Mütekerrir Müzdeviç ve Musammat Murabba Örnekleri

 
Mütekerrir  Müzdeviç  ve Musammat Murabba Örnekleri
 
Yazıda murabba nedir ve  musammat, müzdeviç ve mütekerrir murabbalar, murabbaları ile ünlü şairlerimiz ve murabba örnekleri yer almaktadır.

Murabba nazım şekli ile ilgili geniş bilgiler  için  tıklayınız Murabba Nedir Mütekerrir ve Müzdeviç Murabba ve Özellikleri )

Divan şiirinde murabba dörtlük nazmım biriminden oluşan rubaiden farklı şekilde kafiyeleşen 3 ila 7 bendden oluşan bir nazım şeklidir. Lakin murabba beyitlerin üzerine iki dize eklenerek inşa edilen bir nazım şekli olduğu için esasında gazele bağımlı veya gazelin arttırılmış şekli olan bir nazım biçimi olarak kabul edilmelidir.


MÜTEKERRİR MURABBA ÖRNEKLERİ

Murabbaların son dörtlüklerindeki dizeler aynı dizeler ise, yani bir murabbanın ilk dörtlüğündeki son dize ( murabbanın 4. mısrası) her dörtlüğün sonunda aynen tekrar ediyorsa buna mütekerrir murabba denmektedir. Mütekeririn sözcük anlamı ise tekrar eden demektir.

Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım 
Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem 
Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem 
Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım   Fuzuli

….
Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül (Murabba)

Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pây gönül

Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

Bizi hâk itdi hevâ yolına sevdâ nidelüm
Pây-mâl eyledi bu zülf-i semen-sâ nidelüm

Kul idinmezdi güzeller bizi illâ nidelüm
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

Felekün nûş iderem nîşini sâğarlar ile
Doğradı hâr-ı cefâ bağrumı hançerler ile

Baş koşam dimez idüm ben dahi dil-berler ile
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

Yarun itden çog uyar ardına ağyâr diriğ
Bize yâr olmadı ol şuh-ı sitem-gâr diriğ

Kıldı bir dil-ber-i hercâîyi dil-dâr diriğ
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül     Ahmet Paşa

 …………. Şiirin devamı : (https://edebiyatvesanatakademisi.com/ahmet-pasa-siirleri/gul-yuzunde-goreli-zulf-i-semen-s-y-gonul-murabba/9890 )


Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik  

Kulaktan olmışıduk gerçi âşık    
Bi-hamdillâh ki hoş gösterdi Hâlık 
Ne söz söylendise hakkında sâdık 
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik  

Yeşil dîbâyı giymişler çemenler   
Yakarlar sîm kandîl yâsemenler 
Her etrâfı gül ü serv ü semenler 
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik   Mihri Hatun

…………. Şiirin devamı (https://edebiyatvesanatakademisi.com/mihri-hatun-siirleri/ladik-hakkindaki-mutekerrir-murabba-sindan/10339


Ayş u nûş it kim geçek kalmaz bıı eyyâm-ı bahar

Failâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Dinle bülbül kıssasın kim geldi eyyâm-ı bahar
Kıırclı her bir bağda hengâm-ı bahar
Oldı sîm-efşân ana ezhâr-ı bâdâm-ı bahar
Ayş u nûş it kim geçek kalmaz bıı eyyâm-ı bahar

Yine envâ'-ı şükûfeyle bezendi bâğ u râğ
Ayş içün kurdı çiçekler salm-ı gülşende otağ
Kim bilür ol bir bahara kim ölüp kim kala sağ
Ayş u nûş it kim geçer kalmaz bu eyyâm-ı bahar…   Mesihi 

Şiirin devamı ….( https://edebiyatvesanatakademisi.com/mesihi-siirleri/dinle-bulbul-kissasin-kim-geldi-eyy-m-i-bahar-murabba/10369

Ey gülistân-ı cemâlün gül-i nâzük-bedeni
Ravza-ı hüsn ü bahârun semen ü nestereni
Garaz öldürmeg ise cevr ü cefâyile beni
Yüri şâhum yüri ısmarladum Allâha seni

Çünki senden felek ayırdı şehâ ben kulunı
Gülşen-i hüsnüni medh eyleyici bülbülüni
Kokmasun bârî sakın zâg-ı rakîbün gülüni
Yüri şâhum yüri ısmarladum Allâha seni     Sarıca Kemal 

……. Şiirin devamı   (https://edebiyatvesanatakademisi.com/sarica-kemal-siirleri/murabba/10515)

Murabba ( İlk ve son dörtlükleri)

Eyâ cânlar fedâdur yoluna cân u baş
Bî hakkı âyet-i Kur’ân fedâdur yoluna cân u baş
Gönüller derdine derman fedâdur yoluna cân u baş
Efendim Mazharî Sultan fedâdur yoluna cân u baş
 ....
Sinân Ümmî  senün yolunda bir kâsır keşifündür
Hemîşe mürüvvetün umar ki bir âciz ü zayıfındur
Terahhum kıl kerem eyle ki bî çâre nahifündür
Efendim Mazharî Sultan fedâdur yoluna cân u baş
 ( Şiir Alıntı: https://www.muhammedinur.com/Umm%C3%AE_Sinan-AD42.html )
KEMAL ÜMMİ , 15 YY

Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün

Câme-i gül-reng ile dirler saña gülgûn kabâ
Hâk-i pâyüñ çeşm-i câna tûtiyâ gülgûn kabâ
‘Îd irişdi kıl bizümle merhabâ gülgûn kabâ
Mülk-i hüsnüñ pâdişâhı bî-vefâ gülgûn kabâ

Zahm-ı şemşîr-i gamuñ görinmez oldı kandan
Kaldı èâciz haste-dil me’yûs olup dermândan
Mısr-ı hüsn içre güzelsin Yûsuf-ı Ken‘ândan
Mülk-i hüsnüñ pâdişâhı bî-vefâ gülgûn kabâ   Ravzi 

……. Şiirin devamı   https://edebiyatvesanatakademisi.com/ravzi-balikesir-edincik-16-yy-siirleri/murabba-6-c-me-i-gul-reng-ile-dirler-sa-a-gulg-n-kab/48672

MÜZDEVİÇ MURABBA

Murabbaların veya bir murabbanın son dörtlüğündeki mısra, murabbanın diğer dörtlüklerinin son dizelerinde aynen tekrar etmiyorsa, yanı her dörtlüğün son dizesi tekrar edilmeyen farklı bir dize ise  bu tip murabbalara müzdeviç murabba denir.

Bana dünyada ya Rab demezem  tac ü hilafet ver
Ya sultanı cihangir eyleyüp  küll-ü riyaset ver
Ya bir şah –ı Süleyman’a  Asaf kıl vezaret ver
Ya erbabı menasıp gibi  bir özge siyadet ver

Cihanı ehline sevk eyle bana şevk ü halet ver
Kesafet kalbi zeng  etse musaykal kıl letafet ver
Kemal’i fazl  u kut u layemut  ile saadet ver
Dem i âhirde imân  dünya da sabr u kanaat ver. Şair Fevri( Ahmet 16 yy )

Müzdeviç Murabba ( Namık Kemal )

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdâda diyor bak budur Allaah sesi

Bize gayret yakışır merhamet Allaah’ındır
Hükm-i âtî ne fakirin ne şehinşâhındır
Dinle feryadını kim terceme-yi âhındır
İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi    Namık Kemal 

……. Şiirin devamı   ( https://edebiyatvesanatakademisi.com/namik-kemal-siirleri/murabba-sidk-ile-terk-edelim-her-emeli-her-hevesi/13935 )


Müzdeviç Murabba ( Namık Kemal )

Değişmez fen mi vardır müstakar eşyâ mı kalmıştır
Delili sâbit olmuş binde bir da’vâ mı kalmıştır
Deme insâna ma’lûm olmadık ma’nâ mı kalmıştır
Eğer meçhûl ararsan her işin encâmı kalmıştır

Memâtı görmedim ömrümde bir inkâr eder mezheb
Fenâdır bir fenâ dünyâdayız intâc-ı her matleb
Firaak u haps ü nefyi kadr ü nâmûsumla gördüm hep
Cihânın bin belâsından bana pervâ mı kalmıştır   Namık Kemal 

……. Şiirin devamı   (https://edebiyatvesanatakademisi.com/namik-kemal-siirleri/murabba-degismez-fen-mi-vardir-mustakar-esy-mi-kalmistir/13936 )

MERSİYE KONULU MURABBA ÖRNEKLERİ
Murabba Der Katl-i İbrâhîm Paşa

(İbrahim Paşa 'mn Öldürülmesi Hakkında Murabba) (Büyük Türk Klasikleri, c ili, s. 379)
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Gün gibi evvel beni dünyâya sultân eyledün
Sonra dönd ün sâye-veş hâk ile yeksan eyledün
Başumı çevgari-ı mâh-ı nevle gaitan eyledün
Neyledün ey çarh-i hûnî neyledün kan eyledün

Bana çün aşüftelik ergürdi devr-i rüzgâr
Bahr-ı gamsın eyledün mevc-i hilâli aşikâr
Fülk-i cismün eyledün ol mevt: birle bî-karâr
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

3. Hâb-ı gafletden edüp suret gözinün perdesin
Dostluk kânununun nâ-sâz kildun perdesin
Böyle mi eyler cihanda bir kişi perverdesin
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

4.Kara yere dökmeye ehl-i zeminin kanını
Aşikâr etdün hilâlim hançer-i bürrâmını
Kime zalim urdımsa sildim dâmenünle kanını
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

5. Mihr yaksun haşre dek sinende hasret dâgım
Dîde-i encüm akı Isım yere kan ırmağım
Dişlesün dendân-ı Pervîn mâh-ı nev parmağını
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledü   Hayali Bey Divanı ve Şiirleri


İLGİLİ LİNKLER VE KONULARIMIZ

Mütekerrir Nedir?
Musammat-nedir-musammat-nazim-bicimleri/
Museddes-ornekleri-mutekerrir-ve-muzdevic/66052
Mutekerrir-muzdevic-ve-diger-museddes-ornekleri/65894
Muzdevic-ve-mutekerrir-muhammes-ornekleri/65885
Murabba-nedir-mutekerrir-ve-muzdevic-murabba-ve-ozellikleri/65854

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016