelişmeye başladığı dönemin edebiyatı olarak nitelendirdi: “Orhun kitaplarındaki üslup ve anlatım, oldukça gelişmiş yazılı edebiyatın gelişmeye başladığı bir dönemin edebiyatındadır”. Türkolog Ali Nazim, Orhun-Yenisey anıtlarının gelişmiş bir toplumun anıtları olduğuna değinerek, bu anıtı Azerbaycan edebiyatının başlangıcı olarak görmediğini yazmıştır: “Bu yazıtlar yazıldığında Türkler çoktan şehirli olmaya başlamıştı. Bu, hayatta, sosyal durumda ve edebiyatta birkaç dönem geçirdikleri anlamına gelir. Buradan, Orhun veya Turfan edebiyatının Azerbaycan edebiyatının başlangıcı olmadığı açıktır”. (Nazim, 1925:) Ali Nazimin görüşlerini kabul eden Bekir Çobanzade, Orhun-Yenisey anıtlarının mükemmel gelişimini uzun bir kültürel evrim sürecinin bir ürünü olarak değerlendirdi: “Miladi 7. yüzyılda Orhun yazıtlarında gördüğümüz yazı çok iyi gelişmiş ve çok gelişmiş bir yazıdır. Söylemeye gerek yok, bu gelişme birkaç yüzyıl sürdü”. (Çobanzade, 1929: 27) Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey anıtlarının Türk pasaportu, daha doğrusu milli kimlik olduğunu vurguladı: “Bu anıtlar bir bütün olarak Türk dilinin pasaportlarıdır. VI-VIII yüzyıllarda gramer yapısı bu mükemmellik içindeyse, kelime hazinesi bu zenginlikte, fonetik bu akıcılıkta ise, o zaman bu dilin oluşumu tarihin daha bilinmeyen derinliklerine gider; Omuzlarında Dede Korkut destanını taşıyan ve onu bir deniz feneri gibi gösteren taş temeldir. Türk, onu inkar edenlerin suçlamasından kurtaran ilahi bir belgedir; Türk Tanrı ve tanrısallığın tanıklığıdır”. (Hacıyev, 2004: 31)

Bir sanat eseri ve tarihi bir belge olarak Orhun-Yenisey yazıtları

Orhun-Yenisey yazıtlarının araştırmacılar tarafından sözlü halk edebiyatı örneği olan bir sanat eseri olarak sunulması kendini göstermektedir. Rus bilim adamı L.N. Gumilyov yazıtın yazımını bir sanat eseri olarak yorumladı: “Metnin kendisi bir edebi eser olarak yazılmıştır”. Tevfik Hacıyev ayrıca Orhun-Yenisey yazıtlarını tanınmış bir yazarla bir sanat eseri olarak sundu: “... yazıtlar belirli bir yazara ait sanat eserleridir ve bu eser yazarın dilinde konuşulmaktadır”. (Hacıyev, 2004: 33) Elmeddin Elibeyzade, Orhun-Yenisey yazıtlarını sözlü halk edebiyatı örneği olarak değerlendirdi: “Orhun-Yenisey” yazıtları veDede Korkut” dan binlerce yıl önce derlenen halk edebiyatı örnekleri”. (Elibeyzade, 2009: 12)

İsa Habibbeyli, Orhun-Yenisey anıtlarının edebi açıdan önemini şöyle değerlendirdi: “Edebiyat açısından Orhun-Yenisey anıtlarının tamamı Türk karakterlidir. Türk edebiyat tarihinde, Orhun-Yenisey anıtları genel olarak eski devletlik ruhunun ve Türklerin özgürlüğünün sanatsal ifade eserleri olarak kabul edilir”. (Habibbeyli, 2017:) Profesör M. Ergin'in tarihi olduğunu düşündüğü Orhun-Yenisey yazıtlarını “Türk edebiyatının ilk şaheseri” olarak değerlendirmesi, taş anıtların önemini bir kez daha teyit edebilir. Müharrem Ergin, Orhun-Yenisey yazıtlarını “Türkçülüğün en büyük gururu eser” (Ergin, 1980: 7) olarak değerlendirdi: “Türk adıyla ilk Türkçe metin, Türk halkının adı ... İlk Türk tarihi ... Taşlara yazılan tarih ... İlk Türk edebiyatı şaheser ... Türk hitabetinin eşsiz başyapıtı ... Türk milliyetçiliğinin temel kitabı ... Türk ordusunun en az 1750 yıl önceki yapısının izini süren belge ... Türkçülüğün en büyük gururu eser ... insan dünyasının toplumsal içeriği açısından en anlamlısı mezar taşları ...” (Ergin, 1946: 7)

Orhun-Yenisey yazıtlarının belgesel niteliği, birçok akademisyenin anıtı kroniğe atfetmesine neden olur. Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarını mezar kitabına sığdırmadı, ancak yazıtları kroniğe atıfta bulundu: “Bu yazıtlar aynı zamanda kronik tipine de karşılık gelir: Türklerin tarihi ve tarihi kişilikleri hakkında değerli bilgiler vardır. Bu bilginin tarihsel gerçekliği, Çince ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış bilimsel kaynaklarla doğrulanmaktadır. Coğrafi koordinatlar, belirli ülkeler, halklar, etnik gruplar, insan isimleri tarihsel bir gerçektir”. (Hacıyev, 2004: 29) Tevfik Hacıyev, kroniklerin inceliklerine dikkat çekti: “Olaylar genellikle kroniklerde üçüncü kişinin dilinde anlatılıyor, doğrudan tarihsel-bilimsel bilgiler. Burada olaylar birinci kişinin dilinde anlatılır. Bu, bir sanat eserinin yazı tipidir”. (Hacıyev, 2004: 32) Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarını bir kronik olarak adlandırsa da, daha sonra bu fikrini yalanladı ve şöyle yazdı: “... tarihsel bilginin doğru ve ayrıntılı olması, anıtın bilimsel-tarihsel bir kayıt olduğu anlamına gelmediği, sadece bir tarih olduğu anlamına gelen dünya kültürü deneyimi de var”. (Hacıyev, 2004: 29) Kronik hakkında konuştuğumuzda, en eski ortaçağ edebiyatı türlerinden biri hafızamızda hayat buluyor. Günlük, yazarın şahsen şahit olduğu veya katıldığı tarihi olayları tutarlı bir şekilde yansıtır. Tevfik Hacıyev'in de belirttiği gibi, üçüncü şahıs tarafından konuşulmuyor. Eski Türk edebiyatında yıllık eserler de kronikler olarak adlandırılırdı. Hatırlatmalar ve değerli sözler içeren tarihler bir tür takvimdi. Yazar, kroniklerde tanıştığı kişilerin özelliklerini vermiş, duyduğu ve yazdığı masalları, destanları ve anlatıları kroniklere dahil etmiştir.

Orhun-Yenisey yazıtlarının kompozisyonu

Orhun-Yenisey yazıtlarının incelenmesi sırasında, araştırmacıların sanat eserlerinde önemli olan olay örgüsü ve kompozisyon kavramlarını incelemesi ilginçtir. Orhun-Yenisey yazıtlarında olay örgüsünün aşamaları ve kompozisyon unsurlarının özelliklerinin kendilerini nasıl ifade edebileceği edebiyat eleştirisi açısından önemlidir. Bu önem göz önüne alındığında, araştırmacılar Orhun-Yenisey yazıtlarındaki kompozisyon unsurlarını incelemeye çalıştılar. Azerbaycanlı Türkolog, Filoloji İlimler Doktoru, Profesör Elmeddin Elibeyzade'nin Orhun-Yenisey yazıtlarını, başlangıcı, devamı ve sonu kompozisyonu olan bir eser olarak sunması da ilginçtir. E. Elibeyzade, Yolluğ Tigin'in Mogilyan han-Bilge Kağan'ın dilinde yazdığı “Kül Tigin kitabesini” bir sanat eseri olarak değerlendirirken, “... bir sanat eseri olarak kitabenin bir kompozisyonu, yapısı, başlangıcı, devamı ve sonu vardır. Burada kahraman bir savaş ağasının kısa ama anlamlı ve çalkantılı yaşam tarzı, faaliyeti, bu kahramandan esinlenilen tarihçesi, birbirleriyle ilişkileri vb. yakından takip ediliyor”. (Elibeyzade, 2009: 526) Elmeddin Elibeyzade, benzer kavramlara sahip Orhun-Yenisey yazıtlarının kompozisyonuna ve olay örgüsüne değinmesine rağmen, yazıtlarda kendilerini nasıl ortaya koyduklarını tam olarak açıklamamıştır.

Akademisyen Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarının kompozisyon sorununa da değindi ve ortaya çıkan soruna karşı tavrını ifade etti: “Yazıtların edebiyatını ve anlatımını gösteren çok sayıda açık işaret var. Öncelikle buradaki kompozisyon edebi ve sanatsal eserlerin bir kompozisyonudur. Yıllıklarda, olay baştan sona düz bir çizgiyi takip eder - başlangıç ile bitiş arasındaki yol düz bir çizgi değil, düz bir çizgidir. Kitaplar olayların canlı bir tanımını veriyor. Olayların akışı geçmişten başlayıp günümüze gelmeli veya günden güne hareket etmeliydi. Ancak olay günümüzden başlıyor, geçmişi anlatıyor ve olay örgüsünün orijinal başlangıcına geri dönüyor. Olay örgüsünün bu kompozisyonel ifadesi, bir sanat eserinin niteliğidir”. (Hacıyev, 2004: 32) Tevfik Hacıyev'in “olay örgüsünün bu kompozisyonel ifadesi” nosyonunun kompozisyonu netleştirmediğini belirtmek isterim. Akademisyen Tevfik Hacıyev, “her şeyden önce buradaki kompozisyon edebi ve sanatsal eserlerin bir kompozisyonu” yazsa da, Elmeddin Elibeyzade'nin de belirttiği gibi kitaplar, kompozisyonu, seçilmiş yaşam olaylarının edebiyatın iç kurallarına göre sistematikleştirilmesini göstermiyor. Ne akademisyen Tevfik Hacıyev ne de Profesör Elmeddin Elibeyzade, yazıt, önsöz, sonsöz, manzara, lirik bordür gibi kompozisyonun öğelerinin kitaplara nasıl yansıdığı faktörü belirsizliğini koruyor.

Orhun-Yenisey yazıtlarından bahsederken, aynı zamanda bir üçleme olarak da sunuluyor. Bu başlı başına ilginç. Böylece akademisyen Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey anıtlarını oluşturan “Kül Tigin”, “Bilge Kağan” ve “Tonyukuk” anıtlarını üçlemeyi oluşturan “sanatsal ve belgesel kahramanlık destanları” olarak sundu. Bir üçlemenin, tek bir yazarın amacıyla birbirine bağlanan üç bağımsız veya üç bölümlü, tam parçadan oluşan, bir konuya adanmış bir çalışma olduğu bilinmektedir. Üçlemede, birbiriyle bağlantılı üç çalışmanın her bir parçası, aynı tema ve aynı imgeler etrafında birleşmiş bağımsız bir çalışma olarak kabul ediliyor. Orhun-Yenisey yazıtlarını üçleme olarak sunan akademisyen Tevfik Hacıyev, daha sonra üçleme olarak adlandırdığı Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarının tür bazında aynı seviyeye konulmasına itiraz ederek aralarındaki farklılıkları göstermeye çalıştı: üç yazıt, türün türüne göre aynı seviyeye yerleştirilemez. Dolayısıyla Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları tüm tür göstergelerine karşılık gelir, ancak Tonyukuk yazıtı tür türü ve anlatım tarzı açısından bunlarla örtüşmez. Üçü de aynı zaman aralığında meydana gelen ve aynı katılımcılara sahip olayları rapor eder. İlk bakışta ifadeleri bile tutarlı görünüyor. Ancak ilk ikisi bir tarzda, üçüncüsü başka bir tarzda”. (Hacıyev, 2004: 35) Tevfik Hacıyev daha sonra Orhun-Yenisey yazıtlarının bir üçleme olmadığı iddiasını yalanladı. İlginç bir nokta, Orhun-Yenisey yazıtlarının aynı makalede hem üçleme hem de diloji olarak adlandırılmasıdır. Akademisyen Tevfik Hacıyev, bir üçlemenin eksikliğini vurguladı: “... Her iki destanın başında da ilk sekiz satırı paylaştılar ve böylece gelecek nesilleri bilgilendirmek için önlemler aldılar. Bu ustalık gerçeği, prensip olarak, Tonyukuk yazıtını bu dilojiden - destanlardan ayırır. Bir yanda “Kül Tigin” ve “Bilge Kağan” destanlarını birbirine bağlayan ve dilogize eden bir kulp var: ikisi de yazarın oğlu Kül Tigin ve Bilge Kağan'ın yeğeni Yolluq Tigin. Yazar, eserleriyle birbirini tamamlıyor. Tonyukuk'un yazıtı, içeriği ve üslubu ile bu ikileme girmiş olsaydı, bir üçleme elde edilirdi”. (Hacıyev, 2004: 36) Akademisyen Tevfik Hajiyev, Tonyukuk'un kitabesinin içerik ve üslup açısından “Kül Tigin” ve “Bilge Kağan” yazıtlarında yer alamayacağını vurgulayarak, yazıtların bir üçleme yaratamayacağını doğruladı.

Akademisyen Tevfik Hacıyev daha sonra üçleme, diloji ve kronik olarak adlandırdığı Orhun-Yenisey yazıtlarını adlandırdı. Yazıtın bir üçleme olduğu gerçeğini çürüttüğünü ve adını bir diloji olarak haklı çıkardığına dair önceki görüşünü düşünün: “... içeriği, dili, üslubu ve ifadesi göz önüne alındığında, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını dilojinin tarihsel kahramanlık destanları ve Tonyukuk yazıtını bir kroniğe dönüştürüyoruz”. (Hacıyev, 2004: 35) Diloji edebiyatda, romanlar gibi edebiyatta iki bölümden oluşan bir dizi eseri ifade eder. M. Huseyn'in “Abşeron”, “Kara Taşlar”, A. Duma'nın “Üç Silahşörler”, “Yirmi yıl sonra” romanları birlikte bir diloji oluşturur. İki romanda veya iki dramada aynı fikri ifade eden dilojinin her bölümü bağımsız bir eser olarak kabul edilir ve her birinin kural olarak kendi bağımsız adı vardır. Sadece bu bağımsız çalışmalar aşağı yukarı aynı temayı ve aynı görüntüleri birleştiriyor.

Cavanşir Feyziyev, “üçleme” olarak adlandırdığı Orhun yazıtları arasındaki bağlantıya dikkat çekmeyi başardı: "Orhun anıtlarının (“Kül Tigin”, “Bilge Kağan” ve “Tonyukuk) bütün yönleriyle, özellikle fikirlerin maksatlılığı açısından, İradesini bu şekilde dikte ettiği açık”. (Feyziyev)

Orhun-Yenisey yazıtlarının nesir türlerine göre sınıflandırılması hakkında

Akademisyen Nizami Ceferov, Orhun-Yenisey yazıtlarını nesir örnekleri olarak sundu: “Göktürk döneminin Göktürk nesrinin veya Göktürk Türkçesinin ana kahramanı Tanrı (Kutsal Topraklar, Su) diyebiliriz. Devletin sosyo-politik ve ahlaki ideallerini savunan Türk kağanı hükümdardır (veya prenstir)”. (Ceferov, 2004: 242)

Orhun-Yenisey yazıtlarını inceleyen bilim adamlarımız, belirli bir türe sahip yazıt türüyle, bir roman, bir hikaye, bir tarih vb. gibi adlandırması da ilgi çekiyor. Akademisyen İsa Habibbeyli, Orhun-Yenisey yazıtlarının metinlerini belgesel sanatsal düşüncenin, büyük hacimli mansour anılarının, minyatür mensur şiirinin küçük hacimli eserlerinin, özellikle “mensur romanları” olarak adlandırılan eserlerin ürünü olarak tanımladı: “Orhun-Yenisey metin belgeleri” bir düşünce ürünüdür. Mezarlara bu metinleri yazanlar hem tespit edilen gerçekleri, olayları ve kişilikleri tarihlendirmiş hem de duygu ve duygularından kaynaklanan süreçlere dair figüratif görüşlerini ifade etmişlerdir. Orhunun yazıları biraz hacimli anı hikayeleridir. Küçük Yenisey yazıtları minyatür mensur şiirleri izlenimi vermektedir. Fikir, içerik, dil ve üslup bakımından birbirine çok yakın olan Orhun-Yenisey yazılı anıtları mensur romanı olarak adlandırılabilir”. (Habibbeyli, 2007:) Mensur çalışmasında konuşma dilinin özgürce ifade edildiği bilinen bir gerçektir. Mensur çalışmada, konuşma dili, belirli bir uyum yasasını takip etmeden bir cümleden diğerine genişletilebilir. Mensur türü, esas olarak nesir şeklinde yazılmış küçük bir eserdir. Orhun-Yenisey yazıtlarının bir “mensur romanı” olarak sunulması ilginç olsa da tartışmalı olabilir. Epik tipte yazılı edebiyatın geniş ölçekli bir türü olarak çok yönlü bir tür içeriğine sahip olan roman türü, insanın çevresindeki varlıkla çeşitli ilişkilerini, insan karakterlerinin karmaşıklığını, yaşam olaylarının gelişimini, karmaşık yaşam olaylarını tam olarak yansıtır.

“Büyük Bozkır Medeniyeti: Tonyukuk Mirası ve Çağdaş Türk Dünyası” adlı çevrimiçi konferansta konuşan Akademisyen İsa Habibbeyli, Tonyukuk kitabesinin tarihsel önemi ve tür sorunlarına değindi ve anıtın türünü “belgesel bibliyografik bir hikaye” olarak nitelendirdi: “... diğer Tonyukuk anıtı da Orhun-Yenisey yazıtları gibi edebi açıdan çok az incelenmiştir. “Pek çok biyografik bilgi içeren Tonyukuk anıtı, sanatsal-yayıncı üslupta yazılmış belgesel bir bibliyografik anlatımdır”. (Habibbeyli, 2020) Orhun-Yenisey yazıtlarının, özellikle Tonyukuk anıtının bir mensur öyküsü olarak sunulması ilk kez edebiyat eleştirisinde göründü. Bir tür olarak öykünün özelliklerine baktığımızda öyküdeki olayların birkaç satırda geliştiği, yaşam olaylarının kapsamının daha geniş olduğu, görüntülerin betimlemesinin daha eksiksiz hale geldiği açıktır. Hikaye birkaç hikaye ve olay anlatıyor ve anlatılan kopya sayısı, olayların kapsamı geniş, kopyaların tanımı tam ve ayrıntılı, olay örgüsü iki, bazen daha fazla. Sıradışı kahramanları anlatmaya çalışmayan hikâye ve olayların ana katılımcısının hayatının bütün bir dönemini, bu döneme ait bir olayı ve hikâyeleri ve toplumsal gelenekleri yansıtır. Hikaye aynı zamanda ana katılımcının etrafında toplanan veya karşı tarafta duran insanları da içerir. Hikaye, ana katılımcının tüm bir dönemini veya birçok dönemini anlatır. Ana katılımcının etrafında ortalanmış veya karşı cephede duran görüntüler de vardır.

Profesör Elmeddin Elibeyzade, Orhun-Yenisey yazıtlarını bir mezar taşı olarak görse de, yazıt öykülerinin metinlerinde anlatılan olayları şöyle adlandırır ve bir tür olduğuna değinir: “Orhun-Yenisey metinleri kitabedir, yani mezar taşları üzerindeki yazıtlardır. Bu metinler, dedikleri gibi, geçmişte yaşayan ve dolaşan insanlar hakkında, nesiller hakkında güvenilir, doğru bir ifadedir. Anavatanda yatan kişinin kimliği, yaşamı ve faaliyeti, kişiliği, rolü ve hizmeti hakkında kısa bilgiler verir ve hikayeler anlatır. Bu bir tür tür, yazmanın ve ezberlemenin modaya uygun bir yolu. İnsanlardan, genel olarak köyden, halktan az çok konuşuyor, onları tanıtıyor”. (Elibeyzade, 2009: 514) Orhun anıtlarından söz eden Ali bey Hüseyinzade, yazıtlarda yer alan metinlerdeki olayların anlatımına da değindi: “Bu tür yazılarda Türk halkının olayları, hanların futuhatları ... Bilge han'ın ölüm hikayesi milli ve şiirsel bir şekilde anlatılıyor”.

Akademisyen Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarının mezar taşı olduğu konusunda hemfikir olmasına rağmen, yazıtların kitabeye sığmadığına da değindi: “... bunlar mezar taşları, tabii ki epitafiya tipidir. Ancak bu ebedi taş yazıtların, mezar taşı yazma kavramına uymadığı açıktır. Hem içeriği, hacmi hem de anlatım tarzı, kitabenin çerçevesini kırar. Anlatım üslubu ve kendine has özellikleri bir yana bırakılırsa, mezar taşına kazınmış olması nedeniyle bir “kitabe” olduğunu söyleyemeyiz - bu, genel olarak Türk kültür tarihine, özellikle sanat eserleri başta olmak üzere yazılara göz yummak anlamına gelir”. (Hacıyev, 2004: 29)

V.M. Jirmunskiy ve A.M. Şerbak gibi Rus bilim adamları, Orhun-Yenisey yazıtlarındaki metinleri şiir örneği olarak değil düz yazı metinleri olarak görüyorlardı. Örneğin, V.M. Jirmunskiy, Orhun-Yenisey yazıtlarının metinlerinin şiir metni değil, düz yazı metni olduğunu açıklığa kavuşturdu: “İ.V. Stebleva'dan farklı olarak, Orhun ve diğer eski Türk runik yazılarının metinlerinin şiirsel metinler değil düz yazı metinleri olduğunu düşünüyorum”. (Тюркологический сборник, 1970: 61) Orhun-Yenisey yazıtlarının özünü bir sanat eseri olarak kategorik olarak reddeden A.M. Şerbak, yazıtların metinlerinin düzyazı olduğuna değindi: “Anıt metinleri sıradan düzyazı örnekleridir”. (Тюркологический сборник, 1970: 119)

Orhun-Yenisey yazıtlarının şiirsel türlere atfedilmesi hakkında

Araştırmacılar tarafından Orhun-Yenisey anıtlarının şiir ve mısra örnekleri olarak değerlendirilmesinde somut ve nihai sonuçların olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır. Orhun Yenisey anıtlarına genellikle “şiir” denir. İ.V. Stebleva, Orhun-Yenisey anıtlarına “şiir” adını verdi. İ.V. Stebleva, birçok meslektaşı tarafından kabul edilmeyen Türkçe yazılı anıtları şiir örnekleri olarak inceledi. İ.V. Stebleva, ortak Türk tarihi kahramanlık şiirleri (Стеблева, 1965: 61) olarak sunduğu Orhun-Yenisey yazıtlarındaki ayetleri şiir gibi hecelere ayırmış ve onlardakiahengi ortaya çıkarmaya çalışmıştır: “Evritminin yüksek derecede düzenlenmesi, metaforların çeşitliliği - tüm bunlar, eski Türk şiirlerini zamanlarının şaheserleri olarak görmemizi sağlar”. (Стеблева, 1965: 68)

