GÜNEŞ KASİDESİ Der-Medh-İ Sultan Mehmed Han


Esa
6.09.2016
 
GÜNEŞ KASİDESİ
 
Der-Medh-İ Sultan Mehmed Han
 
1- Taht urup tâk-ı felekde husrev-i hâver güneş
    Giydi nârenci kabâ urundu nûr efser güneş
 
2- Mesned-i sultân-ı subh oldu serîr-i âsumân
    Saçdı pirûze tabaklardan zer ü gevher güneş
 
3- Kufl açıp dürc-i zebercedden cevâhir döktü kim
     Hâk gencin eyleye gencîne-i cevher güneş
 
4- Kulzüm-i Hindin batırmaga gümüş zevrakların
     Bâd-bân-ı nûr ile donattı fülk-i zer güneş ­
 
5- Gûyiyâ Nuşîn-Revân-ı subhdur kim adı için
     Lâciverdî kubbeye zincir-i zer asar güneş
 
6- Ya felek Mısrında sultân oldu bir Yûsuf-cemâl
    Ya Züleyhâdır tutar nârenc-i zer-peyker güneş
 
7- Yâ cemâline cihânın nûr u fer vermek için
    Rûz ruhsârından açtı anberin mi'cer güneş
 
8- Hak budur kim Şâh divânın temâşâ kılmaga
    Düzdü tâk-ı zer-nigâra la'lden manzar güneş
 
9- Kendinin hüsn ü cemâlin fikr ederken germ olup
    Cân diliyle eyledi bu matla'ı ezber güneş
 
10- Subh-dem cevlân edip tâvûs-i zerrîn-per güneş
      Bûstânına sipihrin verdi zib ü fer güneş
 
11- Kûze-i yakut ile pîrûze-gûn dôlâbdan
      Çarh-ı mînâ-rengi sîmâb etti ser-tâ-ser güneş
 
12- Bezm-i ayşın Zöhrenin germ etmege sâkî sıfat
      Âb-gûn akdâh içinde gezdirir âzer güneş
 
13- Geh hamâm-i mâh-i tâbâna takar sîmîn cenâh
       Geh düzer Sîmurg-ı çarha âteşîn şeh-per güneş
 
14- Ayda bir kez kâsesin anberle mâhın doldurur
       Tâ ki Şeh bezminde bir dem gezdire micmer güneş
 
15-Zıll-ı Hak Sultân Muhammed Hân ki olmuşdur anun
      Eşigi topragının her zerresi enver güneş
 
16- Nitekim her dânenin zımnında muzmerdir şecer
       Zerre-i hâk-i derinde şöyledir muzmer güneş
 
17- Pâdişâh-ı heft iklîm-i sa'âdettir k'anun
       Hâk-i pâyi cevherin edindi tâc-ı zer güneş
 
18- Bir şehenşâh-i kader-kadr ü kaza-râdır k'olur
       Bâmına hindû Zuhal der-gâhına çâker güneş
 
19- Nûr-ı çeşm-i âlem ü çeşm ü çerâg-ı kâ'inat
      Sensin ey Şeh kim yüzün nûrundan umar fer güneş
 
20- Sensin ol kim âsumân iklimine sultan iken
      Gerd-i haylinden urunur anberîn efser güneş
 
21- Sensin ol kim hıl'at-i fermân-ı hükmün giymeden
       Olmadı zer tîg ile sultân-ı bahr ü ber güneş
 
22- Sensin ol kim şeh-nişîn-i bezm-gâhında müdâm
      Yâ Süleymân tahtıdır yâ câm-ı İskender güneş
 
23- Sâki-i bezmin ele câm aldıgınca der hıred
       Ya güneş sagardadır yâ gezdirir sagar güneş
 
24- Ey ki bâb-ı rif'atinde halka-i sîmîn hilâl
       Vey ki devr-i kubbe-i izzinde zer çenber güneş
 
25- Kadrin ordusunda gök bir sâye-bândır kim ana
      Ser-imâd-ı sîmdir mâh ü tınâb-ı zer güneş
 
26- Ey ki mihrinden zemın ü âsuman germ olmaga
      Şeb sipend olmuştur encüm fülfül ü âzer güneş
 
27- Ahd-i adlinde yumarlar cümle ıldızlar gözün
       Girdigince çeşme-i kâfura bî-mizer güneş
 
28- Vermese Iûtfun eli rahm-i felekde perveriş
       Mâder-i eyyâmdan dogmazdı tâ mahşer güneş
 
29- Nâ-gehân erse sipihre nâr-ı kahrın zerresi
      Âsumân dûd-ı siyâh olurdu hâkister güneş
 
30- Şöyle korkutmuş yüregin hançerin tîz-âbı kim
       Kanda bir su görse berg-i bîd-veş titrer güneş
 
31- Mihrinin bâzârına bir vech ile germ oldu kim
       Kapıdan yüz kez kovarsan bacadan düşer güneş
 
32- Geh ser-i nîzenle bozulur sevâd-ı rûy-i mâh
       Geh gubâr-ı sümm-i esbinden olur agber güneş
 
33- Gûyiyâ na'l-i semendindir hilâl-i ıyd-i feth
       Mih-i ahterdir zafer burcunda ne ahter güneş
 
