PENDİ ATTAR TERCÜMESİ'NDEN

 
 
PENDİ ATTAR TERCÜMESİ'NDEN
 
Oldı pes dokuz yüz altmış yidi tâ
Hicret-i ser-hayl-i cem'-i enbiya

Şehr-i şa'bânun omncı güni hem
Yevmü'l-isneyn idi bir ferhunde dem
 
Nazm ile irdi temâma bu kitâb
Okıyanlar olalar pend-iktisâb
 
Hem Haleb şehrinde irdi âhire
Geldi bâtın âleminden zâhire
 
Şeh Süleymânun zamânmda tem.âm
Oldı hayr ile karîn-i ihtimâm
 
Ehl-i islâm olana kim dâyima
Lâzım oldur şâh-ı İslâm'a ducâ
 
Idelüm şimdi ducâ ol Şâh'a kim
Ola dâyim hurrem u ferhunde-dem
 
İtdi Hak ma'mûr çün dünyâsını
Eyleye ma'mûr hem uhrâsını
 
Devlet-i dâreynle ma'mûr ola
Dâyim a'dâ üzre hem mansûr ola
 
Ola her anda mu'îni Zü'l-celâl
Ola devlet birle dâyim ber-kemâl
 
Sen mu'în ol ana dâyim yâ Mu'în
Adlin artur yâ İlâhe'l-âlemîn
 
Hem re'âyâ vü sipahin cümleten
Sakla her âfâtdan yâ Zü'l-minen
 
Pend-Nâme dimeğe idib heves
Eyledim ruhından istimdâd pes
 
Andan aldı feyz nice kâl ü kil
Feyzi anuîî oldı gün gibi delil
 
Nâr-ı şevk anunla bulub işti'âl
Eyledim pes kil ü kâle iştigâl
 
Destime alub kitâbet hâmesin
Şeyhün itdim terceme Pend-Nâme'sin
 
İrdi Pend-Nâme temâma ber-murâd
Dilerem kim ola Şeyhün rûhı şâd
 
Okıyanlardan hemin oldur ricâ
İdeler biz bende içün bir du'â
 
Pend-i Atar Çevirisi, Prof.Dr. Hasibe Mazıoğlu, https://dergiler.ankara.edu.tr)
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016