Akademisyen F.E. Korş, Orhun-Yenisey anıtlarının metinlerini şiir olarak incelemiş, Türk halk şiirinin ritmini, Türk halk şiirinin hece-tonik teorisini bu anıttan yola çıkarak runik metinlere uygulamaya çalışmıştır. (Корш, 1909:) Akademisyen F.E. Korş, halkı Orhun anıtlarında menzum parçalarının varlığından haberdar etti:

Bilge kağan bitigin

Yollug tikin bitigin

Bunca barkag badızın

Özi kağan atısı

Yolug tikin ben ayı

Artıgı tort gün türup

Bitidim, badıztım... (Bilge Kağan anıtı, batı-güney tarafı).

Orhun-Yenisey anıtlarındaki ayetlerin kafiyeli olduğuna dikkat edilmelidir. Sunulan örnekte, ayetler biçim olarak kafiyeli değildir ve yedi heceden oluşmaktadır. Ebülfez Recebov ve Yunis Memmedov da Orhun-Yenisey yazıtlarını taşların üzerine yazılmış ilk şiirsel inciler olarak değerlendirdiler: “Orhun-Yenisey anıtları, Türk dili edebiyatının ilk şiir incileri olan taş üzerine yazılmış tüm Türk dili konuşan halkların ilk tarihi belgeleridir”. (Recebov, Memmedov, 1993: 3) A.N. Bernştam, Orhun-Yenisey anıtlarına yansıyan kitabeleri de şiirsel eserler olarak sundu.

Edebiyat eleştirisinde Orhun-Yenisey yazıtlarına mezar şiiri denildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Orhun, Turfan, Yenisey ve Talas olmak üzere dört bölümden oluşan yanıt halkın manevi serveti olarak gösterilmiştir. Ebülfez Reeabov ve Yunis Memmedov, “Orhun Yenisey Anıtları” adlı kitaplarında “mezar şiiri olarak adlandırılan bu yazıların eski Türkçenin kutsal sayfaları olduğunu ... sanatsal düşüncenin ... Yüzyılların sınavından geçen bu taş yazıtlar, dilbilimde ve edebiyatta kullanılmaktadır”. (Recebov, Memmedov, 1993: 3)

Tarih, etnografya ya da felsefe açısından bu hala her Türk milleti için önemlidir. Orhun-Yenisey anıtlarının mezarlık şiiri olarak sunulması sadece Azerbaycan edebiyat eleştirisinde değil, dünya edebiyat eleştirisinde de yer almaktadır. Rus bilim adamı S.E. Malov, Orhun-Yenisey anıtları üzerindeki yazıtları mezarlık şiiri, mezarlık şiiri olarak “mezarlık şiiri” örneği olarak değerlendirdi: “... bu mezar taşı yazıtları, dilleri Miladi 5. yüzyıl mezarlık şiiridir”.

Kitabe veya yazıt genellikle içerik biçiminde var olan taşlara, anıtlara kazınmış veya oyulmuş bir yazı, bir mezar taşı anlamına gelir. Göğüs taşı veya mezar taşına kazınmış bir yazıt, gömülü bir kişiyi anlatıyor. Mezar taşı yazıtlı bir tür mezar kitabesi yaygın olarak kullanılıyordu ve eski mezarlarının çoğunda ölen kişinin doğum ve ölüm tarihi, babasının ve büyükbabasının adı, doğum yeri ve sanatı yer alıyordu. Kitabe esas olarak ölen kişinin ayinleri, şöhret ve ölümden sonra anma bakımı ile ilişkilidir. G. Aydarov, “Yaşayan Oğuz dilleri ve Orhun yazıtlarının bazı genel özellikleri” adlı çalışmasında, kitabelerin esas olarak Oğuz dili grubunun özelliklerini yansıttığını vurgulamakta ve anıtın bir mezar yazıtı örneği olarak gördüğünü göstermektedir: “... kitabeler esas olarak Oğuz dil grubunun özelliklerini yansıtır”. (Aydarov, 1979: 3)

Veli Osmanlı, Yenisey yazıtlarında eski mezar mezarlarının tezahürüne değinmiştir: “Yenisey yazıtlarının şiirselliği, eski mezar mezarlarının tipik şiirselliğidir”. (Osmanlı, 2004: 120)

Elmeddin Elibeyzade, bir mezar taşı, mezar taşı ya da sandık üzerine yazılan “kitabe” kavramını netleştirerek bir tür olarak önemini vurguladı: “Eski tarihlerini yazmak, yaşam tarzlarının, ailelerinin, hayatlarının, devlet işlerinin, sosyo-politik ilişkilerinin, kahramanlıklarının, vatanseverliklerinin, edebi ve manevi düşüncelerinin, sanatsal ve estetik duygu ve duygularının vb. İzlerini korumak ve yaşatmak için. Sonuç olarak bu yazılar aktif ve özgün bir tür olarak pek çok çalışma yapmıştır. Eski bilge atalarımızın düşüncelerini ve fikirlerini mezar taşlarına kazarak ve onları bizim neslimize aktararak manevi zenginliklerini tarihin yangınlarından, fırtınalarından ve fırtınalarından kurtarabilmeleri iyi bir şey”. (Elibeyzade, 2009: 569-570)

Orhun-Yenisey yazıtlarındaki metinlerden üç, dört, yedi, dokuz, on vb. Bir mezar mezar örneği olarak sunulmuştur. çizgilerden oluştuğunu görüyoruz. Metinleri okurken bir akış hissediyorsunuz. Örneğin, Barlık yerinde yerleşen anıtdaki metinleri düşünün. Önce üç satırlık metne bakalım. Bir taş üzerindeki dört yazıtlı ilk anıtı düşünün:

“İgidler igidi adımı tapdım (kazandım ) igidliyi... (için).

Öz Yigin Alp Turan altı qebileli xalqdan on üç yaşımda ayrıldım.

Beyliyimden sizden ayrıldım”.

Örnek, mezar kitabesi türündeki kahramanca motiflerin sunumu olarak dikkat çekiyor. Anıttaki dört satırlık metne dikkat edelim:

“Bayna Sanun oğlu Külüg Çor.

Derdsiz böyüdüm. Derd bu imiş:

Gökdeki Günden, yerdeki ilimden doymadım.

Saraydakı xanımımdan, cesur oğlumdan ayrıldım”.

Barlıkda yerleşen üçüncü metindeki uyumun hüznü gözden kaçmaz, bu da metne edebi bir hava vermeyi başarır. İlginç bir nokta, Orhun-Yenisey yazıtlarındaki metinlerin motif çeşitliliği ile dikkat çekmesidir. Orhun-Yenisey yazıtlarının mezar şiirine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. Bunun başlıca sebebi Orhun-Yenisey yazıtlarının mezar taşlarını temsil etmemesidir. Dolayısıyla Orhun-Yenisey yazıtları mezar yerlerine ve mezarlıklara yerleştirilmemiştir, ancak bangu taşı denilen anıtlardır. Edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı Orhun-Yenisey anıtlarını hem edebi eserlerden hem de yazılı ve dilsel eserlerden biri olarak değerlendirerek, bunların “bengu taşları” olduğunu belirterek: “Türk edebiyatının ilk güzel ve değerli eserleri, Göktürkler döneminde yazılan ve dikilen bengu taşlarıdır ... Türk Edebiyatın ilk yazılı örnekleri, Mavi Türklerin taş üzerine yazdıkları eserlerdir ... Bu bölgede Yenisey çevresinde irili ufaklı çok daha fazla taş bulunmalı ve bugün bu taşlarda dili, tarihi ve edebi değeri yüksek olanlar Mavi Türk yazıtları veya Orhun'dur. Anıt denen üç büyük kitap var”. (Banarlı, 1987: 57) Akademisyen Nizami Ceferov, Türkolog ve yazar Ahmet Bican Ercilasun ve diğer araştırmacılar Orhun-Yenisey yazıtlarına “bangu taşları (ebedi taşlar) üzerindeki yazıtlar” adını verdiler. Akademisyen Nizami Ceferov, bu faktörü şu şekilde açıklamıştır: “Eski Türk nesirinin başyapıtları, Göktürk İmparatorluğu'nun son dönemlerinde - VII yüzyılın ilk on yıllarında - Orhun Nehri havzasındaki “Bangu taşları” (“ebedi taşlar”) üzerine kazınmış yazıtlardır”. (Ceferov, 2004: 241) Akademisyen Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarının abartısız “bengü taşları” olarak kabul edildiğine de değindi. Doğrusu bunlar taş kitaplar, sonsuzluğun kitaplarıdır”. (Hacıyev, 2004: 29)

Orhun-Yenisey yazıtlarında nesir ve şiir karmaşası üzerine

İster şiirle ister düzyazıyla yazılmış olsun, Orhun-Yenisey anıtlarının edebi türünün tanımı konusundaki tartışmalar, yazıtların bilim camiasına ilk sunulduğu zamana kadar uzanıyor.

Veli Osmanlı, özellikle mezar yazılarının lirik düzyazı olduğuna değinmiştir: “Yenisey yazıtları, mezar taşları üzerindeki yazıtlardır. Edebiyat dilinde kitabelerden oluşur. Bu kitabelerin metinleri mecazi olarak düzyazıdır. Bu sadece lirik düzyazı. İçerikleri sanatsaldır. Uyum üzücü. Aynı zamanda liriktir”. (Osmanlı, 2008: 48)

Akademisyen İsa Habibbeyli, Orhun-Yenisey anıtlarında şiir ve nesrin bağlantılı olduğu gerçeğine değindi: “Ayrıca eski Türk destan geleneğinde ve Azerbaycan destanında Orhun-Yenisey anıtlarında şiir ve nesir arasında organik bağlantı anları vardır. Dolayısıyla, Orhun-Yenisey yazılı edebi metinlerde tüm Türk edebi düşüncenin ifadesi olan ortak şiir destanının ortak özellikleri vardır”. (Habibbeyli, 2017:)

Tür karmaşası teorisi açısından, Orkhon-Yenisey yazıtlarının hem şiirsel hem de düzyazı özelliklerini birleştiren bir tür formu olarak destan türüne ait olduğu tezleri ilgi çekicidir. Orhun-Yenisey yazıtlarının destana ait olup olmadığı tartışmalıdır. Bu nedenle, destandan farklı olarak, Orhun-Yenisey yazıtlarının içeriği net tarihsel belgesel özelliklere sahiptir. Aynı zamanda Orhun-Yenisey yazıtlarının, yazıtların senkretik tür özelliklerini sagalara atıfta bulunarak ortaya çıkarma girişimleri de ilgi çekicidir. Rene Grousset Orhun-Yenisey yazıtlarını “Türk edebiyatının tanınmış kadim anıtı” olarak değerlendirdiği kahramanlık destanları olarak sundu: “... bu makalede Kül Tig ilahilerinin yanı sıra eski Türklerin kahramanlık destanları da var ... Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları edebi eserlerdir ve Tonyukuk'un yazıtı tarihi bilgilerdir”. (Grousset, 1993: 120)

