Seng-i cefâ ile dilemiş göñlümi yapa

 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün
 
1 Seng-i cefâ ile dilemiş göñlümi yapa
Hak irgüre murâdına bünyâdı berk ola
2 İtdükçe câma meyl sürâhî olur şebîh
Ş’ol bülbül ki ide güle ‘arz-ı mâcerâ
3 Âhum odı eger ki yaka tañ degül yeri
Dâmân-ı çarhı her seher ey mihr-i bî-vefâ
4 Arturdugunca üstüñe düşer komaz seni
Bâzâr-ı aşk içinde dil ey dürr-i bî-bahâ
5 Görür yüzüñde nûr-ı Hakkı sâkî âşikâr
Cân gözi ile kaçan baksa câm-ı mey saña
6 Hatt-ı lebi kazınsa müveccehdür ol mehüñ
Komaz gubâr cânda mey-i la‘l Suni‘ya
 
YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR, GELİBOLULU SUN‘Î DÎVÂNI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3197 KÜLTÜR ESERLERİ, Gaziantep
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016