Nabi Hakkında Bibliyografya

 

 

NABİ HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA

 

Akgül, Sefer (1996), Nâbî’de İnanç Esasları, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa:

Alpay, Bedri (1986) Şanlıurfa Şairleri, (Edisyon: Adil Saraç), Şanlıurfa: Dal Yayınları.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Hikmet-Şair-Tarih, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.

BİLKAN, Ali Fuat. “Nâbî’nin Gazellerinde Görme Biçimleri ”, Osmanlı Şiiri’ne Modern Yaklaşımlar,

43-56, İstanbul: L&M, İstanbul 2006.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 2010.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Divanı I-II, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.

Büyük Türk Klasikleri; Ötüken Yay., C 2, İstanbul 2004.

COŞKUN, Menderes. Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, İstanbul: dergâh yayınları, 2007.

Çoşkun, Menderes (2002), Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i, Ankara: Kültür Bakanlığı.

Prof Dr.Meserret Diriöz, Nabi Divanı, 1994, shf 30

DEGER, Mete Bülend, “Nâbî’nin Türkçe Divanı’nda Hiciv”, The Journal of Academic Social Science

Studies JASS, Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012.

DEVELLİOĞLU, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 25. Baskı, Ankara: Aydın Kitabevi,

2008.

https://www.izafet.com/genel-kultur/19646-karincalar.html, Erişim Tarihi 23.01.2013.

https://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi 25.01.2013.

Dr. İbrahim GÜLTEKİN, NÂBÎ’NİN İKİ GAZELİNDE KALB’DEN ANLAMA GİDEN YOL, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 49, ERZURUM 2013, 95-116

İPEKTEN, Haluk. Nâilî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.

İSEN, Mustafa, Cemal KURNAZ. Şeyhî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.

İSEN, Mustafa. “Divan Edebiyatında Geleneğe Direnenler I Nâbî”, Ötelerden Bir Ses, s. 244-250,

Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.

KAPLAN, Mahmut. Hayriyye-i Nâbî, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2008.

KARAHAN, Abdülkadir. Nâbî, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 1987.

KARAHAN, Abdülkadir “Nâbî’nin Sanatı ve Şahsiyeti”, Şair Nâbî, s. 85-109, (Editör Ali Fuat

Bilkan), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012.

Karakaş, Mahmut (1996), Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

Kaya, Ahmet (2006), Cumhuriyet Dönemi Urfa Şairleri, Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

KOCAKAPLAN, İsa. Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2005.

KORTANTAMER, Tunca. “Nâbî’nin Osmanlı İmparatorluğunu Eleştirisi”, Tarih İncelemeleri Dergisi

II, İzmir, 1984, s. 83-116, Şair Nâbî, (Editör Ali Fuat Bilkan), s. 109-143, Ankara: T.C. Kültür

ve Turizm Bakanlığı, (2012).

KURNAZ, Cemal. “Nâbî’de Belge-sel Redifler”, s.63-68, (Editör Ali Bakkal), Şanlıurfa: Şair Nâbî

Sempozyumu 13-15 Kasım 2009.

KÜLEKÇİ, Numan. Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara: Akçağ Yayınları, 1999.

MENGİ, Mine. Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, 2. Baskı, Ankara: Atatürk

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1991.

MENGİ, Mine. Divan Şiiri Yazıları, Ankara: Akçağ Yayını, 2000.

Mengi, Mine (1991), Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Tamsilcisi Nâbî, Ankara: AKM Yayınları.

MENGİ, Mine. “Nâbî’nin Şiirlerinde Urfa, İstanbul, Halep” Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 95, s.

45-53.

Ar?. Gör. Mete Bülent DEGERNÂBÎ’NİN TÜRKÇE DİVANINDA HİCİV, The Journal of Academic Social Science Studies

International Journal of Social ScienceVolume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012

MUALLİM NACİ. Osmanlı Şairleri, haz. (Cemal Kurnaz), İstanbul: MEB Yayınları, 1995.

OKAY, M Orhan (1998), “Hiciv”, Türkiye Diyanet Vakfi ?slam Ansiklopedisi, C. 17,

?stanbul, s. 447

ONAY, Ahmet Talât. Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (haz. Cemal Kurnaz), Ankara: Akçağ Yayınları,

2007.

PALA, İskender. Şahane Gazeller 3 Nâbî Nedim Şeyh Gâlib, İstanbul: Kapı Yayınları, 2010.

SARAÇ, M. A. Yekta. Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul: Gökkubbe, 2006.

ŞAFAK, Yakup. “Sürurî’ninBahrü’l-Ma’ârif’i ve Enîsü’l-Uşşâk ile Mukayesesi”, Basılmamış Doktora

Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE Erzurum, 1991.

ŞENTÜRK Ahmet Atillâ ve KARTAL, Ahmet. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: dergâh Yayınları,

2011.

Yorulmaz, Hüseyin (1996), Dîvân Edebiyatında Nâbî Ekolü, İstanbul: Kitabev

 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Nabi Seçilmiş Şiirleri
2 Nabi'nin Oğluna Öğütleri Hayriye'den Alıntılar
3 Nabi Hayatı Hikemi Tarzı ve Edebi Kişiliği
4 Nabi Hayrabad Mesnevisi Özeti Hakkında Bilgiler
5 17. Yy Divan Edebiyatı Şairleri
6 Sebki Hindi Tarzı Üslubu ve Tüm Özellikleri
7 Divan Edebiyatının Kaynakları
8 Divan Edebiyatı Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri
9 Kaside Nedir Tüm Özellikleri Konuları Türleri Bölümleri Örnekler
10 Gazel Nedir Gazel Türleri Gazellin Özellikleri Örnekler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016