Gayr-i meşru eğlence için yasakname


Gayr-i meşru eğlence için yasakname
Kudvetü kudât’il-İslâm umdetü vulât’il-enâm ma‘den’ül-fadli vel-kelâm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsı olıcak ma‘lûm ola ki;
1. Eyyâm-ı saltanat-ı hümâyûnumda icrây-ı şerâyi‘-i ilâhî aksây-ı murâdım ve infâz-ı ahkâm-ı Mustafavî müntehây-ı merâmım olmağın, bundan akdem Memâlik-i Mahmiyyemde olan şehirlerde bayramlarda ba‘zı kimesneler tahsîl-i menâfi‘ içün salıncaklar kurub tabl ve nakkâre ve zurnalar çalub nice melâ‘ib ve melâhî irtikâb olunub andan gayrı bida‘-ı merfû‘adan eyyâm-ı âşûrâda şî‘a[1] tâifesi dahi sancaklar kaldırub kûs ve nakkâreler ve def ve dümlekler ile alâniyyen gezüb hilâf- şer‘ lu‘b ve lehv ile meşğûl olub ol ecilden nice fısk u fücûr olmağın, anın gibi bayramlarda ve sâir zamanda hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye iş etmeye deyü emr olunub; ol makûle ef‘âl-i kabîha ve bida‘-ı şenî‘a men‘ ve def‘ olunub tenbîh ve te’kîd olunmuş idi.
2. Ol emr-i şerifim kemâ kân mukarrer olmağın buyurdum ki, hükm-i şerîf-i vâcib’ül-ittibâ‘ım vusûl buldukda emrim üzere bayramlarda ve sâir eyyâmda hilâf-i şer‘-i şerîf kimesneye tabl ve nakkâre ve zurna ve sâir âlât-ı lehv ve lu‘b[2] çaldırub izhâr-ı melâ‘ıb ve melâhî etdürmeyesin.
3. Ve eyyâm-ı âşûrâda ve sâir zamanlarda dahi şî‘a taifesin anun gibi vaz‘ ile şehirde gezdürtmeyüb bil-cümle şer‘-i şerife umûra ve evzâ‘ ve etvâra aslâ ruhsat verilmeyüb men‘ ve def‘ edüb men‘ ile memnû‘ olmayanları bi haseb’iş-şer‘‘iş-şerif te’dîb eyleyesin.
4. Ve bu hükm-i hümâyûnumun sûretin sicilde mahfûz kayd edüb hâliyâ ve min ba‘d bu emr-i hümâyûnuma ve şer‘-i şerife muhâlif kimesneye iş etdürmeyesin.
5. Ve kefere dahi eyyâmlarında alâniyyen fısk u fücûr edüb cem‘iyyet ile gezdirmeyüb hilâf-ı şer‘-i şerif iş etdürmesiz.
6. Şöyle ki, ba‘d’el-yevm taht-ı kazânızda bu menhiyyât men‘ olunmayub gerü vâki olduğı istimâ‘ olun, sizün adem-i ihtimâmınızdan nâşî olur, ana göre mukayyed olasız.
Şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız.
Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Zilka‘det’iş-Şerife senete sitte ve selâsîn ve tis‘a-mi’ete[3].
Gayr-i meşrû‘ Eğlencelerin Men‘i Hakkında Yasaknâme, İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Üsküdar Mahkemesi, No: 6/20, Vrk. 150 
[1] Bu kelimenin şî‘a şeklinde okunmasından emîn değiliz. [2] Âlât-ı Lehv ve Lu‘b: Eğlence ve oyun âletleri demektir. [3] 10-20 Zilka‘de 936 tarihi demektir

6-16 Temmuz 1530

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...