Selatinname Dasitan ı Ali Osman Sarıca Kemal
 

Selatinname Dasitan ı Ali Osman

 

Selatinname adlı eseri kimin yazdığı tartışma konusudur. Pek çok araştırmacı Selatiname’nin yazarı olarak Bergamalı Kemal Zerdi olarak bilinen  Sarıca Kemal ( Bergamalı Kemal Zerdi) ’i göstermektedir. Selatinname adlı eserin müellifi hakkında bilinen tek şey ise isminin Kemal olmasıdır. Araştırmacılar aynı tarihte yaşamış olan iki ayrı Kemal olduğu veya   Selatiname’nin yazarı olan Kemal’in de Sarıca Kemal olduğu konusunda tereddütler yaşamakta ve tartışmalar yapmaktadırlar.

 

Bergamalı olan Sarıca kemal, Kemal Zerdi olarak da bilinmektedir.  Aslında bir şair olan Sarıca Kemal, ( ( d. Bergama, ?, Ölümü, Edirne, Hasköy 1475) tarihleri arasında yaşamıştır.  Kayıtlara göre  Bergamalı olarak gösterilmektedir. İyi bir eğitim gördüğü müderrisliğe kadar yükseldiği, Sarıca  lakabının yüzünün sarılığından dolayı aldığı [1]  Fatih Sultan Mehmed 'in sadrazamlarından Adni Mahmut Paşa ’ , tarafından  kölelerini ve iç oğlanlarını okutması için öğretmen olarak [2] tayin edildiği, Hasköy de müderrisken vefat ettiği [3]hayatı hakkında bilinenler arasındadır.

Hayatına dair elimize ulaşan bilgilere göre Adni Mahmut Paşa ’nın ölümünden sonra inzivaya çekilmiş, Edirne Hasköy’deki çiftliğinde ziraatla uğraşmaya başlamıştır.  Hasköy’de bir medrese yaptırmış, bu medrese de ders vermiştir. Bu medresede ders verirken de 1475 yılında hayatını kaybetmiştir. [4]

Sarıca Kemal'in bir divançesi vardır. Ayrıca Fazlullah Bin Abdullah'ın " Belagat " adlı eserini “Belagat name “ adı ile  tercüme etmiştir. [5]

Sarıca Kemal’in Edirne Hasköy de 1475 yılında ölmüş olması fakat Selatin name adlı tarih eserinin 1490 yılında II. Bayezid’in emri ile  Kemal adlı bir müellif tarafından yazılmış olması kaynakları çelişkiye düşürmektedir. Sarıca Kemal ile Selatin nameyi yazan Kemal adlı müellifin aynı kişi mi yarı kişiler mi oldukları yönünde farklı görüşler vardır.

Sarıca Kemal ve eserleri üzerinde duran Necdet Öztürk ve  R. Anhegger’e göre Selatin name ile Belagat adlı eserin yazarının Bergamalı Kemal Zerdi olarak bilinen Sarıca Kemal olmadığı, Kemal adlı başka bir müellife ait olduğu yönündedir.

 1. yüzyılda yaşayan ve aynı adı taşıyan bu iki yazarın farklı kişiler olduğu yolunda ikna edici görüşler ortaya koymuştur. “ Anhegger her iki Kemal’in de aşağı yukarı aynı zamanda yaşadıklarını ve ikisinin de gazel yazdıklarını, fakat ortak yanlarının bu kadarla kaldığını belirttikten sonra, Selatinname yazarı K.’in elimize geçmeyen Suzname ve Firasetname adlı eserlerini zikrettiği halde, Selatinname’den bir buçuk yıl önce bitirmiş olması gereken Belagat name’sinden bahsetmemiş olmasının dikkat çekici olduğunu söyler.  Anhegger’e göre, eğer bu eseri tercüme eden şahıs K. olsaydı bunu eserinde mutlaka zikretmiş olması gerekirdi. Ayrıca, Belagat name veziriazam Mahmut Paşa (ö. 879/1474) adına tercüme edildiği halde Selatin Name’de Mahmut Paşa’ya özel bir önem verilmemiş olması da dikkat çekicidir.  “diyerek çağdaş olmalarına rağmen bu Kemal ‘in birlerinden farklı iki ayrı kişiler olduğuna dair deliller sunmaktadır.

Selatrinname’nin yazarı olan Kemal adlı  müellif, eserinde kendisini Kemal olarak tanıtmış, çağdaşı Bergamalı Sarıca Kemal (kemal-i zerd) ile karıştırılmış ve kimi araştırıcılar Selatin name yazarını bazen Kemal bazen de Sarıca Kemal olarak göstermişlerdir

 

SELATİNNAME

 

Selatin name, 15 yy da Sarıca Kemal’in çağdaşı olan Kemal adlı bir Osmanlı tarihçisinin kaleme aldığı mesnevi tarzında yazılmış manzum bir  tarih kitabıdır.

Eser  1490 yılında II. Bayezid’in emriyle yazılmıştır.  Eser 3029 beyitten meydana gelir.  Dasitan-ı Ali Osman veya Selatin-name adıyla bilinen Türkçe  tarih kitabında yazar Osmanlı komutanlarının kahramanlıklarını över, özellikle Osmanlı Türklerinin Anadolu’ya gelmelerini ve Sultan Alâeddin ile karşılaşmalarını tasvir eder.[6]

Eser, Osmanlı'nın kuruluşumdan 1299, 1490 yılına kadar olan dönemdeki  Osmanlı tarihini manzum olarak anlatmaktadır.

Eser, Necdet Öztürk tarafından neşredilmiştir. [7]
Prof Dr., Necdet Öztürk’ün hazırladığı ve günümüz Türkçesi ile yayımlanan eserin içindekiler kısmı ve serin içeriği şu şekildedir.

ÖNSÖZ.
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR
GİRİŞ
1. II. Bayezid Devri Siyasî Olaylarına Genel Bir Bakış
2. II. Bayezid Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı
A.Yazarı Bilinen Tarihler
1. Âşık Paşa-zade
2. Oruç b. Âdil
3. Mevlânâ Mehmed Neşrî
4. Kıvâmî
5. Mehmed b. Hacı Halîl el-Konevî
6. Bayatlı Mahmud-oğlu Hasan
7. Bihiştî
8. Mevlânâ Ruhî Çelebi

 1. Yazarı Bilinmeyen Tarihler (Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanlar)
  KEMAL' İN HAYATI VE ESERLERİ
  a) Hayatı
  b) Eserleri
  c) Selâtîn-nâme'nin Kaynakları
  d) Selâtîn-nâme'nin Kaynak Değeri

SELÂTÎN-NÂME (Metin)

 1. Hâzâ Kitâb-ı Tevârîh
  2. Medh-i Resûl
  3. Medh-i Ebûbekr
  4. Medh-i Ömer
  5. Medh-i Osman
  6. Medh-i Ali
  7. Münâcât
  8. Medh-i pâdişâhî
  9. Âgaz-ı sühan Tevârîh-i Âl-i Osman 'ı beyan ider
  10. Nâm-ı gülşen-i Selâtîn-nâme [yâhûd] Tevârîh-i Âl-i Osman
  11. Dîbâce-i Tevârîh
  12. Er-tugrul vatan terk idüb geldügin beyan ider .
  13. Er-tugrul Sultan Alâeddîn'le buluşup cevâblaşdugın beyan [ider]
  14. Sultan Alâeddîn Tatar'la ceng itdügin beyan ider
  15. Er-tugrul Osman'a nasîhat itdügin beyan ider
  16. Sultan, Osman’a sancak virdügin beyan ider
  17. Osman düş gördügin beyan ider
  18. Hudâ’dan Osman'a beşâret oldugın beyan ider
  19. Osman’a Hacı Bekdaş geldügin beyan ider
  20. Sultan Alâeddîn fevt olup memleket Osman'a kaldugın beyan ider
  21. Pend-nâme
  22. Orhan beg oldugın beyan ider
  23. Feth-i Bursa
  24. Süleyman Paşa b. Orhan Rum-eli’ne geçdügin beyan ider
  25. Süleyman Paşa Lâz şâhı ile ceng itdügin beyan ider
  26. Feth-i Gelibolı ve Bolayır ve gayri yirler[i] beyan [ider]
  27. Mevt-i Süleyman Paşa
  28. Gazi Murâd Han tahta geçdügin beyan [ider]
  29. Feth-i Edrene
  30. Murâd Gazi Karaman’la buluşdugın beyan ider
  31. Gâzi Murâd Han Serf ile buluşduğın beyan ider
  32. Yıldırım Sultan tahta geçdügin beyan ider
  33. Yıldırım Sultan Edrene'de Serf’le buluşdugın beyan [ider]
  34. Feth-i memleket
  35. Feth-i memleket
  36. Yusuf Han ile Ahmed-i Celâyirî hünkâra geldügin beyan ider
  37. Türkmen Beg-oglı Bağdâd şâhı ile buluşdugın beyan ider
  38. Hikâyet-i tama`kâr
  39. Hikâyet-i tama`kârî vü kimyâkârî
  40. Sultan Yıldırım Temür elçisin habs itdügin beyan ider
  41. Ungurus pâdişâhile ceng itdügin beyan ider
  42. Feth-i Malatıyye
  43. Temür Rûm’a geldügin beyan ider
  44. Sultan Yıldırım leşker cem` itdügin beyan ider
  45. Temür hünkâr ile ceng itdügin beyan ider
  46. Tatar vü Germiyan hıyânet oldugın beyan ider
  47. Beyân-ı dil-âzârî
  48. Suâl u cevâb-ı Nûşirrevan
  49. Mîr Süleyman tahta geçdügin beyan ider
  50. Mîr Süleyman fevt olup iki karındaş kodugın beyan ider
  51. Sultan Tatar ile ceng itdügin beyan ider
  52. İki birâder birbirile ceng itdügin beyan ider
  53. Memleket sultana kaldugın beyan ider
  54. Sultan, Karaman'un iki oglın cengde tutdugın [beyan ider]
  55. Sûfî cengin beyan ider.
  56. İsfendiyâr hünkârile ceng itdügin beyan ider
  57. Feth-i İflak
  58. Ahvâl-i dehr
  59. Hikâyet-i Mecnûn
  60. Sultan Murâd Han karındaşile buluşdugın beyan ider
  61. Sultan Murâd Han tahta geçdügin beyan ider
  62. Sultan Murâd Han Ungurus'a geçdügin beyan ider
  63. Hünkâr Karaman'la ceng itdügin beyan ider
  64. Murâd Han İzladi’de küffâr ile buluşdugın beyan [ider]
  65. Sultan Murâd Han Varna'da küffârile ceng itdügin beyan [ider]
  66. Sultan Murâd Han Kos-ova'da Ungurus ile buluşdugın beyan [ider]
  67. Yanko kral oldugın beyan ider
  68. Sultan Murâd küffâr üzerine yürüdügin beyan ider
  69. Hikâyet-i Sultan Mahmûd
  70. Sultan Muhammed Gazi tahta geçdügin beyan ider
  71. Feth-i İstanbul
  72. İstanbul'ı hünkâr yagma buyurdugın beyan ider
  73. Medh-i kasr .
  74. Sultan Muhammed Sırf ve gayri yirleri feth itdügin beyan ider
  75. Feth-i Tırabozan
  76. Feth-i Karaman
  77. Sultan Muhammed Ungurus'un üç pâre kal`asın aldugın beyan [ider]
  78. Sultan Muhammed Uzun Hasan ile buluşdugın beyan ider
  79. Feth-i İskenderiye
  80. Hikâyet-i Mecnûn
  81. Kutbü's-selâtîn, ser-çeşme-i `âlem sultan ibn-i sultan
  82. Sultân-ı `âlem Kara-Boğdan'ı feth itdügin beyan ider
  83. Sultân-ı `âlem binâlar yapdugın beyan ider
  84. Medh-i sultan
  85. Medh-i agalar
  86. Suâl-cevâb
  87. Yârân katına gelüp suâl-cevâb oldugın beyan [ider]
  88. Hâlüme münâsib hikâyet beyan olunur
 2. Niyâz-ı Bârî ta`âlâ hatm-i kitâb
  90. Medh-i kadı-`askerler
  91. Medh-i paşalar
  92. Medh-i Davud Paşa
  93. Medh-i İbrâhîm Paşa
  94. Medh-i Ali Paşa
  95. Medh-i İskender Paşa
  96. Medh-i Nişancı Paşa.
  97. [Medh-i] Rum-eli defterdâr[ı]
  98. Medh-i Anatolı defterdârı D İ Z İ N [8]

