Kıt'alar-rubâiler


Esa
10.6.2016
 
 
 
Kıt'alar-rubâiler
 
Aceb bu nevm-i gafletden gözün açıp uyandın mı
Bu fânî âlemin zevk ü safâsından usandın mı
Hevâlarda izâ'at eyleyip sermâye-i ömrü
Bu hâl ile huzûr-ı Hakk'a varmakdan utandın mı
………
 
Za’îfim sabra yokdur iktidârım
Garîbim yerde gökde yok karârım
 
Buyurmuşdur Nebî El-fakru fahrî
N'ola fakr ile olsa iftihârım
 
Fenâ buldu sivâ-yı Hak
Hüdâyî Hudâ'dan gayrı yok bir dahi varım
……..
 
Gâlib olsa kişide hubb-ı Habîb-i medenî
Zerrece gelmez ana zînet-i dünyâ-yı denî
Terk edip bid'atı râh-ı sünene sâlik olur
Bezl eder Hakk'a ibâdet yoluna cân ü teni
……
 
Vahdet-i Hâlık'ı inkâr etme
Doğru yolu koyup eğri gitme
Rüşdü olana yeter bu şâhid
İnnema'llâhu ilâhun vâhid
…….
 
Gönül verme bu fânî mülke zinhâr
Yürü var himmetin ukbâya eyle
Ne dünyâ geç iki âlemden ey yâr
Tedârik Hazret-i Mevlâ'ya eyle
Makâm-ı Kâbe kavseyn'i güzer et
Teveccüh sırr-ı Ev-ednâ'ya eyle
……
Ne denlü rahmet etsen kullarına
Efendi rahmetin hod yok değildir
Ne denlü çok ise cürmü ibâdın
Bihâr-i rahmetinden çok değildir
….
Ne işlerse eğer hayr ü eğer şer 
Göriserdir eğer avrat eğer er 
Var imdi âkil ol hayr işle dâ’im 
Olasın tâ iki âlemde sâlim
…..
Yaz olsa soğuk ister kışın ıssı 
Meğer kim nefs eder ana tekâzî 
Esîr-i nefs olup bî-çare insân 
Anınçün olmaz ol bir hâle râzî
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış