Zaf-ı cismümden ķaçan kim eylesem bir dem fiġān

 
 
Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 
Ża‘f-ı cismümden ķaçan kim eylesem bir dem fiġān
Nāy olur āheng ider yanumca her bir üstüĥvān
 
Firkatüñde sergüźeştüm bilmek isterseñ şehā
Tīġuña ŝor kim zebān-ı ģālile ķılsın beyān
 
Ĥūblar işigine beñzetdügiyçün kendüzin
Bu günāhın bildürüp yol kesdi çarha kehkeşān
 
Göklere çıķ var sitāreñle cidal eyle diyü
Derd-i āhum çarha bir yirden dikübdür nerdubān
 
Beñzer öpdüñ koçduñ ol yāri Ĥayālī yine sen
Utanur görünmege saña miyānile dehān
 
 
Savaşkan Cem BAHADIR, “HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016