Semûd Kavmi Yeri Kökeni Yok Oluşu

 

 

Semud kavmi, Sodom ve Gomore şehirleri, Ad Kavmi ve Pompei halkı gibi helak olmuş şehirlerden ve kavimlerden biridir. 

 

İlahi Güç Tarafından Yok Edilen Şehirler ve Kavimler

 

Semud ve Ad kavimleri ile Sodom ve Gomore ahalisi her türlü sapkınlıkları yaptıkları gibi kendilerine gönderilen peygamberlere inanmayan, onlara eziyet eden bu nedenle yok edilen kavimler ve şehirlerdir.  Pompei’nin helaki Batı dünyasına ait yok edilen şehir olayı veya efsanesidir. Diğerleri ise Ön Asya kültürlerinde ve İslamiyet’te de anlatılan yok edilen şehirler ve kavimler hadiseleri olmaktadır. Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin ordusunun ebabil kuşları ile Mekke'nin fethinden Kabe'^nin imaha edilmesinden men edilmesi ise buna benzer bir olaydır.  [1]

 

Ad Kavminin helaki onları ıslah için gönderilen Hz Hud’un onları doğru yola sevk etmek görevinde başarısız kalması sonucunda gerçekleşmiştir. Yok edilmelerinden önce Yemen’de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşadığı düşünülen Ad Kavmi, Hz Hud’un peygamberliğine inanmamış, Hz Hud’u yalancı olarak görmüş, onun getirdiği dini de inkâr etmiş, bunun üzerine Allah da onları yok etmiştir. Ad kavminin yok edilişi şiddetli bir rüzgâr ile gerçekleşir.( Fussılet 41/16; el-Kamer 54/19; el-Hâkka 69/6).

 

Semud Kavminin Kökeni Ve Ad Kavmi

 

Semud kavmi kutsal kitaplarda coğrafik yönden bir birlerine yakın olmasalar da yok edilen Ad Kavminden arta kalan bir ahali olarak anlatılır. Dolayısı ile Semud Kavminin kökeni Kur’ân-ı Kerîm’de Ahkāf (الأحقاف) bölgesi olarak adı geçen ve Yemen’de Uman ile Hadramut arasında bir bölgede helak edilen Ad kavmine dayanmaktadır.

 

Ad kavmi ise Nuh Tufanından sonra ortaya çıkan bir kavim olmaktadır.  Kuran’da geçen bilgilere dayanan tefsircilere göre Ad Kavminin ilkine yani yok edilen Ad Kavmine Âd-ı ûlâ demişlerdir. [2]Yok olan Ad Kavminden arta kalarak türeyenlere ise Âd-ı uhrâ denilmiştir. Şu halde Semud kavmi Ad-ı Uhra denilen Ad kavmi ardıllarından ve Batı Şeria ve Lut gölü civarında türeyen Allah’ın gazabına uğrayarak yok edilen sapkın bir kavim olmaktadır.  Ad ve Semud Kavimlerini günümüzdeki veya geçmişteki hiçbir millet ile ilişkilendirebilmek mümkün olamamaktadır. Bu kavimlerin bir başka millet ile bağlantısını sağlayacak hiçbir kanıt, tarihsel bilgi ve belge de yoktur. Ancak bu kavim eski bir Yahudi kabilesi veya Âd kavmiyle aynı soydan gelen eski bir Arap kabilesi olarak anlatılır.

 

Ad kavmi “ Medine-Tebük yolu üzerinde Teymâ’nın yaklaşık 110 km. güneybatısında, sarp kayalıklarla çevrili vadi ve bu vadideki şehrin adı“ ile de yaşayan bir bölgede ortaya çıkmıştır.  Antik Hicr kenti “bugünkü Alâ adlı yerleşim biriminin 15 km. kuzeyine düşmektedir. Bu şehirden günümüze kadar gelen kalıntılar ve dağlarda yontulmuş evler buranın eskiden bir uygarlık merkezi olduğunu gösterir.”[3] ( bkz SALIH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMI )

 

Semud Kavminin Sapkınlıkları

Eski metinlere göre de Hicaz ile Şam arasındaki Vadi el-Kura’da olan bu kavim dağları oyup, görkemli ve sanatsal yapılar inşa eden, hak yoldan sapan, putlara tapan, yeryüzünde fesat çıkaran, azgınlık eden, peygamberleri inkâr eden bir ahalidir.[4]

 

Bu ahali kutsal metinlerde tıpkı Pompei halkı gibi her türlü ahlaksızlığı ve sapkınlığı yapan bir kavim olarak anlatılır. Bu sapkınlıkları nedeni ile yola gelmeleri için onlara peygamberler yollanmıştır. Ancak bu kavim her şeye rağmen homoseksüellik, eşcinsellik, her türlü ensest münasebetler, sapkınlıklar ve her türlü ahlaksızlıktan vaz geçmemiş, Hz Lut ve yandaşlarına inanmamış bildikleri yoldan da çıkmamışlardır.

 

Bu kavmin yok edilişi bu kavmi yola getirmeyen Hz Lut’un talebi sonrasında gerçekleşir. Lut, şehri yok etmeye gelen Cebrail’in isteği ile kendisine inanan 120 kişiyi yanına alarak şehirden ayrılır. Kendisine inanamayan karısını bile bu şehirde bırakmış, yanına iki kızını alarak bir mağaraya çekilirken Sodom ve Gomore şehirleri ile bu şehirlerin ahalisini oluşturan Sedum Kavmi de helak edilir.

 

Semud Kavminin Coğrafik Konumu

Yemen’de yok olan Ad kavminin kalıntılarının Batı Şeria ve Lut Gölü civarında ortaya çıkış süreci hakkında da hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Ancak anlaşıldığı kadarı ile Semud Kavminin günümüzde Batı Şeria olarak bilinen Kuzeyinde Suriye, Güneyinde Lübnan, batısında ise İsrail’in bulunduğu bir coğrafya üzerinde olduğu düşünülür. Semud Kavmi, Kuran’da Salih Peygamber ile birlikte ( Hakka/1-7, Zâriyât/43-46) “asi oldukları için bir sayha ile helâk edilen” bir ahali olarak anlatılır “Korkunç bir gürültü, bir sabah vakti devamlı bir azap… “ sonrasında yok edilen Semud Kavminden günümüze ulaşan bir kanıt da bulunmamaktadır.  Bu kavmin yok edilişi Kuran’da şu şekilde anlatılır. “ Semud kavminin üzerine şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de çamurdan pişmiş taş yağdırdık (Hicr sûresi 73-74-75)

 

Salih Peygamberin hak yoluna döndürülmek üzere gönderildiği bu sapkın kavim ile bu kavmin şehirleri olan Sodom, Gomore ve ahalisi yeraltından fışkıran kaynar sular ile haşlanarak, üzerlerine çamurdan pişmiş taş yağdırılarak yok edilir. Kızgın çamurlar ve suların altında kalan bu kavim Lut Gölünün altında kalmış olur. Lut Gölü bu helak sonrasında fışkıran kızgın sular ve çamurlar sonrası ortaya çıkan bir göldür.  ( LÛT PEYGAMBER SODOM VE GOMORE LUT GÖLÜ )  

 

 

KAYNAKÇA 

 

[1] MUSTAFA FAYDA, https://islamansiklopedisi.org.tr/fil-vakasi

[2] CELAL KIRCA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ad

[3] AHMET GÜÇ, https://islamansiklopedisi.org.tr/salih--peygamber

[4] https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/EDEBIYAT-TERIMLERI-MAZMUNLAR/SALIH-PEYGAMBER-VE-SEMUD-KAVMI/%C5%9EAHAMETTIN-KUZUCULAR/1045dee0-2c47-4b98-af8e-a2fc4840b79dKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 SODOM VE GOMORRE
2 Sodom ve Gomore Hakkında Konusu Özeti , Yakup Kadri
3 SODOM FIKRASI VE BEHRAM-I GUR
4 Lût Peygamber Sodom ve Gomore Lut Gölü
5 Salih Peygamber ve Semud Kavmi
6 Nuh Tufanı

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016