Sanemâ gün yüzün âyine-i cândır bilirim

 
 
 
Gazel / Bilirim
 
Sanemâ gün yüzün âyine-i cândır bilirim
Dü cihân nakşı kamu anda ‘ayândır bilirim
 
Kandı nakkâş kim ol dâ’ire-i hüsnünden
Nokta tasvîr ide üstâd-ı cihândır bilirim
 
Gamzen eydir ki gönül şehrini virân ederim
Şehriyârın elinde hükmü revândır bilirim
 
Gözünün kaşının anlayamazam hîlelerin
İlle bu fitne vü ol âfet-i cândır bilirim
 
Ni’met-i kahr ile kim kulların anar idin
Bizi yâd eylemedin hayli zamândır bilirim
 
Ey riyâlı ‘ameli asılsı bilen sûfî
Gider ol fikri ki îmâna ziyândır bilirim
 
Çemen ü yâr u mey ü sâz gerek Şeyhî’ye bes
Kalanı gussa vü gam ‘îş hemândır bilirim
 
*       Şeyhi Divanı
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016