SURNAMEDEN…

SURNAMEDEN…
 
Râstdır kârı anın kim her gâh
Ola evvel sühani hamd-i İlâh
Mâlik ül - mülk-i zemin-ü efl ak
hâlık ı âb-ü hevâ âteş-ü hâk
Derküşayende-i gencîne-i cûd
Terbiyetdâde-i ıklîm-i vücud
Aşikârâkün-i peydâ vü nihan
Çihreperdâz-ı vücûb ü imkân
Râfi ’-i bârgeh i seb’ i şidad
Nâzım ı kârgeh-i kevn-ü fesad
Bâsıt-ı kaaide-i sabr-u sebat
Nâsıb ı hâl i sükûn-ü harekât
Hâris-i mahmiye-i gayb-ü şuhud
Hâdi-i kaafi le-i bûd-ü nebûd
Rehnümûn-i fırak-ı fakr-u gınâ
Urfalı Nabi Mehmet Kurtoğlu
Kurdu nüh bârgeh-i gerdûnu
Döşedi ferş-i zümürrüdgûnu
Feyzi basteyledi dünyâya bısât
Eyledi dehri tarabgâh-ı neşât
Âlemi encümen-i sûr itti
Dilleri sûr ile mesrur itti
Eyledi lûtfunu çârûb-i keder
Gussadan kalmadı dillerde eser
Kulların bezmine itti da’vet
Çekti dünyâya serâser ni’met
İtti âvîhte ol Hay-yi Kadîr
Tâk-ı çerhe iki kandil i münir
Câbecâ eyledi bu meydânı
Meş’al-i encüm ile nûrânî
İtti esbâb ı safâyi mevfur
K’eyliye bendeleri ayş-ü huzur
İtti bîsâbıka-i isti’dad
Bu kadar lûtfu ibâda i’dad
Ne kerâmet ne inâyettir bu
Bilene mahz-ı hakikattır bu
Ayn-ı ibretle bakılsa dehre
Her nazarda alınur bir behre
Eyledi bendelerin gark-ı niam
Ahmedullâhe alâ mâen’a m
Eyle Nabi kulun ey Bârhuda
Nâil-i mertebe-i hüsn-i rıza
Eyle ol pürgüneh-ü bedhâli
O siyehrûy-i cerîh ül bâli
Bende-i hâk-i der-i Mustafavî
Dehenin masdar-ı na’t-i Nebevi
 
Mehmet KURTOĞLU, URFALI NABİ (Şair Nabi), Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi:49
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016