34- Ömr-i hasmına şebîhin etmek için her gece
       Gök' giyer Şâmî zırıh mehden düzer migfer güneş
 
35- Düşmanın kanın döküp tig-i zer-endûdun siler
       K'atlas-ı gerdûnun eyler dâmenin ahmer güneş
 
36- İsmetin devrânıdır isminde te'nîs olmagın
      Seyre çıkdıkca bürünür nûrdan çâder güneş
 
37- Kangı iklîme ki pertev salsa adlin sâyesi
        Ol diyar içre görünür zerreden kem-ter güneş
 
 38- Cevher eyler çün kara topragı lûtfun tâbişi
      Gam degil etmezse ayruk sengden gevher güneş
 
39- Mâh-ı râyât-ı celâlinden hacildir âsumân
      Sâye-i şebde hayâdan gizlenir ekser güneş
 
40- Husrev-i rûy-i zemîn dersem ne fahr olsun sana
       K'âsumân-ı kasr-ı kadrinde oldu hâk-i der güneş
 
41- Kanda benzer kasrına bir âfitâbıyla felek
       K'anda her bir cam oluptur bir ziyâ-güster güneş
 
42- Hergîz olmayaydı jenginden küsûfun rû-siyâh
       Ger sıgınsa sâyene âyine-i hâver güneş
 
43- Âfitâb-ı râyına olmaz mukâbil nice kim
      Arz ede tabı u alemle nûrdan leşker güneş
 
44- Tîg-i âteş- bâr-ı rûşen-rûy-i dîn-ârâyınım
       Kabzasına mâh ahter yüzüne zîver güneş
 
45- Ger Skender istese envâr-ı râyından meded
       Râh-ı zulmette olurdu haylına reh-ber güneş
 
46- Şehriyârâ adını minberde yâd etse hatib
       Nûr ile mescid dolar filhal olur minber güneş
 
47- Bahr-ı cûdundan felek fülkün cevâhir doldurup
       Düzedir şekl-i hilâlîden gümüş lenger güneş
 
48- Şâh bezminde amel olmaga bu kavl-i garîb
       Ediniptir Zöhre-i zehrâyi hınyâ-ger güneş
 
49- Ey arûs-ı hüsnüne âyine meh zîver güneş
       Görünür aks-i cemâlinden cihân yek-ser güneş
 
50- San ki magribdir saçın k'anda gurûb eyler kamer
       San ki matla'dır yakan k'andan tulu eyler güneş
 
51- Tûtî-i ser-sebzdir k'âyinede per gösterir
       Hatt-ı ruhsârın kim olmuştur ana der-ber güneş
 
52- Bir gece düşümde sen mâhı der-âgûş eyledim
       Gördüm olmuş nûrdan bâlîn kamer bister güneş
 
53- Kim ki nezzâre kıla hurşîde haddin var iken
       Nâzırın çeşmine hışmından sokar hançer güneş
 
   54- ÖyküneIden yüzüne hergîz bakılmaz yüzüne
      Bî- hayâdır k'oldu bu vech ile müstahkar güneş
 
55- Okudum hattın lebinde kim gubâr-ı müşg ile
       Çeşme-i cân üzre yazmış Sûre-i Kevser güneş
 
56- Raks urur hengâme-i aşkında bir cân-bâzdır
       Kim olur zerrîn resenle asılıp çenber güneş
 
57- Bahr-ı gahmda görmedi mihrinden akan göz yaşın
       Pes neden dermiş Atâyî k'o)ldu dür-perver güneş
 
58- Göricek yüzünde zülfü'n rismânın sanırım
       Nûr ile yazmaga Şeh medhin çeker mıstar güneş
 
59- Husrevâ medh-i zamîrin nkr ederdim dün gece
       Tâlî oldu maşrık-i endîşeden enver güneş
 
60- Ebr-i gam var yoksa medhinde redif etmek degil
       Pertev-i zihnimden olurdu yedi kişver güneş
 
61- Nûr-ı mihrinden suvarıp şâhını eş'ârımın
       Gülşenimde ahter olurdu şükûfe ber güneş
 
62- Bir nazar kıl Ahmed'e ey nûr-i çeşm-i kâ'inat
       K'âb-ı Iûtfundan oluptur ebr gibi ter güneş
 
63- Tâ zümürrüd sebze-zârında sipihrin her seher
      Sâgar-ı pirûzeye döker mey-i aşfar güneş
 
64- Tâ yaza nûrın kalemle çin seher nakkâş-ı sun'
       Şemse-i zerrîn-i tak-ı gün bed-i ahzar güneş
 
65- Tâ Süreyyâ ıkdin eyler gûş-var-ı gûş-ı mâh
       Tâ Benât-ün-na'şa örter nûrdan çâder güneş
 
66- Çarh dürcünde konulan her murâdın gevherin
       Her gün etsin harc edip kapında hâk-i der güneş
 
67- Yazsın âsâr-ı süm-i esbin gubârî hatt ile
      Mâha tâ hayt-ı şu'a ile çeker mıstar güneş
 
68- Ömr-i hasmın defterin tûmâr-veş dürsün felek
       Nice k'ezâsından eyyâmın düzer defter güneş
 
Tarlan, Ali Nihat (hzl.) (1992). Ahmet Paşa Divanı. Ankara: Akçağ Yay. 64.
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış