Günümi kara iden zülf-i siyehkârundur

 
GAZEL
 
Günümi kara iden zülf-i siyehkârundur
Beni odlara yaķan âteş-i ruhsârundur
 
Yol basup sabr metâ‘ını alan uşşâkun
Devr-i hüsnünde şehâ surre-i tarrarundur
 
Sorduğumçün bir ağız la’lüne sırr-ı dehenün
Yok yire kanum içen gamze-i hun-hârundur
 
Suruban nâzile gülşende salındukça şehâ
Serv[i] gayretde koyan şive-i reftârundur
 
Su gibi yüz süriyü geldi Hayâlî kapuna
Anı redd itme şehâ âşık-ı didârundur
 
 
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1- Günümü karartan siyah saçlarındır. Beni ateşlerde yakan kırmızıyanaklarının ateşidir.
2-Ey şeh, güzelliğinin devrinde yol basıp aşıkların akıl malını alan(senin) hırsız saç lülendir.
3-Dudaklarına bir defa ağzının sırrını sorduğum için yok yere kanımıiçen (senin) kan içici yan bakışındır.
4-Ey şâhım, gülşende durup naz ile salındıkça serviyi hayrette bırakan(senin) nazlı şekilde yürüyüşündür.
5-Ey şâhım, Hayâlî su gibi yüz sürerek kapına geldi. Onu reddetme,(o) yüzünün aşığıdır.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016