Müniri Kimdir Hayatı Eserleri

 
 
 
Resim alıntı: DİA Münîrî divanının ilk iki sayfası (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Manzum, nr. 1185)
 
MÜNÎRÎ  ( 1521?)
 

Amasya'da doğduğu anlaşılan şairin doğum tarihi belli değildir.  Münîrî Mehmed Çelebi ve Münîrî Efendi olarak tanıtılan şairin kendi el yazısıyla yazılmış olan Mihr ü Müşterî adlı mesnevisinde asıl adı "Münîrî bin Mehmed" şeklinde kayıtlıdır (Kut 2005: 50).[1]

 

Mihr ü Müşterî adlı  mesnevisinde şair babasının adını Mehmet olarak yazmıştır.  Kaynaklara göre Müniri’nin babası Mehmet Bey, II Bayezid zamanında erkân-ı harpte nişancı olarak görev yapmıştır. [2]

 

İyi bir eğitim gören Müniri de babası gibi nişancı olmuş ve Şehzade Ahmet’in nişancılığını yapmıştır.  Bu nedenle uzun bir müddet Amasya’da kalmış olduğu da ortaya çıkmaktadır.  Bazı eserlerini kendi el yazısı ile yazmış olmasından hat sanatına dair pek çok konuya vakıf olduğunun anlaşılmasından,  kullandığı hat sanatının tekniklerinin Şeyh Hamdullah Efendinin ekolünü yansıtmasından dolayı Amasya’daki Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’den hat derslerini aldığı tahmin edilebilir.

 

Divanında yazdığı bir mersiyede  sıkıntılı bir hayat yaşadığı, talihinden şikâyet ettiği Ali ve Ferah isimlerindeki iki evladını birer hafta arayla veba salgınında kaybettiğini yazmaktadır.  [3]

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’sinde Amasya’daki Münîrî’nin türbesini de zikretmiş ancak vefat tarihinden bahsetmemiştir. Bu nedenle Amasya’da öldüğü ve mezarının da Amasya’da olduğu söylenebilir. Kesin olmasa ölüm tarihinin 1521 olduğu sanılmaktadır. [4]

 

Müniri’nin divanın birkaç nüshası vardır.  Müretteb divanının tenkitli metninde tenkitli metninde iki mesnevî, iki terci’-bend, yirmi dokuz kaside, bir tahmis, bir murabba’, yüz elli Farsça gazel, üç yüz otuz Türkçe gazel, yirmi bir tuyuğ, on yedi muamma, dokuz müfred ve bir tarih kıt’ası bulunmaktadır. [5]

 

ESERLERİ

Şairin divanından başka, Siyer-i Nebî  adlı manzum bir eseri daha vardır. Ayrıca Assâr-ı Tebrizî’nin Mihr ü Müşterî mesnevîsini Türkçe’ye tercüme etmiştir. Bunların yanında Mecmû-i Münşeât ve Mecmûa-i Târihiyye adında iki mensur eser daha yazmıştır.

 

Şiirleri

 Müniri ( ( ö.1521- Amasya') Şiirleri

 

KAYNAKÇA

  • [1] Kut, Günay (1971). “British Museum’daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Tevaif-i Aşere’den Taife-i Bektaşiyan”. TDAY Belleten: 209-230.
  • [2] Yaşar, Hüseyin Hüsameddin (1927). Amasya Tarihi III. İstanbul: Necm-i İstiklâl Matbaası.
  • [3] Ersoy, Ersen (2010). II. Bayezid Devri Şairlerinden Münîrî-Hayatı, Eserleri ve Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin). Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  • [4] Ersen Ersoy, Münirî Dîvânı, : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2017 ISBN: 978-975-17-3803-5 Ana Yayın Numarası: 3557 Kültür Eserleri Dizisi-560
  • [5] Ersen Ersoy, Münirî Dîvânı, : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2017 ISBN: 978-975-17-3803-5 Ana Yayın Numarası: 3557 Kültür Eserleri Dizisi-560, s. 4


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Mesihi Hayatı Eserleri ve Şairliği (16.YY)
2 Melihi Hayatı ve Edebi Kişiliği
3 Bosnalı Sabit Hayatı Edebi Yönü Şiirleri
4 Taşlıcalı Yahya Yusuf u Züleyha Mesnevisi
5 Taşlıcalı Yahya Hayatı ve Edebi Kişiliği
6 Hayreti Hayatı Edebi Kişiliği
7 Şeyh Galip Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri
8 Şeyhi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
9 Necati Bey Divanı Nüshaları Seçkin Şiirleri
10 Necati Bey Hayatı ve Edebi Kişiliği
11 Kadı Burhaneddin Seçilmiş Tuyug ve Gazeller
12 Kadı Burhaneddin Edebi Kişiliği Divanı Diğer Eserleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016