Zevk-i bâde neydigin mest-i harâbîler bilür

 
 
Gazel
 
Zevk-i bâde neydigin mest-i harâbîler bilür
Lâcerem deryâ zebânın murg-ı âbîler bilür
 
Vuslatın cennâtının râhatleri âlemlerin
Dûzah-ı hırmanda nâr olmuş azâbîler bilür
 
Sâye-perverler gözü bir perteve kılmaz nazar
Neydigin nûr u tecellî âfitâbîler bilür
 
Yoluna hâk olmanın âdâbını uşşâka sor
Saltanat âyînini Efrâsiyâbîler bilür
 
Hâk-i râhınken Hayâlî havf eder agyârdan
Hâricîler kibr ü kînin Bû-Türâbîler bilür
 
 
(Hayâlî Bey Divanı sf. 171)
 
Savaşkan Cem BAHADIR, “HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016