Şeyhül'islam Yahya Şiirlerinden Seçmeler


Esa
30.08.2020

 

 

DİVANINDAN SEÇMELER

 

Bakar

Hemîşe merdüm-i çeşmim izâr-ı yâra bakar
Gözüm o pencereden sahn-ı lâle-zâra bakar

Zaman gelir yine zerrîn kadeh alır eline
Çemende nergis-i şehlâ hemân bahara bakar

Nesîm-i lütfunadır intizârı fülk-i dilin
Çoğ oldu sahil-i mihnette rûzigâra bakar

Seni gelir işidip bağa yâsemen cânâ
Çıkıp o şevk ile dîvâr-ı reh-güzâra bakar

Ne i'tibâr bu evzâ'a merd olan Yahya
Ne zillete nazar eyler ne i'tibâra bakar

 


Gazel

Mescidde riyâ-pîşeler itsün ko riyayı
Mey-hâneye gel kim ne riya var ne mürâyi

Ey câm-ı safa talibi bi-hûde özenme
Cem’le bile defn eylediler câm-ı safâyı

Redditmiş idi yâr rakibi eşiğinden
Gelmiş o siyeh-rû yine gördün mü belâyı

Def’ idemedik ceyş-i gamı sa’y idegördük
Tedbir ne mümkin boza takdir-i Huda’yı

Yahya nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dil-berse güzel dilse nihâyetde havâyî

Yahyânın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yârân işitip söyleme yâbâne desinler

 

Gazel /

 Açılmadın İncitdi Seni Zâtı Hezârın

Açılmadın incitdi seni zâtı hezârın
Ey gonce-i ter gönlü müsün bülbül-i zârın

Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok
Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

Âgaazı güzel eyledin ey bülbül-i şeydâ
Hoş gelmedi ammâ dil-i pür-şevke kararın

Hâlin ideli gamze-i hûn-hâra takarrüb
Hûn itdi dilin nâfçe-i müşg-i Tatârın

Yahya ko dili pârelesün Iâle-sıf at yâr
Gül-zâr-ı gamın revnakıdır kalb-i figârın

 

Gazel


Mescidde riyâ-pîşeler itsün ko riyayı
Mey-hâneye gel kim ne riya var ne mürâyi

Ey câm-ı safa talibi bi-hûde özenme
Cem’le bile defn eylediler câm-ı safâyı

Redditmiş idi yâr rakibi eşiğinden
Gelmiş o siyeh-rû yine gördün mü belâyı

Def’ idemedik ceyş-i gamı sa’y idegördük
Tedbir ne mümkin boza takdir-i Huda’yı

Yahya nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dil-berse güzel dilse nihâyetde havâyî

 

Gazel / Çok

Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok
‘Aşkun safâsı yok değül ammâ cefâsı çok

Şehr-i cemâl o gamze vü ebrû vü hâl ile
Hakkâ ne cây-ı dil-keş olur dil-rübâsı çok

Bin câna virmeye n’ola bir bûsesini yâr
Az olıcak metâ’ olur anın bahâsı çok

Hiçbir belâ mı var ki gönül anı bilmeye
Seyyâh-ı bî-karârın olur âşinâsı çok

Zülf-i siyâh-ı yârda var sad-hezâr çîn
El çek tolaşmadan ana Yahyâ hatâsı çok

 

Gazel / Olsa Bize

Yâr açılsa da biraz bâde-i nâb olsa bize
Gelse sâkî sebeb-i ref-i hicâb olsa bize

Tâc-i Dârâ'da olan gevheri biz neyleyelim
Câm-ı Cem'de sunulan lâ'l-i müzâb olsa bize

Bâde-l-humm-i mecazî bize te’sir etmez
Eski meyhâreleriz köhne şarap olsa bize

Ehl-i dil düşmeni hussâda acep nettik biz
Şâd olur her biri bir güne, azâb olsa bize

Kande var tâze güzel deyu arardık Yahyâ
Yâri tenha bulucak sonra cevâb olsa bize


Gazel / Olmasın Dirsün

Komayub tâkatim feryâda nâlân olmasun dirsün
Gözüm yaşını alursun da giryân olmasun dirsün

Cefâ taşıyla mir'ât-ı dilim sad pare eylersin
Ne mümkündür yine hatır perişan olmasun dirsün

Melâhat mülkini teshir idüb şemşîr-i gamzenle
Güzellik kişverinde gayrı sultân olmasun dirsün

Benim zannitdüğüm bu kim gurûr-i hüsnüne bir gün
Felekde mihr-i rahşân tmâh-ı tâbân olmasun dirsün

Nice kul olmasun Yahya sana ey pâdişâh-ı hüsn
Yolumda senden özge kimse kurbân olmasun dirsünBu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış