Mevlevî taburu teşkil eyledi Sultan Reşad

 
 
Mevlevî taburu teşkil eyledi Sultan Reşad
Feyz-i Mollâ dâd-res Allah u a’lem bir-reşâd
Avn-ı Hakk’la eyleriz meydân-ı harbde biz cihad
Cünd-i Mevlânâ’yı mansur eyle yâ Rabbe’l-‘ibâd
Sâlikân-ı Mevlevî meydân-ı harbe hû sala
Cânişîn-i Hazret-i Molla’ya farzdır iktidâ
İşte hâzırdır gelin aşk ile meydân-ı vefâ
Cünd-i Mevlânâ’yı mansur eyle yâ Rabbe’l-‘ibâd
Pîrimiz pîşuvâmız Hazret-i Mollâ Celâl
Kahır-ı a’dâ-yı dîniz zikrimiz İsm-i Celâl
Azmimiz düşman ile savletle etmektir cidâl
Cünd-i Mevlânâ’yı mansur eyle yâ Rabbe’l-‘ibâd
Hâlık-i kalb-i adûdur fahrımız serde külâh
Top gibi Gülbang-ı Hû a’dâmızı eyler tebâh
Emr-i hayr-ı harbe sevk etti bizi çün pâdişâh
Cünd-i Mevlânâ’yı mansur eyle yâ Rabbe’l-‘ibâd
Velvele-endâz-ı âfâkda çoğu nây u kudûm
Dehşetinden târ u mâr olsa gerek a’da umûm
Allah Allah Hû diye düşmâna ettik de hücûm
Cünd-i Mevlânâ’yı mansur eyle yâ Rabbe’l-ibâd
 
Halep Mevlevihanesi’nden Konya’ya gelip daha sonra Mevlevi Alayı ile birlikte Şam’a hareket eden Ahmet Remzi Dede’nin kaleme aldığı manzumedir:
 
Ahmet Remzi, Ceride-i Sufiyye, 11 Şubat 1330, sayı 108, s. 145.
 
Ahmet Cahit Haksever, XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek, https://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1283226387_14.21.pdf
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016