Sanemâ görmeyeli gûşe-i dükkânda seni

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -
 
01. Sanemâ görmeyeli gûşe-i dükkânda seni
 Étdi gözüm yaşı şermende ‘akîk-i Yemenî
02. Eyledi cevr ü cefâ tîrine göñlümi nişân
 Vây ne hôş bilür imiş işbu göñülden geçeni
03. Dil-i Mecnûn ferah u hurrem olursa n’ola ger
 Leylî’nüñ atınuñ eski çulıdur pîreheni
04. Veh ki cellâd-ı ğam u hasret ü zülfüñle boyuñ
 Beni dâra éledür boynuma dakup reseni
05. ÂHÎ bir şûh-ı cefâkâra göñül düşdi yine
 N’édeyin n’eyleyeyin vây beni vü vây beni
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016