Akademisyen Tevfik Hacıyev, Orhun-Yenisey yazıtlarında bir anlatım geleneği olduğu fikrini açıkladı: “... kurgu ve anlatı deneyimimiz tarafından doğrulanan bir olgudan bahsetmek yerinde olacaktır. Küllerin üzerine konulduğu atların isimleri listelenir ve bir savaşta bir at öldürüldüğünde diğeri isim, renk ve cinsiyet ile gösterilir: Başğu gri atı, Bayırkun'un beyaz atı, Alp Salçı beyaz atı, Azman beyaz atı, Az cins gri atı, Yetim gri atı vb. Bilimsel bir eserde, bir tarih yazım çalışmasında, bir savaş ağasının veya hükümdarın adı ya bir adı yoktur ya da bir isme sahip olmak tipik değildir. Tonyukuk salnamesinde Alplerin isimlerinin yer almaması tesadüf değil. Bu özellik aynı zamanda “Kül Tigin”in sanatsal doğasına ya da daha doğrusu bir destan olduğuna tanıklık ediyor”. (Hacıyev, 2004: 34) Akademisyen Tevfik Hacıyev, destanın özelliklerinden biri olarak “Kül Tigin”deki atların isimlendirilmesini sunuyor. Tüm sagaların bir atın görüntüsünü içermediğine dikkat edilmelidir. At, hem ana hem de epizodik karakter olarak katılabilir veya katılmayabilir, yani bir atın görüntüsünün varlığı, destanın tür özelliklerine dahil edilmemiştir.

Filoloji İlimler Doktoru Fuzuli Bayat, Orhun-Yenisey yazıtlarının kökenine arkaik destan denilen destan türünden atıfta bulunarak, yazıtların arkaik destanlar olarak adlandırıldığını görüyoruz: “Böylece destanın bilincinin savaş sahneleri ve bire bir dövüşleri tasvir etme tarzında korunması, taş yazıt yazarlarının halk sanatından, özellikle de bugün arkaik destan dediğimiz destan türünden faydalandığını kanıtlıyor”. (Bayat, 2010: 198) Fuzuli Bayat, epos geleneğinin karakteristiği olarak gördüğü Orhun-Yenisey yazıtlarında kelimelerin kullanıldığını gördü: “Orhun-Yenisey yazıtlarının dilinde, epos geleneğinin eşanlamlı fiilleri ve eşanlamlı isimler metinde bir canlılık yaratmak için yoğun olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda, folklor ve destanın ana destan kanunu olan sözdizimsel ifadelerin tekrarı, Orhun-Yenisey anıtlarında sadece şiirsel bir figür olarak değil, aynı zamanda bir folklor geleneği olarak da geliştirilmiştir. Ayrıca taş yazıtlarda belirli bir amaç için şiirsel sözdizimsel ifadeler kullanılmıştır”. (Bayat, 2010: 198) Destanın özelliklerinin böyle bir tanımı saçmadır. Bu nedenle, destan geleneğini ayrıntılı imgelerle ve eşanlamlı fiiller ve isimlerle tanımlamak bilimsel olarak doğru değildir. Fuzuli Bayat'ın “... kitabeli anıtlarda, özellikle büyük anıtlarda, düşüncenin baskın unsuru destanın yaratılmasıdır” (Bayat, 2010: 199) ifadesi, destanın tür özelliklerini belirlemek için tartışmalı olan destanın yaratılışını düşüncenin baskın unsuru olarak da sunmaktadır.

Sözlü ve yazılı edebiyatta yayılan destanlar, olay örgüsü bakımından geniş ve karmaşık bir türdür. Diğer türlerin aksine destan, lirik sunum ile epik anlatım, düzyazı ve şiirin bir kombinasyonudur. Bu açıdan destan hem düzyazı hem de şiir bölümleri içerir. Destan, nesir ve şiirin ikame edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Destanda, kahramanın başına gelen her türlü hikâye, olay ya da düzyazı düzyazı ile anlatılır, ayet kısmında ise konu ile ilgili, duygu ve duyguları yansıtan şiirler verilir. Destanın lirik kısmı çoğunlukla beyitlerden ve dizelerden oluşur. Bu özelliğinden dolayı destan bazen epik-lirik adı verilen özel bir edebi türe aittir. Destanın lirik kısmı genellikle beyit ve dizelerden oluşur ve havada söylenir. Efsanede bir yüksek lisans derecesi, bir koruma, bir perde var. Destanın başlangıcında bilgeliğimiz konu üzerindedir ve destan teması ve olay örgüsüyle rezonansa giren bir başyapıt olarak adlandırılır. Aşk destanlarının başında genellikle üç şaheser olduğunu unutmayın. Aşık, dinleyicinin dikkatini çekmek için epik tipte hicivli, mizahi bir hikaye anlatır. Garavelli destanındaki hikayenin başlangıcı, bir bölümden diğerine geçmek için kullanılır. Destanlar ayetlere, beyitlere, divanlara, değişikliklere vb. ayrılabilir. Aşk destanları, geleneksel olarak bilge bir beyit olan bir başyapıtla başlar ve aşıklar arasında övgüye değer, iç açıcı, neşeli ve karmaşık bir yeniden birleşme perdesiyle sona erer. Ancak trajediyle biten ve sevenler için imkansız olan destanlar bir peçeyle bitmiyor. Bu durumda cahanneme kullanılıyor. Bu özellikler Orhun-Yenisey yazıtlarında bulunmamaktadır.

