KASİDE Temmûziyye Berây-i Sitâyiş-i Sultân Ahmed Hân


Esa
21.7.2017
KASİDE
Temmûziyye Berây-i Sitâyiş-i Sultân Ahmed Hân
 
 mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
 
 1. Temûz irişdi cihân gark-i tef ü tâb oldı
 Zemîn harâret ile vakf-i pîç ü tâb oldı
 2. İdüp kemâl ile germiyyet-i hevâ te’sîr
 Çekîde-i ‘arak-i gül-ruhân gül-âb oldı
 3. Düşince pertev-i hurşîd ka’r-i deryâya
 Derûn-i yemde olan mâhiyân kebâb oldı
 4. O denlü şiddet-i tâb-i temûz kim zerrât
 Cihânda her biri bir kurs-i âftâb oldı
56
 5. Bu demde katre-i bârân degül harâretden
 O denlü pûte-i gerdûn pür-iltihâb oldı
 6. Siyeh gamâmı güdâzendegî-i hurşîdî
 Misâl-i külçe-i fûlâd eritdi âb oldı
 7. Bu fart-i harr-i hevâ iştidâd-i germâdan
 Tuyûra bâ’is-i hem-rengî-i gurâb oldı
 8. ‘Arak-feşândur o da sanma rûy-i deryâda
 Hurûş-i mevce ile câ-be-câ habâb oldı
 9. O dem ki zîbiş-i tahrîr-i vasfı temmûzun
 Murâd-i mâşıta-i tab’-i müstetâb oldı
 10. İdüp külâle-i dûşîze-i hayâle eser
 Çü reng-i surh-i ‘alev hod-be-hod hızâb oldı
 11. İdüp güdâhte sîmîne-kurs-i mâhı temûz
 Degül hilâl-i felek halka-sâz-i bâb oldı
 12. Ne bâb dâ’ire-i halka-i felek-sâyı
 Muhît-i merkez-i mülk-i Ferâsiyâb oldı
 13. Ne bâb zerre-i nâ-çîz-i hâk-i şeh-râhı
 Yegâne-gevher-i ser-tâc-i âftâb oldı
 14. Dahı ‘alâmet-i nâ-şüste-rûyı bâkîdür
 Kamer o bâbda ruh-sûde-i türâb oldı
 15. Ne bâb pâdşehân-i cihân-gîrâna
 Melâz-i müstened ü cây-i intisâb oldı
 16. O bârgâhda keyvân-i heftümîn ile mâh
 Gulâm-i halka-be-gûş-i felek-cenâb oldı
 57
 17. Mülûk-i ‘âlemün ilçileri yüzin sürerek
 Gelüp o bâb-i sa’âdetde kâm-yâb oldı
 18. Bu bâbda sözüm isbâta kâdirem dir isem
 Ki pâdşehlere de merci’ ü me’âb oldı
 19. Ne bâbdur ki anun südde-i mu’allâsı
 Memerr-i esb-i şehenşâh-i meh-rikâb oldı
 20. Sipihr-kevkebe şâh-i Sikender-isti’dâd
 Ki re’yi âyine-i çihre-i savâb oldı
 21. O ber-güzîde-i ‘Osmâniyân kim ikbâli
 Kadem-nihende-i ecrâm-i nüh-kıbâb oldı
 22. Fezâ-yi evcde haytü'ş-şu’â’-i hurşîdî
 Hıyâm-i devletine zer-feşân tınâb oldı
 23. Muhît kûze-i cûdında katre-i nâ-çîz
 Nüh âsmân yem-i lutfında bir habâb oldı
 24. Eritdi beyze-i mâhı hilâl idince felek
 Miyân-i savletine tîg-i şu’le-tâb oldı
 25. Olup vezîde nesîm-i bahâr-i insâfı
 Cünûd-i fitne ser-ender-lihâf-i hâb oldı
 26. Figân ider gam-i ‘âlemle yok zamânında
 Meger ki nâle-i bî-hûde-i zübâb oldı
 27. Harem-serây-i şükûhında kemterîn güncişk
 Kemâl-i zûr ile nâhun-zen-i ‘ukâb oldı
 28. Olınca sâha-i kuhsâra münteşir ‘adli
 Gazâle pençe-i şîrân serîr-i hâb oldı
58
 29. Dem-i bahârda bârân degül hoy-efşândur
 Ki dest-i cûdı hacâlet-res-i sehâb oldı
 30. O şeh-süvâr-i saf-ârâ-yi kâm-rânî kim
 Kümeyt-i haşmetine mâh-i nev rikâb oldı
 31. Zihî semend-i süreyyâ-kutâs-i çâbük-pây
 Ki hem-çü sâ’ika ol dem ki pür-şitâb oldı
 32. Kemîn-şerâre-i na’li hilâl resmidür
 Su’ûd idüp felege şu’le-i şihâb oldı
 33. O hing-i bâsıra-cevlân ki peyk-i endîşe
 Dem-i müsâbaka pes-mânde-i hicâb oldı
 34. Hudâygâne-i (?) dehrâ şeh-i felek-kadrâ
 Ma’ârif ehline lutfun ki bî-hisâb oldı
 35. Kasîdeme nazar it ‘âtıfetlü hünkârum
 Bu ‘arz-i hâle fakat şefkatün cevâb oldı
 36. Felek didükleri nâ-ber-karârdan feryâd
 Ki dil elinde sitem-horde-i ‘ikâb oldı
 37. Bu tengnâ-yi felâketde kalb-i nâ-şâda
 Hemîşe kârı anun renciş-i ‘azâb oldı
……………..
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMÎ  DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış