Seng-i efyûn-ı gamuñ hey niçe keyfiyyet olur

 
 
 
311
Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilün
 
Seng-i efyûn-ı gamuñ hey niçe keyfiyyet olur
‘Âşık-ı haste-dilüñ mevtine hoş ‘illet olur
İtdi bezm encüm-i rahşân ile mâh-ı enver
Her gören dir ne ‘aceb dil-beri çok sohbet olur
Seyr ider ‘âlemi hep âyine-i câm içre
Pîr-i mey-hâneden ol kimseye kim himmet olur
‘Aceb olmaz seg-i dil-ber gibi olursa rakîb
Kâr-ı iblîs belî kibr ü enâniyyet olur
Yimese ‘âşık eger her gice efyûn-ı gamı
Ravziyâ gündüzin ol mest-i mey-i gaflet olur
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, RAVZÎ DİVANI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3192 KÜLTÜR ESERLERİ ,Ankara 2009

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016