Sonuç

Yenisey kitabeleri, Orhun “Bengü taşları”, Orhun-Yenisey yazıtları eski Türk edebiyatının şiirselliğini inceleme yönü olarak dikkat çekmektedir. Orhun-Yenisey anıtları bir şiir metni (İ.V. Stebleva), kitabeler, destanlar, tarihler, hikayeler, romanlar, kısa hikayeler vb. gibi türlerden ilham aldıkları her zaman vurgulanmıştır. Orhun-Yenisey anıtları bir mezar mezar örneği olarak alınmamalıdır. Orhun-Yenisey yazıtları, farklı türlerin tür özelliklerini birleştiren tarihi-belgesel bir mensur romanıdır. Oğuz edebiyatının ilk örneği olan Orhun-Yenisey anıtları, Türk halkının büyük geçmişini yansıtabilecek değerli bir kaynaktır. Türk halkının uyanışını ve kültürel yükselişini yansıtabilen Orhun-Yenisey anıtları, Türklerin tarihi geçmişi, eski Türk devlet sistemi ve tarihi sahnedeki ortaya çıkışı hakkında modern kuşağa bilgi vermiş ve tarihi figürleri canlandırmıştır. Orhun-Yenisey yazıtları, roman türünün Avrupa edebiyatından önce Türk edebiyatında oluşumunu ve gelişimini doğruladı. Romanın Avrupa edebiyatında oluşumu, M. Cervantes'in “Don Kişot Çılgın Şövalye” eseri ve “Persilesin və Sixismundun Sayaheti. Kuzey hikayesi” ile bağlantılı ise bu Orhun-Yenisey yazıtlarının Türk halklarının edebiyatında ortaya çıkışı ile bağlantılıdır. Orhun-Yenisey yazıtları gibi mensur romanlarının varlığı, Doğu Rönesansı sırasında içerik romanlarının yaratılması için koşullar yarattı. Örneğin Nizâmî-i Gencevî'nin 12. yüzyılda yarattığı şiir romanları bunu doğrular.

Milli kimlik ve milli bilincin oluşumunda Türk halklarının yeri doldurulamaz rolü, bu anıtların incelenmesini acil hale getirmiştir. En eski yazılı örneklerden biri olan Türk halklarının geleneklerini, milli ve manevi özelliklerini yansıtan Orhun-Yenisey taş yazıtları, Türk dili konuşan halklar tarafından taş üzerine yazılan ilk tarihi belgeseldir ve bu yüzden hep merak edilecektir.

 

Kaynak

 

Banarlı, N.S. (1987). “Resimli Türk edebiyyatı tarixi”, 1. İstanbul.

Bayat, F. “Əski türk abidələrinin yaranmasında dastan təfəkkürü və dastan üslubu”. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslarası folklor konfransının materialları. 25-26 noyabr 2010. Bakı.

Cəfərov, N. (2004). “Qədim türk ədəbiyyatı”. Bakı: AzAtaM.

Çobanzadə, B. (1929). “Türk ədəbiyyatı”. Bakı: Azərnəşr.

Ergin, M. (1946). “Orhun abideleri”.10, Baskı. İstanbul: Boğaz içi yayımları.

Ergin, M. (1980). “Orhun abideleri”. 6 baskı, İstanbul.

Əlibəyzadə, E. (2009). “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (ən qədim dövrlər), Bakı: Qarabağ.

Grousset, R. (1993). “Bozkur imparatorluğu”. İstanbul, 1993

Hacıyev, T. (2004). “Orxon-Yenisey abidələri: janr xüsusiyyətləri”. Dədə Qorqud, 2004, № 1. 29-47.

https://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=89505#gsc.tab=0     erişim ratixi: 10.08.2020   (Həbibbəyli, İ. Ortaq yazılı ədəbiyyat mərhələsi)

https://cavansir.feyziyev.com/bloq/elmi/dovletcilik-shuuru-ve-siyasi-realizm.php     erişim tarixi: 10.08.2020   (Feyziyev, C. “Orhon yazılı abidələri: dövlətçilik şüuru və siyasi realizm”)

https://turkustan.info/2020/04/25/isa-h%C9%99bibb%C9%99yli-tonyukuk-yazili-m%C9%99tnl%C9%99ri-turk-xalqinin-q%C9%99hr%C9%99manligina-ucaldilmis-%C9%99b%C9%99di-abid%C9%99di/     erişim tarixi: 10.08.2020   (Həbibbəyli, İ. “«Tonyukuk» yazılı mətnləri türk xalqının qəhrəmanlığına ucaldılmış əbədi abidədi”)

Musaxanlı, A. (1928). “Türk ədəbiyyatının inkişaf xüsusiyyotləri, Ədəbiyyatdan iş kitabı”., Birinci hissə. Bakı: Azərnəşr.

Nazim, Ə. (1925). “Ədəbiyyatımız və ədəbiyyat tariximiz”. “Yeni yol” qəzeti, 10.11.1925.

Osmanlı, V. (2008). “Qədim türk ədəbiyyatı (VI-X əsrlər)”. Bakı.

Rəcəbov, Ə., Məmmədov Y. (1993). “Orxan Yenisey abidələri”. Bakı: Yazıçı.

Айдаров, Г. (1979). “Библиографический указатель литературы по енисейско-орхонским и таласским памятникам древнетюркской письменности”, А.-А.

Зарубежная тюркология, Древние тюркские языки и литературы. (1986). Москва.

Корш, Ф.Е. (1909). “Древнейший народный стих турецких племен”.

Малов, С.У. (1952). “Енисейская письменность тюрков”. Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР.

Мелиоранский, П.М. (1998). “Об орхонских и енисейских надгробных памятниках с надписями”. Журнал Министерство нородного просвещения. IMNP, XVII, июнь, отд.2.

Стеблева, И.В. (1965). “Поэзия тюрков VI-VIII веков”. Москва : Глав. ред. восточной лит-ры.

Тюркологический сборник. (1970). Москва.

 

[1]Prof. Dr., Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Nizami Genjavi Edebiyat Enstitüsü, Azerbaycan Edebiyatı Bağımsızlık Dönemi Anabilim Dalı Baş Araştırmacısı. Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi, Profesör, Filoloji İlimler Doktoru, [email protected], [email protected]

 

Salide ŞERİFOVAAkademisyen / Erkek / 11/14/2019