Der-tehniye-i cülûs-ı Sultân Mehemmed Hân


Esa
13.07.2017
 
 
Der-tehniye-i cülûs-ı Sultân Mehemmed Hân
 
Mef’ûlü  fâ’ilâtü  mefâ’îlü  fâ’ilün
 
1 Minnet Cenâb-ı Hakka dem-â-dem hezâr-bâr
Fasl-ı şitâda bâg-ı cihân buldı nev-bahâr
20
2 Gün gibi tâc-ı devlet-i şâhî tulû’ idüp
Kevn ü mekâna virdi ziyâ âfitâbvâr
3 Hürşîd gibi pertev-i cûd u sehâ ile
Rûy-ı zemîne saçdı zer-i kâmilü’l-’ayâr
4 Kıldı zemîni berf gibi nakdi sîme gark
İn’âm-ı ‘âm-ı şâh-ı cevân-merd-i bahtyâr
5 Deryâ-yı keffi mevc-i ‘atâ urdı şöyle kim
Yek-bâr sîm-i nâb ile zeyn oldı her kenâr
6 Berg-i gül-i sefîdi yolup bâgbân-ı çarh
Mânend-i berf yollarına eyledi nisâr
7 Allâh ki dökdi saçdı felek halka varını
Şükrâne-i cemâl-i cihân-bân-ı şehryâr
8 Ol âsitânı kıble-i ikbâl u baht olan
Sultân Mehemmed a’zam-ı şâhân-ı tâcdâr
9 Farkında tâc-ı devlet ü ikbâl ser-fırâz
Tahtında taht-ı ‘izzet ü baht eyler iftihâr
10 Dârâ revâ ki gâşiyesin ala dûşına
Lâyık budur ki ola Sikender rikâbdâr
11 ‘
İlmi katında bahre niçün dinile muhît
Hilmi yanında kûha neden nisbet-i vekâr
12 Nusret yüzini oldı nümâyende ‘âleme
Âyîneveş elinde o şemşîr-i âbdâr
13 Hâlî degüldi zelzeleden ‘arsa-i zemîn
Evvel kademde virdi cihân mülkine karâr
14 Saff-ı gazâda râyet-i ikbâli pây-merd
Rûz-ı vegâda kabza-i şemşîri destyâr
15 Eyler hücûmı düşmen-i dîne ‘
Alî-sıfatŞemşîr-i hûn-feşânı kılur kâr-ı Zülfekâr
16 Şîr-i jeyâna pençe salar gâh-ı hışm u kîn
Bebr-i yabâna karşu varur vakt-i kârzâr
17 ‘
Ahdi zamânı emn ü emân-ı cihâniyân
Şâh-ı huceste-tâli’u ferhunde-rûzgâr
18 Devrân basît-i hâke niçün saldı ferş-i sîm
21
Devrinde tâ ki irmeye bir hâtıra gubâr
19 Dâg-ı vefâ vü mihri göñülde şigüfte gül
Tîr-i hadengi cân-ı ‘adûda şikeste hâr
20 Bâkî du’âcı pîr kuluñ geldi husrevâ
Eyler cenâb-ı hazretüñe ‘arz-ı iftikâr
21 Mevrûsdur cenâbuña memlûk tapuña
Lâyık degül ki devr-i zamân ide hvâr u zâr
22 Destinde hâme fazl u belâgat nihâlidür
Medh ü senâ-yı şâh-ı cihân aña berg ü bâr
23 Ümmîd o kim du’âña ola mûcib-i kabûl
Sûz-ı derûn u derd-i dil ü çeşm-i eşk-bâr
24 Her kanda ‘azm iderseñ ola reh-ber ü refîk
Tevfîk-i Rabb-i ‘izzet ü te’yid-i Kirdgâr
25 Eyyâm-ı ‘ömr ü devlet ü iclâl müstedâm
Bünyâd-ı baht u ‘izzet ü ikbâl üstüvâr
 
 
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK, BÂKÎ DÎVÂNI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3143 KÜLTÜR ESERLERİ 426 ISBN 978-975-17-3350-4
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış