Kadeh şikeste olursa sürâhi sağ olsun

 
160
 mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
 
1 Kadeh şikeste olursa sürâhi sağ olsun
 Sebu-keşân eline girmeyen ayağ olsun
 2 Hat-âveri-i dil-ârâda kîl ü kâl itmek
 Meded aman işidenlerden ol ırağ olsun
 3 Getür o âyine-i câm-ı pür-meyi sâkî
 Ki nâzenîn-i rezi görmege mesâğ olsun
 4 Fürûg-ı hüsn ile yandur fetîl-i şem‘-i dili
 Derûn-ı tekyegeh-i ‘aşkuña çerağ olsun
 5 Hücûm-ı derd-i ser-i rûzgâra tâkat güç
 Gerek vücûd ser-â-ser bütün dimâğ olsun
 6 Ey âfitâb-ı hüsün mihribañum ol felegüñ
 Hasedle sînesine mihr ü mâhı dâğ olsun
 7 Ne ihtiyâc temâşâ-yı gülşene Kâmî
 Hayâl-i yâr ile dil gül-zemîn-i bâğ olsun
 
Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI,, Edirneli Kâmî ve Divanının Tenkitli Metni, (Basılmamış doktora tezi), A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ankara, 1998,- https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10619,kamipdf.pdf?0

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016