KASİDE Bahâriyye-i Mülhem-i Gayb Berây-i İbrâhîm Paşa


Esa
21.7.2017
KASİDE
 
Bahâriyye-i Mülhem-i Gayb Berây-i İbrâhîm Paşa
 
 fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
 
 1. Mey gibi virdi safâ reşha-i bârân-i bahâr
 Çıkdılar hande-kunân rûy-i zemîne ezhâr
 2. Cûylar halka-i hâtem olup etrâfında
 Görinür fass-i zümürrüd gibi şekl-i kuhsâr
 3. Tutuk-i surhı ‘arûs-i gül idince ser-pûş
 Sîm telden ana âvîzeler eyler emtâr
 103
 4. Al saya çukadan hâke döşer ferş-i latîf
 Pertev-i sâye-i rengîn ile verd-i gülzâr
 5. Tıfl-i gül-gonçenün agzında degüldür şeb-nem
 Bâng-i nâ-geh-res-i bülbülden olur âbiledâr
 6. Sîmden mükhüledür gonçe-i zanbak gûyâ
 Dîde-i nergise ‘arz itmede mîl-i zer-kâr
 7. Gül degül bülbül idüp vird-i sehergâhı tamâm
 Mushafın eyledi âvîze-i mîh-i ser-i hâr
 8. Jâleden oldı çü mecmû’a-i gül âb-zede
 Kurıdur safhaların açmış anun bâd-i bahâr
 9. Gonçedür hokka-i elmâs-terâş-i la’li
 Nefehâta çeker andan kalem-i sun’ kenâr
 10. Ser-fürû-bürde benefşe bir ayag üzre turup
 Âteşîn-berg-i güle secde ider Hindûvâr
 11. Mazhar-i nûr-i tecellî varak-i sebzidür
 Gûyiyâ nahl-i gül oldı şecer-i ahzar-i nâr
 12. Ser-nigûn bîd egilüp gûş-i güle virdi haber
 Söyledi hâke rücû’ idecegin âhir-i kâr
 13. Sâgarın tutsa n'ola lâle iki desti ile
 ‘Ayş-i yek-rûze içün çekmede yıllarca humâr
 14. Yine her serv-i sehî destine câ-rûb almış
 Sâha-i hâtır-i pür-gamdan ider def’-i gubâr
 15. Bâgbân oldı yine hâce-i sâhib-dûlâb
 Nakd-i kârında bulup neşv ü nemâyı her bâr
104
 16. Nakd-i berfi kef-i cû su yerine harc iderek
 Virdi ser-mâye-i sermâya halel tâb-i buhâr
 17. Sâzdur her giyeh-i tâze kenâr-i cûda
 Bâdî-i nagme olup ana nesîm-i eshâr
 18. Servden tâke konup fâhte itdükde makâm
 Râstdan eyledi bir şu’be ile asma karâr
 19. Bülbülün lânesidür kâse-i tanbûra bedel
 Tayerân itse olur şekl-i perî mûsîkâr
 20. Gayrı murgân idemez nagmesinün binde birin
 Hüsn-i savt ile olup vâhidu ke'l-elf hezâr
 21. Kevser-i cennetün enhârı mülâsık cârî
 Kâmet-i hûr ile hem-sâye nihâl-i gülzâr
 22. Virmede kalbe ferah Göksu hıyâbânında
 Mevc-i ‘anber gibidür sanki zılâl-i eşcâr
 23. Her çemen-suffe-i pür-sâye leb-i cûy üzre
 Oldı hem-hâl-i siyeh-hâl-i leb-i nev-hat-i yâr
 24. Açılur bâsıradan semt-i meşâma reh-i nev
 Zîb-i ser-şîşe-i çeşm olsa eger ‘aks-i bahâr
 25. Kuvvet-i nâmiyede öyle tekâzâ var kim
 Âba ‘aks eyleyicek mihr-i sipihr-i devvâr
 26. Hey’et-i pertev-i rengîni degül emr-i ba’îd
 Ser-zede olsa çü nîlûfer-i cûy-i gülzâr
 27. Zevk-i imrûz ile şevk-i seher-i ferdâdan
 Ortada mûy-i miyân gibi görinmez şeb-i târ
 105
 28. İtdi ressâm-i hamel dâ’ire-i rûzı vesî’
 Nokta-i leyli idüp merkez-i hatt-i pergâr
 29. Rûz çün verd-i sefîd oldı tamâm üşküfte
 Leyl mânend-i benefşe görinür bî-mikdâr
 30. Mûy-i bârîkveş oldı şeb-i târîk bedîd
 Kâse-i çerhi leb-â-leb idicek şîr-i nehâr
 31. Benzedi leyl hilâl yakasına deryâda
 Her nefes basmadadur karasın enhâr-i nehâr
 32. Gerdiş-i câm-i mey ü dâ’ire-i ‘işret ile
 Döndi nüh-bâgçe-i çerhe zemîn-i gülzâr
 33. Oldı gül mihr ü hevâ sünbül ü meh-tâb semen
 Lâle mânend-i şafak necm-i dırahşân ezhâr
 34. Gül-i ra’nâ gibi evsâf-i bahârîde n'ola
 Olsa berg-i suhanum reng-pezîr-i tekrâr
 35. Garazum ma’nî-i rengîn ile her bir beyti
 İtmeden tahte-i üşkûfe-i bâg-i eş’âr
 36. Gül-i sad-berg-i medîhin o nihâl-i cûdun
 İtmedür şakk-i kalemden çü şakâ’ik izhâr
 37. O nihâl-i çemen-ârâ-yi vezâret kim olur
 Kalemi şâh-i berûmend-i ‘atâ-yi bisyâr
 38. Serv-i mevzûn-i çemenzâr-i isâbet re’yi
 Dikkati rişte-i gül-deste-i cem’-i efkâr
 39. Nutkı firdevs-i hükûmetde zülâl-i tesnîm
 Nefes-i pâki nesîm-i seher-i feyz-âsâr
…………………………….
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMÎ  DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış