Gazel Gamze-i bîgâneye dil âşinâ olmak diler


Esa
17.6.2016
Gazel
 
Gamze-i bîgâneye dil âşinâ olmak diler
Halkdan âhû-sıfat vahşet-fezâ olmak diler
 
Sâye-veş pâ-mâl olup üftâden ey serv-i ümîd
Her kademde hâk-i pâye çehre-sâ olmak diler
 
İktizâ-yı hikmet üzre selb-i akl eyler kazâ
Yoksa kim pâ-beste-i dâru’ş-şifâ olmak diler
 
Ân-be-ân dûd-ı siyeh-veş kâküli pür-pîç olup
Fark-ı uşşâka belâ-ender-belâ olmak diler
 
Dîde-i pür-hûnunı âşık edip gül-gûn kadeh
Subh-dem hem-meşreb-i ehl-i safâ olmak diler
 
Şebnem-efşânî-i çeşmimden olup âhım vezân
Gül-sitân-ı hüsnine bâd-ı sabâ olmak diler
 
Devr ider bezm-i tehî-destîde encâmı çü câm
Kim ki bir dem hem-dem-i ehl-i hevâ olmak diler
 
Kilk-i Hikmet vasf-ı rûyunda sarîr-i germ ile
Bâg-ı nazma bülbül-i âteş-nevâ olmak diler
 
Ârif Hikmet (1283). Dîvân-ı Hikmet. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 135.
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış