MÜFRETLER


Esa
10.6.2016
Âkil isen nevm-i gafletden uyan
Vâsıl olmaz Hakk'a şeytâna uyan
………
 
Nefsini ıslâha sa'y et her zamân
Cânın almadan Hudâ-yı Müste'ân
………
 
İstikâmet ehli hıfz-ı Hak'dadır ermez ziyân
Anın içün servi incitmez beğim bâd-ı hazân
………
 
Efendi'den kula olursa ihsân
Olur ol cennet içre şâd ü handân
………
 
Gerçi kim dîvâneye derler kalem yok gâh olur
Söz gelir altûn kalemle yazılır dîvâneden
………
 
Hudâ dilde siper kolda kılıç belde nacak elde
Eğer evde eğer yolda hazer kıl mekr-i düşmandan
……….
 
Bülbül-i şûrîdeden gelmez gülistâna zarar
Bâğbânım sen hemân bûstânın ayrıkdan sakın
……..
 
Halâs olsa kişi ağyâr elinden
Ererdi lutf-ı bî-had yâr elinden
…….
Erişirse kerem dildâr elinden 
Halâs olurdu dil ağyâr elinden
……..
Âkil olan anlar bunu dünyâ misâfir hânedir
Bâkî safa tahsîline sa'y etmeyen dîvânedir
…….
Âkil olan devlet-i dünyâya mağrûr olmasın
Rüşdi olan bir kuru sevdâya mesrûr olmasın
………
 
Ahmed'in farkı Ahad'dan mîm-i imkân iledir
Aradan imkânı kaldırsan kalır vahdet hemîn
……..
Erip lutf u kerem dârü'ş-şifâ-i fazl ü rahmetden
Halâs eyle bizi yâ Rab meded bu derd ü mihnetden
……..
Ni'met-i sıhhat dahi îmân-ı kâmil var iken
Mülk ü mâl ü saltanat ister mi hiç âkil olan
……
 
Kâli ko hâle er efendi hemîn
Anı da geçip ol makâma karîn
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış