SÛR-NÂME

 
SÛR-NÂME
 
Müfredât-ı pîşkeş-i hazret-i Sadr-ı A'zam Ahmed Paşa
Evvelâ Hazret-i Sadr-ı a'zam
İtti ihdâ vüzerâdan akdem
 
Cevherî cild ile bir mushaf-ı hûb
Varak-ı kıt'a vü hattı mergûb
 
Bir dahi Mahzenü'l-Esrâr-ı lâtif
K'eylemiş Şeyh Nizamî te'lif 
 
Müfredât-ı hediyye-i hazret-i Musahîb Paşa be rikâb-ı hümâyun
Akabinde anın itti ihdâ
Dâver i dîne Musâhib Paşa
 
Cild-i pür cevher ile bir Mushaf
Ki fedâ idi ana cümle tuhaf
 
Bir acâib suver-i mahlûhât
Cildi cevher rakamı âb-ı hayât
 
Hediyye-i hazret-i Musahib Paşa be şehzade-ı ekber hazret-i Sultan Mustafâ
Dahi Seh-zâde-i bezm-ârâya
Burc-i ikbâlde dogmuş aya
 
Hüsn-i hattıyla Kelâm-ı izzet
Cildi gevherle olunmuş zînet
 
Nüsha-i pâk-i Mecâlis pür-zeyn
Eser-i nâzik-i Sultân Hüseyn
 
Bir güzel sâat i evkât-nümâ
Çâr u sî kıt'a metâ'-ı garrâ
 
Hediyye-i hazret-i Musâhib Paşa be şeh-zâde-i sânî hazret-i Sultân Ahmed
İtti şehpûr-ı sagîre ihdâ
Cild-i cevherle Kelâm-ı Mevlâ
 
Dahi bir sorguc-i bisyâr elmâs
Ki gören eyler idi mihr kıyâs
 
Hem otuz kıt'a metâ'-ı zîbâ
Ba'zısı atlâs u ba'zı dîbâ
 
Pîş-keş-i vezîr-i sâlis hazret-i Mustafâ Paşa Be rikâb-ı hümâyun
İtti sonra siyümîn-i vüzerâ
Hazret-i Mustafâ Paşa ihdâ
 
Hatt-ı Yâkût ile bir Mushaf-ı hûb
On nefer şûh gulâm-ı mahbûb
 
İki kürk ikisi de müstesnâ
Yüz sekiz kıt'a metâ'-ı garrâ 
 
Pîş-keş-i Tevkiî Abdurrahmân Paşa be rikâb-ı hümâyûn
Akabinden anın itti ihdâ
Dâver-i dîne Nişâncı Paşa
 
Ma' ni-i nazm-ı kerîmi hâvî
Eser-i mu'teber-i Beyzâvî
 
Bir de tertîb-i müzehheb zîbâ
Şeş ü pencâh metâ'-ı dîbâ
 
Sâhte dürr ü cevâhirle devât
Arz idüp itdi hulûsun isbât 
 
Pîşkeş-i Tevkiî Ahmed Paşa Be Şeh-zâdegân-ı âlî-şân
İki şehzadeye de itti nisâr
(Silik9… nüshası cildi zer kâr
 
Bir de Sa'dî eseri külliyyât
İki lü'lü vü cevâhirli devât
 
On sekiz kıt'a metâ'-ı mergûb
Şeş nefer taze gulâm-ı mahbûb 
 
Teyemmümen ve teberrüken mevlid-i nebevîde şeh-zâdeler sünnet olundugudur
Şeb-i isnâ aşer-i feyz-penâh
K'iştirâk itmiş idi sûr ile mâh
 
Ne gice turra-i rûy-i ikbâl
Ne gice hâl-i cemâl-i iclâl
 
Gördü mü çeşm-i cihân böyle şebi
Ki doga anda meh-i Zât-ı Nebî
 
On beşinci gün ni'met-i pâyân ile âmme-i fukarâyı sîr itdikleridir
On beşinci günü oldukta temâm
İtdiler ni'met içün da'vet-i âm
 
Ne kadar var ise sükkân-ı diyâr
Ehl-i sûk-u fukarâ vü bîkâr
 
(Levend, Âgah Sırrı (1944). Nâbî’nin Sûrnâmesi. İstanbul: Burhaneddin Matbaası.41, 42, 43, 44,45, 63)
 
 
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016