Mey Nedir Şiirlerde Mey

 
 
MEY – ŞARAP
 
Mey  : Osmanlıca yazılışı می
 
Mey eski dilde şarap anlamına gelir. Eski devrilerde şaraplar büyük ölçüd kırmızı renkli olduğu için şarap ile kırmızı eş anlamlı gibi düşünülmüş, mey dendiğinde kadeh ve içindeki kırmızı renkli şarap anlaşılmıştır.
 

Mey sözcüğü, hamr, haniye sözcükleri ile eş anlamlıdır. Mey sözcüğü ile birçok tamlama ve terkip de kurulmuştur. Örneğin:

Mey-i nâb : hâlis şarap.
Mey-i nahvet : gurur şarabı.
Mey-hâr, mey-hâre : şarap içen; içkici, ayyaş. (mey-hâr, mey-hâre ~ می خوار ، می خواره )
Dürd –-i Mey Şarap Tortusu

Mey, içindeki şarap ve içkiden dolayı içki dolu kadeh manasına da kazanır. Mey sözcüğü şarap anlamından da genişleyerek, arakı ve rakıyı da ifade eder hale gelmiştir.

Eski edebiyatta mey sözcüğü meyhana, mey – hâre, sâki, pir-i mugan, ayş, işret, ayyaş, Dürd –-i Mey Şarap Tortusu, Lây ve Lâyhar ,  mey-kede ,  câm-ı mey  , mestâne , kadeh , sagar, bezm , safa,  cam- Cem, vb sözcükleri ile birlikte karşımıza çıkar.


Peymâneden döküldü mey-i nâb bir yere
Nur indi sandılar gören ashâb bir yere    Naili

Çeşmin mey-i işveyle mestâne değil mi yâ
Kasd-ı niğeh-i inektin hep câne değil mi yâ        Neşâti Şiirleri,

Şi'r ü saz ü dilber ü mey kim cihânın cânıdır
Ca'fer-âbâdın bihamdillâh bugün erkânıdır    Hayali Bey Şiirleri

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider           / Avni Fatih Sultan Mehmet Şiirleri


İder kendüyi zâyi‘ gûşe-i mey-hâne olmazsa
 Muhabbet ehli dîvâne olur mestâne olmazsa      Nevizade Atai - Atayi- Şiirleri

Dünye bir mey-gededir hamrı humârın ödemez
Bir aceb gam-gededir sûrı sübûrun ödemez       Şemseddîn Ahmed Sivâsî, Kara Şems Şiirleri EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016