Ol gınâ şâhı ki doydu bende olan ac aña

 
Gazel
 
 
Ol gınâ şâhı ki doydu bende olan ac aña
 Subh taht-ı âcdır hurşîd zerrîn tâc aña
 
Bu vücûd eyvânı bir zulmet-serâdır olmasa
 Ger sevâdü'l-vech-i fid-dâreyn isfidâc aña
 
 Künc ü târik içre bir hoş sohbetim var yâr ile
 Leyletü’l Kadr ile âşıktır şeb-i Mi’râc aña
 
Penbe-i gaflet kulagından çıkardı nâsihin
 Bir dem içirse Enelhak câmını Hallâc aña
 
Bir gedâ olsa Hayâli bende-i sultân-ı aşk
 Haşmetinde pâdişâh-ı vakt olur muhtâc aña
 
Savaşkan Cem BAHADIR, “HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016