Bu kat kat kan ile dolmuş dili cânâna tapşurdum

 
 
Gazel
 
Bu kat kat kan ile dolmuş dili cânâna tapşurdum
Vefâ tomarını bir gonca-i handâna tapşurdum
 
Hadeng-i gamzesi peykânına gönlümde yer etdim
 Züleyhâ-veş dirîgâ Yûsufum zindâna tapşurdum
 
Ter ettim çeşme-i hurşîdi ummâna keder verdim
Gubâr-ı râhını çün dîde-i giryâna tapşurdum
 
Bu gönlüm hüdhüdün Sîmurga ergürdüm bihamdillah
Elimde yazımı Sultân-ı âlî-şâna tapşurdum
 
Hayâlî nakşına bakıp güşâde olmaga dâ’im
 Bu şi'r-i nâzenînim defter ü dîvâna tapşurdum
 
(Hayâlî Bey Divanı sf. 290)
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016