 

Sitemizdeki Tevarihler Gazanameler Gazavatnameler Zafername ve Selimnameler 

 1. Nişancı Ahmet Feridun Bey Kanunnâme ve Miftâh-ı Cennet
 2. Tursun Bey Tarihi-i Ebu’l Feth-Sultan Mehmet Han,
 3. Tevârîh-i Âl-i Osmân ( Behişti Târîhi ) Behişti Ahmet SinanÇelebi
 4. Âşıkpaşazade Hayatı ve Tevarih-i Ali Osman
 5. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman- Bu tevârîhi çün eyledüm
 6. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan
 7. Hadîdî Tevarih-i âl-i Osman
 8. İlk Osmanlı Tarih Eserleri Yahşi Fakih Ahmedi Saray Takvimleri Ve Anonim Tevarih-I Ali Osmanlar
 9. Kemalpaşazade ( İbn-i Kemal) TEVARİH- İ AL'İ OSMAN
 10. Lütfi Paşa Tevarih-i Al’i Osman Ve Asafname
 11. Matrâkçı Nasûh Mecmâu't-Tevârîh
 12. Oruç Bey Tarihi Tevarih’i Ali Osman
 13. Ramazan-zade Nişancı Mehmed Paşa Tevarih i Ali Osman
 14. Ruhi Tarihi- Tevârîh-i Âl-i Osmân

KAYNAKÇA

 

[1] Sarıca Kemal Maddesi, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. V, shf. 409-410,  2004,

[2] Prof. Dr.Necdet Öztürk, https://www.ottomanhistorians.com/database/html/kemal.html

[3] SARICA KEMAL BERGAMALI KEMAL ZERDİ DİVANI VE BELAGATNAME, https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32981

[4] SARICA KEMAL BERGAMALI KEMAL ZERDİ DİVANI VE BELAGATNAME, https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32981

[5] SARICA KEMAL 15. YY BERGAMALI KEMAL ZERDİ, https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32981

[6] SARICA KEMAL 15. YY BERGAMALI KEMAL ZERDİ https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32981

[7] Necdet Öztürk, Selatin - Name (1299-1490) (XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal) Türk Tarih Kurumu Yayınları / On Sekizinci Dizi, İstanbul 2008

[8] https://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=44

 

 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 BERGAMA PERGAMON'DA GEZİNELİM
2 Sarıca Kemal 15. YY Bergamalı Kemal Zerdi
3 Sarıca Kemal Bergamalı Kemal Zerdi Divanı ve Belagatname
4 Adni Mahmut Paşa Hayatı Edebi Kişiliği
5 Fatih Sultan Mehmet ve Anekdotları
6 Fatih Sultan Mehmet Avni Divanı ve Edebi Kişİliği
7 Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 17 18 19. Asır
8 Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 16. yüzyıl
9 Tursun Bey Tarihi i Ebu'l Feth Sultan Mehmet Han
10 Suzi Çelebi ve Gazavatnamesi

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016