HECRÎ Mehmed Kimdir Edebi Yönü

 
 
HECRΠHüsâmü’d-dîn-oglu Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 965/1557]
 

 

HAYATI

 

Asıl adı Mehmed, lakabı Muhyi’d-dîn  Kara Çelebî’dir.  Kaynakların çoğu Onun Bursalı olduğunu yazarken bir rivayete göre de Karamanlıdır.[1]

 

Babası Kadı Hüsameddin Efendi, , Fatih ‘in veziri Karamanlı Mehmed Paşa’ya akraba ve Kara Çelebi-zâde’lerin atasıdır. [2]

 

Medrese eğitiminden sonra ünlü âlim olan Kemâl Paşa-zâde’den mülazım olmuş,  daha sonra Bursa’da İsa Bey Medresesi, Kütahya’da Molla Vâcid Medresesi, Tire Medresesi, Amasya’da Hasiniyye ve Çivrili Medreseleri, Bursa’da Manastır Medresesi, Manisa’da Sultan Medresesi, Sahn-ı Semân Medreselerinden birinde ve Edirne Sultan Bayezid Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. [3]

 

 Daha sonra kadı olarak görev yapmaya başlamış, Şam ve Bursa’da kadılık yapmış fakat bu görevinden azledilerek tekrar müderrisliğe başlayan Hicrî bir ara Bursa ve Ayasofya ve Sahn-ı Seman Medreselerinden birinde müderrislik yaptıktan sonra tekrar kadılığa dönmüştür.  Şeyhülislâmlık makamına Ebussuud Efendi’den sonra  en layık kişi olarak görülen Hecrî [4]Bursa, Edirne ve İstanbul’da kadılık yaptıktan sonra 965 /1557 veya 1558 senesinde ölmüştür.[5]

 

Kabri Edirne Kapısı dışındaki Emir Buhârî Dergâhı civarında, hocası Kemal Paşa-zâde’nin kabrinin yakınındadır. [6]

 

Kaynaklar kadılık yapmasına rağmen aşırı derecede içkiye düşkün olduğunu, kelâm, fıkıh, siyer ve tarih ilmine vâkıf olan  “rind-meşrep bir kimse olduğunu “  yazmaktadır. Tezkireciler onu nükteli şiirleri de beğenilen ama nesirlerinde daha başarılı bir edip olarak anlatmıştır.

 

Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 13 adet gazeli bulunmaktadır.

Şiirleri Yunus Kaplan tarafından makale olarak yayımlanmış(2010). Divanı ise Ömer ZÜLFE tarafından hazırlanmıştır. Ankara 2010,

 

Eserleri:

 

  • Vâkı‘ât-ı Kara Çelebî = el-Fetevâ:
  • Sefînetü’d-Dürer : Fıkıh.
  • Risâle fî’l-Vakf: Arapça
  • Risâle fî Mes’eleti’l-Vasî: Arapça.
  • Yevme Ye’tî Ba‘du Âyâti Rabbike (Kur’ân-ı Kerîm: 6. En‘âm: 158): Tefsir Arapça.
  • Gül-i Sad-berg: Arapça. Hadis.
  • Vakfet-i Kara Çelebî: Arapça. Kelâm

 

 HECRÎ Kara Çelebî Muhyi’d–dîn Mehmed TÜM ŞİİRLERİ

 

 

KAYNAKÇA

 

[1] ] Ömer ZÜLFE, HECRÎ Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 1557], DÎVÂN, Ankara 2010, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10618,hecripdf.pdf?0

[2] DR. MEHMET FATİH KÖKSAL, HİCRÎ, Kara Çelebi, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363

[3] DR. MEHMET FATİH KÖKSAL, HİCRÎ, Kara Çelebi, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363

[4] AHMET AKGÜNDÜZ, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebussuud-efendi

[5] MEHMET İPŞİRLİ, https://islamansiklopedisi.org.tr/istanbul-kadiligi

[6] DR. MEHMET FATİH KÖKSAL, HİCRÎ, Kara Çelebi, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Nabi Hayatı Hikemi Tarzı ve Edebi Kişiliği
2 Zati Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
3 Hayali Bey Hayatı ve Edebi Kişiliği
4 Bosnalı Sabit Hayatı Edebi Yönü Şiirleri
5 Şeyh Bedrettin Hayatı İsyanı ve Fikirleri
6 Şeyh Gâlip Seçkin Şiirleri Hayatı Hüsn ü Aşk'tan Örnekler
7 Şeyhülislam Yahya Divanı Edebi Kişiliği
8 Şeyhoğlu Mustafa Edebi Kişiliği ve Hurşitname Özeti
9 Şeyhi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
10 Nedim Hayatı ve Edebi Kişiliği
11 Taşlıcalı Yahya Gülşen- i Envar ( Alıntılar Özet ve Hakkında Bilgile
12 Taşlıcalı Yahya Hayatı ve Edebi Kişiliği

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016