Subh-dem ‘uşşâkına ‘arz-ı cemâl eyler o şûh

 
Remel: Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
– + – – / – + – – / – + – – / – + –
 
1. Subh-dem ‘uşşâkına ‘arz-ı cemâl eyler o şûh
Mushaf-ı dîdârını ferhunde-fâl eyler o şûh
2. Esb-i nâza çignedür gördükçe etmez iltifât
‘Âşık-ı ser-der-havâyı pây-mâl eyler o şûh
3. Pây-mâlüm olmasun üftâde-i ‘aşkum deyü
Pây-ı rahş-ı hüsnine zülfin şikâl eyler o şûh
4. Meclis erbâbını mest-i câm-ı hüsni etmege
Bir iki câmı çeküp ruhsârın al eyler o şûh
5. Nice meftûn-ı lebi olmaz Beyânî teşne-dil
Söyledükçe sözlerin âb-ı zülâl eyler o şûh
 
Fatih BAŞPINAR, BEYÂNÎ [ö. 1075/1664-5] DÎVÂN İnceleme – Metin, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10598,beyani-apdf.pdf?0
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016