Ramazâniyye Der-Sitâyiş-i İbrâhîm Paşa


Esa
21.07.2017
KASİDE
Ramazâniyye Der-Sitâyiş-i İbrâhîm Paşa
 
 mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
 1. Kadrini bilen görse hilâl-i ramazânı
 Mihrâb idinür secde-i şükr itmege anı
 2. Ahsente zihî mâh-i mübârek ki tulû’ı
 Pür-behcet ü şevk itdi dil-i tâ’atiyânı
 3. Cerm oldı fetîl-i siyeh-i şu’le-i gufrân
 Geldükde çerâg-i mehe nûr-i samedânî
122
 4. Çün pîr-i riyâzet-keş-i nûrânî-i tevhîd
 Ham-geştedür iksâr-i perestişle miyânı
 5. Bogmak içün ‘ifrît-i siyeh-gerden-i nefsi
 Olmış müteheyyî’ açup âgûş-i benânı
 6. Zann itme tehî çeşm-i basîretle kıl im’ân
 Pürdür ni’am-i rahmet ile kâse-i hânı
 7. ‘Aynıyla gümiş mükhüledür sürmesi müşkîn
 İtmekde cilâ-yâfte çeşm-i nigerânı
 8. Ya’nî o veliyyü'n-ni’am-i ‘âlemiyân kim
 Besler zer-i ihsânı ‘akîdeyle cihânı
 9. Ol gurre-i garrâ-yi mükerrem ki çü beyze
 Tugra-yi sa’âdetdür anun cây-i nişânı
 10. İ’câzdur el-hak bu ki bir lûle-i bârîk
 Ser-şâr-i hurûş-i yem-i nûr ide cihânı
 11. Sîmîne-pül-i cedvel-i nîlî-i felekdür
 Kim savmun ider ceyş-i sevâbı güzer anı
 12. Kad-ham-şude medd eyledi bâzû-yi kabûli
 Ahza tuhaf-i dest-i du’â-yi dil ü cânı
 13. Ol tuhfe-i da’vât ki efvâc-i melâ’ik
 Elden ele tâ ‘arşa dek îsâl ider anı
 14. Ol da’vet-i makbûle kim iftârda eyler
 Sıdk ile velî-ni’metinün menkabe-hânı
 15. Şimden girü hîç gam yemesün gürsine-çeşmân
 İtsün şeker-i şükr ile pür dürc-i dehânı
 123
 16. Sîr eyledi zîrâ o kerem-kâr-i cevâdun
 Ser-tâ-ser-i âfâkı nevâl-i ser-i hânı
 17. Nûr-i bereketle çü meh-i rûze-sirişte
 Ser-sufre-i cûdındaki her pâre-i nânı
 18. Ol mün’im-i bî-minnet-i sâhib-yed-i ‘ulyâ
 Kim zîr-i nigîn itdi kefi bahr ile kânı
 19. Ne bahr ü ne kân nokta gibi kıldı ihâta
 Pergâr-i yed-i himmeti bu kevn ü mekânı
 20. Feyz alsa eger bahr-i muhît-i kereminden
 Eyyâm-i bahârun şecer-i reşha-feşânı
 21. Bir katre ki gülzâra tarâvet vire min-ba’d
 Seyl-âb-i nemâ hâne-harâb ide hazânı
 22. Şeb-nemleri dür bergi zümürrüd gül olup la’l
 Reşk itdüre hüsn-i çemene bâg-i cinânı
 23. Mânende-i seyl-âb olıcak menba’-i insâf
 Şemşîr-i kef ü kilk-i serî’ü'l-cereyânı
 24. Sâf oldı ruh-i âyîneveş sâha-i devlet
 Mahv eyledi hâr ü has-i âşûb-i zamânı
 
25. Tab’ıdur o üstâd-i nesic-bâf-i ‘adâlet
 Kim mâha ider hâle gibi câme ketânı
 26. Rengînî-i vasfıyla ider cûşiş-i ma’nâ
 Fevvâre-i âbiş-hor-i yâkût zebânı
27. Mîzâb olup âb-i güher-i midhata hâme
 Bu nev’a ider bâg-i suhanda seyelânı
124
 28. Memdûh-i cihân âsaf-i yektâ-yi zamân kim
 Dünyâda bulınmaz ana bir vech ile sânî
 29. Ol âsaf-i rûşen-güher ü sâf-derûn kim
 Yâda gelicek tab’ınun evsâf ü beyânı
 30. Ser-nâme-i ta’bîrde mahsûs olayazdı
 Elfâzdan evvel ser-i hâmemde ma’ânî
 31. Sadrü'l-vüzerâ revnak-i dîvân-i mu’allâ
 Pür-cûd ü sahâ dâver-i bî-şibh ü müdânî
 32. Edhem-şiyem ol âsaf-i a’zam ki vücûdı
 Olmakda cihânun sebeb-i emn ü amânı
 33. Düstûr-i felek-rütbe k'olur mühre şeref-bahş
 Çün mihr eser-i kurb-i ser-engüşt ü benânı
 34 Hallâk-i ezel zâtına itmiş dem-i hilkat
 Çâkerlige ta’yîn hıred-i nâdire-dânı
 35. Yâd eyleyüp insâfını bir âh ile ‘uşşâk
 Nerm eyledi ol rütbe dil-i saht-i bütânı
 36. Hûbân idicek tehyi’e-i leşker-i müjgân
 Şemşîr-i nigâha bulamaz seng-i fesânı
 37. Debbûs-i ciger-kâh-i celâlin eger ansa
 Sad bîm ile hussâd-i kesîrü'l-halecânı
 38. Çün rîze-i elmâs ezilüp kalb-i dürüşti
 Tesmîm ide te’sîr-i hased hod-be-hod anı
 39. Dâg-i gam-i hırmân ile sûdâger-i kâmun
 Bâzâr-i tasavvurdaki kâlâ-yi ziyânı
 125
 40. Ger hârice çıksa ola tamga-zede-i sûd
 Şeh-bender-i eltâfı kabûl itse zamânı
 41. Oldukça süvâr esb-i kamer-zîn-i vakâra
 Hurşîdün olur burc-i esed sanki mekânı
 42. Ol hing-i sebük-tâz-i hümâ-cilve ki sehven
 Gösterse eger râkibi irhâ-yi ‘inânı
 43. Bir lahzada mir’ât-i mücellâ-yi felekde
 Timsâli ider bî-meded-i per tayerânı
 44. Ol yekke-süvâr-i sipeh-ârâ-yi haşem kim
 Yakdı şerer-i na’li çerâg-i deberânı
 
 45. Rûşen-güherâ sâf-dilâ pâk-zamîrâ
 Ey hâtem-i ikbâle viren nâm ü nişânı
 46. Sensin o hıdîv-i kader-endâz-i şeref kim
 Asdun çü meh-i rûze sipihr üzre kemânı
 47. Fahr itse vücûdunla n'ola sadr-i vezâret
 Kesb eyledi teşrîfün ile rif’at-i şânı
 48. Teşrîf ne teşrîf ki bu vakte gelince
 Bir ferd makâm itmedi zâtun gibi anı
 49. Ser-tâc-i ümem bahr-i himem zübde-i ‘âlem
 Hurşîd-’alem lutf ü kerem menba’ ü kânı
 50. Çün çeşme-i mihr itdi kefün cûşiş-i zerle
 Müstagrak-i envâr-i kerem hurd ü kelânı
 51. Hâmûn-i temennâda ider reh-ber-i cûdun
 Tay-sâz-i reh-i tûl-i emel kec-revişânı
126
 52. Yanında döner deşt-i ebed dîde-i mûra
 Yok cilvegeh-i midhatinün hadd ü kerânı
 53. Endîşe bu matla’la ider tab’a ifâde
 Sahrâ-yi medîhündeki ‘acz-i cevelânı
 54. Bin yıl kalem ol deştün ola peyk-i devânı
 Hulyâda bile kat’ idemez hadd-i beyânı
 55. Çün vâdî-i vasfunda tamâm oldı tek-â-pûy
 ‘Atf eyleyelüm cânib-i da’vâta ‘inânı
 56. Vird eyleyelüm da’vetüni subh ü mesâda
 Fevt itmeyelüm gaflet ile rûz ü şebânı
 57. Sâmî idelüm penc namâzun ‘akabında
 Meşgûl-i du’â penc-havâs-i dil ü cânı
 58. Her sâlde erbâb-i dil ihlâs ile tâ kim
 Mihrâb-i niyâz ide hilâl-i ramazânı
 59. Mahfûz idüp âfâtdan Allâh vücûdın
 Emsâl-i kesîreyle müşerref ide anı
 
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMÎ  DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış